Miljö och hållbar utveckling

Av Högskolelagens 5 § framgår att högskolorna i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling. Att klimatfrågan, Agenda 2030 och hållbar utveckling är viktiga framgår också i universitetets vision.

På Umeå universitet handlar hållbar utveckling om "att långsiktigt säkerställa att alla människor ska ha samma möjligheter när det gäller sociala, ekonomiska och miljömässiga levnadsvillkor. För Umeå universitet innebär detta att studenterna i sin utbildning ska ges kunskap och färdigheter vad gäller hållbar utveckling så att de när de lämnar universitetet har handlingsförmåga att verka för att Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling nås. Lärarna som undervisar ska ha kunskap och förmåga att sätta in sitt ämne i ett hållbarhetsperspektiv".

Miljöpolicy

Umeå universitet ska med proaktivt förhållningssätt och innovativt arbetssätt verka för det hållbara samhället och att målen i Agenda 2030 nås genom att:

  • Bedriva utbildning på ett hållbart sätt som ger studenterna färdigheter och kompetens som är relevant för framtida arbetsliv och framtida roller som beslutsfattare avseende hållbar utveckling samt tillse att lärarna som undervisar har kunskap och förmåga att sätta in sitt ämne i ett hållbarhetsperspektiv.
  • Bedriva forskning och utbildning på forskarnivå som bidrar till ökade kunskaper om, och för, hållbar utveckling.
  • Samverka med samhällets aktörer, delta i samhällsdebatten och sprida kunskaper och goda exempel om, och för, hållbar utveckling.

I vårt arbete för hållbar utveckling ingår även att verka inom de övriga områden där universitetets miljöpåverkan är betydande. Det innebär att vi ställer miljökrav vid inköp och upphandling där så är möjligt.

Det innebär också att vi genom innovativa och klimatsmarta lösningar och delningstjänster effektiviserar energianvändningen och ökar nyttjandet av lokaler och andra ytor. Vidare arbetar vi alltid för möjligheten till resfria möten, och när en resa genomförs så sker den i första hand med kollektiva färdmedel och på ett så säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt.

Genom att fasa ut och substituera miljö- och hälsofarliga kemikalier samt att återbruka inventarier och källsortera avfall verkar vi för giftfria kretslopp och minskad användning av naturresurser.

I universitetets handlingsplan för klimat och hållbarhet konkretiseras policyns intentioner i inriktningsmål och aktiviteter.

Organisation och roller

Universitetsstyrelsen fattar de övergripande miljöbesluten medan rektor är ytterst ansvarig för miljöarbetet.

Dekan ansvarar för miljöarbetet inom sina respektive fakulteter.

Prefekt, chef och föreståndare svarar för miljöledning och övrigt miljöarbete på sina respektive institutioner, enheter eller motsvarande. Dessa är också ansvariga för att verksamheten arbetar efter gällande lagstiftning och föreskrifter samt se till att nödvändiga tillstånd finns.

Miljösamordnarens uppgift är att stödja verksamheterna i miljöarbetet, genom att till exempel bevaka att centrala miljömål följs upp och uppdateras årligen. Miljösamordnaren är också kontaktperson gentemot andra myndigheter i övergripande miljöfrågor på universitetet.

Frida Fjellström
2021-06-14