Rådet för ämneslärarprogrammet och KPU 201012

Närvarande
Catarina (Nina) Rudälv, Matematik och matematisk statistik (ordförande)
Ingela Valfridsson, Språkstudier (ordförande)
Elisabeth Raddock, Idé- och samhällsstudier
Elsa Reimerson, Statsvetenskap
Fredrik Andersson, Lärarhögskolans kansli, utbildningsledare (adjungerad)
Gunilla Näsström, Pedagogiska institutionen
Henrik Brudsten,Studeranderepresentant
Jonatan Svanlund, Ekonomisk historia
Adam Lundberg, Studeranderepresentant
Krister Ödmark, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Frånvarande
Erik Pettersson, 

Midgårdsskolan, extern representant

Ärende Anmärkning
1. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tilläggen: utvärderingar via Forms, VFU1 för ÄLP under ht20, justering av ramkursplaner samt problem med kurstillfället för examensarbete

2. Utseende av justerare

Henrik Brudsten utsågs till justerare

3. Föregående minnesanteckningar

Anteckningar återfinns på webben

4. Meddelanden

• Ny extern ledamot: Erik Pettersson, rektor estetiska programmen, Midgårdsskolan
• Arbetsgrupp för två nya examensmål: Utbildningsledare och ordförande för för-, grund- samt ämneslärar-programmet. Nina ingår för rådets räkning.
• Ansvarsfördelning (KPU) ute på "remiss".
• Handläggningsordning för ämnen (KPU) fastställd av föreståndaren.
• Styrgruppen för övningsskolor – ny roll föreslås, som innebär att man kommer att besluta om prioriteringar av VFU-frågor.
• Ämneskombinationer ska uppdateras p.g.a. ändring i förordningen.
• Aktiviteter som är på gång:
• Möte med studierektorer om internfakturering inom KPU: 23 okt kl. 10.30–12
• Avstämning (KPU) inför vt 21: 12 nov kl. 8.30–10
• Seminarium om VFU: 8 dec kl. 10.15–12
• Presentation av råden på prefekt- och studierektorsmöten: detta råd under vt 21

5. Programanalyser 2020

Rådet diskuterar utkasten till programanalyser för såväl ÄLP som KPU.

Följande punkter bör lyftas i analysen för ÄLP: studenternas vetenskapliga skrivande, avhoppsanalys, likvärdighet gällande ämnesdidaktik, samläsnings-problematiken. För KPU diskuteras följande:
existensen av ett examensarbete på KPU forsk, examensarbetet som förkunskapskrav även till övriga KPU.
Ingela och Nina får i uppdrag att arbeta vidare med analyserna. Rådet kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter även på nästa utkast. Rådet har fått förlängd deadline och kommer att lämna in den i början av november.

6. Tillgodoräkning av ämnesstudier

Rådet diskuterar principer för tillgodoräkning av ämnesstudier. Det finns exempel på studenter som inte fått tillgodoräkna 90 hp rena ämnesstudier inom ÄLP eftersom det inte innehållit ämnesdidaktik men det finns också exempel där man inte tagit hänsyn till detta. Bland de nationella examensmål finns sådana mål som rör ämnesdidaktik inkl metodik, såväl kunskaper som förmågan att tillämpa kunskaperna. Det gör att vi måste säkerställa att alla studenter erhåller dessa kunskaper och förmågor. Rådet diskuterar de olika sätten att hantera tillgodoräknanden som finns inom olika ämnen. Frågan kommer att tas upp för diskussion vid ett möte med kontaktpersonerna för ämnet.

7. Behörighetskrav till ämnen och kurser

Rådet diskuterar principer för formuleringen av behörighetskrav. Frågor som ställs är: krävs allt från underliggande kurs? krävs UK-kurser? Högskoleförordningen anger:
"De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen." (HF 7 kap 8§)
Detta innebär att kursens position i en programstruktur är ointressant och att samma krav ska gälla för alla studenter som vill gå kursen, oavsett om de läser kursen inom ett program eller som fristående kurs.

Behörighetskravet måste vara uppfyllt vid kursstart. Om kravet anger vad som krävs ska dispens inte ges – studenten kommer inte att "kunna tillgodogöra sig utbildningen". Om kraven för första kursen på termin 3 i ämnet är högt ställda krävs god planering så att "panikrättningar" undviks då brytpunkten ligger över en helg i januari. Rådet diskuterar förslag på formuleringar av krav. Ingela får i uppdrag att påminna institutionerna om vikten av att formulera förkunskapskrav som följer riktlinjerna.

8. Teams-sajt för rådet Rådet diskuterar möjligheten att använda Teams som ersättning för Cambro.

Förslaget är att vi lägger in rådets ledamöter för att under hösten testa funktionaliteten. Visar det sig uppfylla kraven så flyttar vi över materialet från Cambro under våren, i god tid innan Cambro ska avvecklas.

9. Övriga frågor

a) Utvärderingar via Forms (Office 365): Gunilla visar hur man kan använda enkätverktyget Forms för att skapa t.ex kursutvärderingar.
b) Rapport från VFU1 för ÄLP: Gunilla redogör för utfallet av de utvärderingar som gjorts av VFU1 under hösten 2020 där kursen pga pandemin inte genomfördes ute i skolan. Istället analyserades olika typer av filmer och kursansvariga bjöd in lärare från olika skolor till Zoom-träffar med studenter. Upplägget verkar ha fungerat bra.
c) Justering av ramkursplaner: Nina redogör för det behov som finns att revidera ramkursplanerna för VFU1, VFU3 och eventuellt examensarbetet. En arbetsgrupp bestående av Nina, Ingela och Gunilla får i uppdrag att lämna ett förslag som därefter ska gå ut på remiss till kursansvariga institutioner.
d) Problem med kurstillfället för examensarbetet: Elsa redogör för de problem som institutionen upptäckt gällande kurstillfället för examensarbetet i samhällskunskap. Institutionerna fick besked i juni att SELMA/Ladokgruppen skulle hjälpa till att flytta alla kurstillfällen. Det visade sig nu i höst att vissa kurser fick fel kursperiod i Ladok. Nina får uppdraget att kontrollera om fler kurstillfällen är felaktiga i Ladok.

Minnesantecknare
Catarina Rudälv
Ingela Valfridsson
Justerare
Henrik Brudsten

Marie Oskarsson
2021-08-16