Scholars at risk

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet.​

I mars 2016 lanserades en svensk sektion av SAR där Umeå universitet ingår tillsammans med elva andra lärosäten, Scholars at Risk Network – Sweden Section, SAR-Sverige som koordineras av Göteborgs universitet.

I situationer när forskare diskrimineras, censureras eller hotas kan nätverket erbjuda temporära boenden och anställningar vid lärosäten i andra länder. En viktig hörnsten är också att arbeta förebyggande genom att dokumentera incidenter, sprida information och aktuell statistik om läget i olika länder för att få fler medvetna om, och engagerade i arbetet, för akademisk frihet.

Forskare som har behov av skydd ska anmäla sig direkt till nätverket.

Det internationella nätverket Scholars at Risk etablerades år 2000 i Chicago, USA. Idag finns basen vid New York University, och nästan 400 universitet och högskolor är medlemmar.

Följande lärosäten ingår i den svenska sektionen: Göteborgs universitet, Umeå universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan Väst, Karlstads universitet Karolinska institutet, Konstfack, Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Vad kan Umeå universitet göra inom nätverket?

Att vara värd för en utsatt forskare kräver lång tids förberedelse och resurser. Ett sådant åtagande är inte aktuellt än men det finns planer på att kunna bjuda in hotade akademiker till workshoppar och seminarier. Som nybliven medlem får universitetet också hjälp av SAR med att organisera workshoppar riktade till studenter som t.ex. kan få lära sig mer om att dokumentera hot mot akademiker.

För att ge förslag på aktiviteter, kontakta Helena Gradin på International Office

Mer information på:

Scholars at Risk

Enkät med anledning av situationen i Afghanistan

Med anledning av situationen i Afghanistan önskar SAR:s huvudkontor få reda på om institutioner/enheter vid SAR:s deltagande lärosäten kan tänka sig att stå värd för en SAR-forskare från Afghanistan, genom att fylla i en enkät.

Om det inte är prefekten som svarar på enkäten så ska den person som svarar på den också stämma av med prefekten. I de fall som en institution/enhet ställer sig positiv till att ta emot en SAR-forskare så vill vi också att ni meddelar detta till Helena Gradin på International Office. Det kommer förhoppningsvis också att finnas medel att söka för detta ändamål (via universitetet centralt). Mer information om detta kommer.

TEAMS: Internationaliserings-forum

teamet Internationaliserings-forum hittar du fördjupad information om internationaliseringsfrågor. Där har vi samlat manualer, rutinbeskrivningar och kalenderhändelser som stöd för dig i ditt dagliga arbete.

2022-01-04