Minnesanteckningar förskoleråd 201006

Närvarande
Anna Olausson, Mareike Jendis, Sara Rylander och Helena Rosqvist

Frånvarande
Ingela Andersson, Monica Andersson, Pär Sundström

Ärende

1. Runda

2. Information
• Åtgärdsplan 20/21
Åtgärdsplan finns tillänglig i rådets kurssajt

• Äskande av medel
Äskande av medel är inskickat

• Hållbar utveckling i programmet

En arbetsgrupp från TUV, NMD och Idé och samhällsstudier är tillsatt att göra en genomlysning av HU i programmet

• Info från prefekt/studierektorsmöte

• Strategisk styrgrupp för VFU
Förslag på inrättande av en strategisk styrgupp på VFU finns

• UPL-utbildning, examination av VFU
Undervisande lärare uppmuntras att gå UPL-utbildningen för examination av VFU samt Hållbar utveckling

Nya examensmål som ska gälla från 1 januari 2021 och tillämpas för de som börjar sina studier höstterminen samma år.

På förskollärarprogrammen ska följande examensmål
läggas till:
-visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose barns behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för barn med neuropsykiatriska svårigheter. En arbetsgrupp bestående av programrådsordföranden är tillsatt och ska ta fram förslag på var och hur nya examensmål kan skrivas fram i kursplaner.

3. Programanalys – Var befinner vi oss nu och vad ska göras före 30 oktober

Programanalysen är påbörjad och rådet diskuterar utifrån det som hittills skrivits fram.

4. Övriga frågor

5. Nästa möte 12 november 8.30-11

Minnesanteckningar Helena Rosqvist

 

Marie Oskarsson
2020-11-05