Handbok för Studierektorer för forskarutbildning

Denna sida innehåller riktlinjer och lathundar för humanistiska fakultetens Studierektorer för forskarutbildningen

Allmänna studieplaner

Allmän studieplan fastställs, enligt rektors delegation, av respektive fakultetsnämnd. Ämnesansvariga bör revidera allmänna studieplaner tillsammans med forskarutbildningsansvariga vid institutionen. Studierektor för forskarutbildning lämnar därefter förslag på reviderad allmän studieplan till forskningssamordnare vid humanistisk fakultet. Forskningssamordnaren ansvarar för att presentera revideringen till fakultetsnämnden och publicera aktuell version på fakultetens hemsida när nämnden godkänt den allmänna studieplanen. Förslag på reviderad version ska vara forskningssamordnare tillhanda senast tre veckor innan fakultetsnämndens möte.

Individuella studieplaner

Varje doktorand ska ha en individuell studieplan. Vid Umeå universitet är den webbaserad. Den är ett instrument för att planera och följa upp varje doktorands utbildning. För att kunna använda den webbaserade individuella studieplanen behövs en Umu-identitet. Vad som i övrigt behövs och tillgång till den individuella studieplanen framgår på Ladoks hemsida för studieadministrativa system.

Högskoleförordningen stipulerar att fakultetsnämnderna årligen ska följa upp alla individuella studieplaner för utbildning på forskarnivå. Vid humanistisk fakultet är denna uppgift delegerad till institutionsnivån.

Redovisning för görs i en blankett som skickas ut till studierektorer för forskutbilningarna vid varje institution. En skriftlig sammanställning över fakultetens samtliga individuella studieplaner görs tillgänglig i samband med fakultetens verksamhetsberättelse.

Ifylld blankett skickas via e-post till forskningssamordnare.

regeldokument forskarutbildningen

Här kan du hitta den senaste regelbesluten rörande forskarutbildning vid Humanistiska fakulteten.

Regler för utbildning på forskarnivå 

Regler för disputationsbidrag (2016-05-23)

Regler för expensmedel. (2016-04-18)

Riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar (2022-11-24)

Kontaktinformation

Olle Sundström,
forskningssamordnare
Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 76 27
olle.sundstrom@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2022-04-05