Teckna ett institutionsavtal

De flesta institutionsavtal tecknas inom Erasmus+. På den här sidan hittar du information om vad du bör tänka på innan du tecknar ett institutionsavtal och hur det går till att upprätta avtalet.

Att tänka på i planeringsfasen

Övergripande frågeställningar

 • Varför väljer vi att samarbeta med aktuellt lärosäte?
 • Är lärosätet innovativt/framstående/väl rankat?
 • Är lärosätet likvärdigt med oss ("matchande")?
 • Finns det andra lärosäten i aktuellt land som passar vår institution bättre?
 • Är landet/staden/lärosätet efterfrågat av våra studenter och vice versa?
 • Finns goda utsikter för att uppnå reciprocitet (balans mellan in- och utresande studenter)?
 • Kommer samarbetet att bidra till internationalisering på hemmaplan?
 • Finns det utvecklingspotential för fördjupat samarbete? (T.ex. gemensamt utvecklade kurser/program, double/joint degree, lärar-/personalutbyten eller forskningssamarbeten.)
 • Har vi stämt av mot institutionens verksamhetsplan avseende uppsatta mål för internationalisering/utbytesverksamhet?
 • Är samarbetet förankrat internt vid vår institution?

Utresande studenter - att tänka på

 • Ämnesområden/omfattning/nivå/krav på förkunskaper.
 • Undervisningsspråk/krav på språkkunskaper/kursutbud på engelska.
 • Tydlig och lättillgänglig information på lärosätets hemsida.
 • Akademiskt system/terminstider/tentamenstillfällen.
 • Nominerings- och ansökningsprocess.
 • Mottagande/introduktionsvecka/faddersystem.
 • Studentföreningar/sociala aktiviteter.
 • Språkkurser.

Inresande studenter - att tänka på

 • Kan vi erbjuda det motparten efterfrågar avseende kursutbud/nivå/omfattning?
 • Har vi tillräcklig kännedom om landets utbildningssystem (och vice versa)?
 • Kan motparten garantera tillräckliga kunskaper i engelska hos sina studenter?
 • Vid studier på avancerad nivå; kan tillräckliga förkunskaper i ämnet garanteras?
 • Övriga ev. förväntningar från motpartens sida?

Att upprätta avtalet

Din institution eller det utländska lärosätet tar fram ett avtalsförslag. Om det är ett avtal inom Erasmus+ som ska tecknas, använd Umeå universitets mall för Erasmusavtal eller partneruniversitetets motsvarighet.

Tidsperioden som anges i avtalet kan vara ett år eller längre. Om du känner dig trygg i samarbetet kan du skriva avtalet för en längre period.

Kontaktperson/-er (administrativ och ev. akademisk) som anges i avtalet skall vara institutionens kontaktperson/er.

Avtalet ska skrivas under av prefekten alternativt institutionens internationella kontaktperson (via delegation från prefekten) samt motparten enligt partneruniversitetets ordning. Institutionsavtal på Medicinska fakulteten bereds av Rådet för internationalisering av utbildningarna och skrivs under av dekan.

Avtalet ska upprättas i två original: ett till Umeå universitet och ett till avtalsparten.

Institutionens internationella kontaktperson lägger in uppgifterna från avtalet i Solemove.

För frågor om arkivering, vänd dig till Registratur och arkiv.

Kontakt

Jenny Ahlinder Hagberg
International Office

Helena Gradin
International Office

Sandra Lundström
2021-11-09