Hållbarhetsutbildning för medarbetare

Det spelar ingen roll vad i Sverige gör, vi är ett så litet land, eller? I denna medarbetarutbildning tillhandahålls ett diskussionsmaterial där några vanliga hållbarhetsutmaningar tas upp. Materialet kan användas på arbetsplatsträffar, som underlag för diskussioner och institutioners och enheters egna mål klimat- och hållbarhetsmål.

Som anställd på Umeå universitet ska du bidra i klimat- och hållbarhetsarbetet på din arbetsplats. För att engagera och påbörja diskussioner om detta har en medarbetarutbildning med ett diskussionsunderlag tagits fram. Utbildningen är anpassad för att fungera på arbetsplatsträffar och ska verka kunskapshöjande.

Syfte och mål

Det övergripande syftet med utbildningen är att du som medarbetare och chef tillsammans med din enhet eller institution ska känna handlingskraft och aktivt vilja bidra till att påverka och förändra din verksamhet, och därmed universitetet, i en hållbar riktning. Detta kommer i sin tur leda fram till att universitetets klimatpåverkan minskar.

Enligt miljöpolicyn ska universitetet med ett proaktivt förhållningssätt och innovativt arbetssätt verka för det hållbara samhället och målen i Agenda 2030 nås.


Läs mer om Umeå universitets hållbarhetsarbete: Klimat och hållbarhet på Umeå universitet

Ditt ansvar som medarbetare och chef 

Som medarbetare har du ansvar att följa Umeå universitetets vision och verka för de mål som universitetet har satt upp.  

Som chef för en enhet/institution ansvarar du för att förverkliga och konkretisera universitetets vision och arbeta för att universitetets mål nås. Du ansvarar även för att driva verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Genom delegation har du ett ansvar för att ni arbetar systematiskt med lagstadgade och andra relevanta miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

Innehåll i utbildningen

Materialet har tagits fram för att antingen fungera utspritt på flera arbetsplatsträffar eller sammanhållet på en planeringsdag, och är tänkt att ge ingångar till vidare diskussioner. Utbildningen består av fyra filmer och fyra bordspratare med fyra olika teman inom områden där universitetet har störst negativ klimatpåverkan, och därmed har störst möjlighet att förändra.

Till varje utbildningsfilm följer diskussionsfrågor lämpliga att diskutera.

Hållbarhetsarbete på Umeå universitet

Den introducerande delen behandlar en kort övergripande bild av hållbar utveckling som begrepp och vad det innebär för Umeå universitet. 

Diskussionsfrågor till temat:

• Hur konkretiseras hållbar utveckling i er verksamhet?
• Vad påverkar miljön och hållbar utveckling mest inom er verksamhet?
• Vad kan ni göra för att minska er miljö- och klimatpåverkan, eller integrera fler hållbarhetsperspektiv i er verksamhet?
• Vilka hållbarhetsmål kan ni sätta upp?

Campus och lokaler

En fjärdedel av universitetets klimatpåverkan kommer från lokaler och energianvändning. Vissa delar är fasta medan andra är rörliga. Utbildningen för campus och lokaler berättar hur du kan påverka inom området. Att optimera lokalanvändningen och minska vår energianvändning gör skillnad på det stora hela.

Diskussionsfrågor till temat:
• Vilka faktorer ligger till grund för vilka lokaler ni bokar?
• Vad kan ni göra för att minska klimatpåverkan från energianvändning?
• Vad kan ni göra för att optimera er lokalanvändning?
• Vilka mål kan ni sätta upp?

Inköp och upphandling 

Umeå universitet köper in varor för en miljard varje år. Detta genererar en knapp femtedel av våra klimatpåverkande utsläpp. Som medarbetare kan du påverka genom att ta aktiva val.


Diskussionsfrågor till temat:
• Inom vilka områden gör ni de största inköpen?
• Vad kan ni göra för att öka andelen miljö- och hållbarhetskrav i era upphandlingar och inköp?
• Vilka mål kan ni själva sätta upp?

Möten och resor

Hur kan vi tänka kring resfria möten och klimatsmarta färdval. Ett antal utmaningar ställs under filmen, håller du med om utmaningarna?

Diskussionsfrågor till temat:
• Hur ser resmönstren ut på institution/enhet?
• Vad kan ni göra för att bidra till universitetets mål om att minska klimatpåverkan från resor?
• Vad kan ni göra för att öka användningen av digitala mötestekniker?
• Vilka mål kan ni sätta upp?

 

Bordspratare 

Fyra olika bordspratare finns. Dessa behandlar samma områden som filmerna men tar fasta på varsin hållbarhetsutmaning med tillhörande fakta och frågor att fundera över. Bordspratarna kan med fördel placeras i fika-eller mötesrummet.

Bordspratarnas hållbarhetsutmaningar är: 

• Det spelar ingen roll vad i Sverige gör, vi är ett så litet land
• Jag behöver ha bilen till jobbet för att...
• Om personalgruppen växer så behöver vi fler kontor.
• Om vi ställer miljökrav på våra leverantörer så finns det inga som klarar av att leverera till oss.

Vill du beställa bordspratare: Kontakta Lisa Redin
Här finns de i PDF som du själv kan skriva ut: Bordspratare hållbarhet.

Hur du använder materialet

Dela upp utbildningen på fyra arbetsplatsträffar. Avsätt ca 25 - 30 minuter per gång. Målet är att utbildningen ska vara kunskapshöjande och att ni ska kunna sätta upp konkreta mål för enheten/institutionen.

  • Visa en av de fyra filmerna per träff. Den introducerande filmen kan med fördel bearbetas först. 
  • Diskutera frågorna i mindre grupper.
  • Sammanställ och konkretisera vad ni kommit fram till.
  • Ställ ut bordspratarna på fikabordet för att hålla diskussionen vid liv.
  • Definiera ert nästa steg. 

Nästa steg

Se denna utbildning som ett startskott för det kommande arbetet. Det ni kommit fram till i era diskussioner ska också få genomslag i er dagliga verksamhet. Håll igång diskussionerna kring hållbar utveckling. Hur kan hållbarhetsarbetet skapa aktiviteter i verksamhetsplaneringen? Sätt upp konkreta mål ni som enhet ska uppfylla. Kan ni komma på aktiviteter som engagerar till en förändring? Tillsammans kan vi göra en skillnad för att minska universitetets utsläpp. 

 

Introduktionsfilm

Campus och lokaler

Inköp och upphandling

Möten och resor

Lisa Redin
2023-10-03