Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan

Senast 31 december varje år ska institutionerna inlämna en kort verksamhetberättelse och -plan (förkortat VB/VP) för sina program. Läs mer om beslutet nedan.

I denna handläggningsordning preciseras vad programmens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan (nedan förkortat VB/VP) ska innehålla och hur de ska upprättas. Handläggningsordningen har prövats i en pilotomgång under 2015. Den har reviderats (2016-09-20) utifrån synpunkter från programansvariga och studierektorer och har även behandlats i fakultetens utbildningsstrategiska kommitté.

VB/VP mall

Utfall 2015

I uppföljningen vid pilotomgången 2015 framkom att resurssvaga program saknar ekonomiskt utrymme att inbjuda externa föreläsare som förtydligar utbildningens arbetsmarknadsanknytning.

För att säkra att samtliga programutbildningar vid Humanistisk fakultet kan erbjuda tydliga samverkansinslag, avsätts därför gemensamma medel till externa föreläsare på resurssvaga programutbildningar.

Avsättning av medel för externa föreläsare på resurssvaga programutbildningar (1.3.2-1586-16)

(not: efter beslutet tillsköts ytterligare 100 000 kronor av fakultetsnämnden)

Kontaktinformation

Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå

Tel: 090-786 68 03
ann-catrine.eriksson@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2018-10-31