Grundlärare 201207

Programråd

1. Mötet öppnas och vi går en runda kring läget. Simon Lindberg har avsagt sig sitt uppdrag och som ersättare har Isak Lundholm valts.

2. Susanne väljs som sekreterare för mötet.

3. Föregående protokoll, lite kort repetition kring innehållet.

4. Nulägesrapport - Arbetsintegrerad utbildning mot åk 4-6 – Katarina Markström
Har på kort tid kommit långt i processen. Fortfarande ligger utmaningen i antagningsprocessen. Idag ingår 12 kommuner där 27 tjänster i dessa kommuner tillskapats under en femårsperiod, dvs under hela utbildningsperioden vilket är ett stort åtagande för huvudmännen. Studieplan för två sommarkurser har utarbetats. För dessa planeras för fysiska träffar 3-6/termin. Förslag från Karyn att höra med kursansvariga. Sedan måste information kring bemanningsbehov komma ut till institutionerna i god tid. Monika informerar om att kurser som enbart ges digitalt har en lägre måluppfyllelse, vilket är viktigt att tänka på. Behov av kompetensinsats kommer att identifieras via en enkät. I enkäten ska även frågor kring progression och IKT ingå.
Ansökan UHR – Alternativt urval. Antagningsprocessen sker tillsammans med kommunerna för att hitta "de rätta" studenterna. Sker via ett intervjuteam med stöd av en intervjuguide med rättssäkra frågor. Kontaktpersoner finns på huvudmannanivå och på LH. Studentrekrytering sker via de kontaktytor som finns upparbetade med skolhuvudmännen.
AIL är ett regeringsuppdrag under sex år, 2020-2026 och som ska ses som ett utvecklingsuppdrag. Med denna utbildning kommer ett fördjupat samarbete att utvecklas. Viktigt att se framåt, att hitta varaktigt samarbete och varaktiga strukturer.

Rådet anser att det inte räcker med att information har skickats till kontaktpersonerna då de inte har makt att styra över bemanning.

5. Allmän information från Jonas.
- Två nya examensmål ska in i lärarutbildningen. Sex och samlevnad plus NPF. Ska gälla för de som startar hösten 2021. I specialpedagogikkurserna inklusive den för enbart fritidslärare så handlar det främst om att förändra FSR då det redan ingår i dessa kurser. Viktigt att då det gäller sex och samlevnad att det inte enbart sker i en kurs utan att det även där syns att det sker en progression.

6. Information – Programanalys, dialog och åtgärdspunkter för 20/21
- Hur kan vi göra för att få fler sökande? Hur marknadsförs dessa utbildningar idag? LH ska återkomma med detta till rådet. Könsfördelningen i programmen. Fritidshem och 4-6, jämn könsfördelning. F-3 främst kvinnor. VFU för fritidslärarna i praktiskt/estetiskt ämne måste tittas över då den upplevs för kort i förhållande till att de ska kunna undervisa i ämnet. Förslaget från Helena är att detta måste vara en punkt på samordningsträffarna kring hur man skulle kunna lösa detta för studenterna så att de får en bra VFU. Helena kontaktar Petra Westling. Hållbarhetsperspektivet i våra program måste utredas. En grupp ska tillsättas för att jobba med detta. Jämställdhetsperspektivet, hur examineras detta under utbildningen.
Ska in i åtgärdsplanen 20/21. Vetenskapligt skrivande finns även kvar som en punkt.

7. Remiss - Förslag till förändrad rutin för hantering av kursplaner på Lärarhögskolan – Jonas
Det har tidigare varit på ett liknande sätt men detta togs bort för det tog för mycket tid av programrådet. Monika väcker frågan kring vem som har koll på innehåll, progression mm i kurserna, dvs har den övergripande blicken på programmen som helhet. Är progression en fördjupning eller det kan det även innefatta en breddning? Dvs vad är progression? Någon måste ha denna överblick.

Frågan måste tillbaka till LH då den hör ihop med utbildningens struktur. En utbildningsledare ska ha den största överblicken, dvs att detta uppdrag måste ligga på en person som har en löpande anställning och inte ligga på personer som kan bytas ut med kort varsel. Strukturen måste vara hållbar över tid. Olle kommer med förslaget att någon ämneskunnig skulle kunna vara med för att se över t ex innehåll och progression i UVK-kurserna eller inom matematik. Att man delar upp utbildningen i block och där utbildningsledaren ansvarar för att ha kontakt och överblick över blocken.

Jonas förslår att vårt förslag är att arbetet ligger på institutionerna men att utbildningsledaren kan bolla med rådet.

8. Praktiknära forskning och examensarbete – Monika – vill ta denna punkt nästa gång för att få mer tid.

9. Övriga frågor
10. Karyn informerar om att de inte kommer att fortsätta utbytet med Leeds. Dels pga av det inte funnits möjlighet för studenterna att bo inneboende hos en familj och svårigheten att få besöka skolor. Diskussion pågår kring att få skriva examensarbetet på engelska i gymnasieprogrammet i ämnet engelska. Monika lyfter att det i övrigt har diskuterats att examensarbetet ska skrivas på svenska då de ska verka inom det svenska skolsystemet. För de som läser till lärare i olika språk kanske denna fråga kan lyftas till LH för möjligheten till undantag från denna regel.
Lärare på Språkstudier undrar om det utifrån avtal kring övningsskolor kan ta emot studenter för olika forskningsprojekt. Olle informerar om att det står att övningsskolorna måste ta ett ökat ansvar. Här måste kontakt tas med Leif Thylin och Petra Westling för att kolla vad som gäller.
En känsla från lärare på språkstudier finns kring att behörighetskraven inte hålls från alla lärare/kurser/institutioner. Detta är viktigt. Att vi håller oss till det som står i kursplanerna.

11. Mötestider våren 2021. Vi planerar för tre träffar under våren med start i februari. Jonas skickar ut förslag.

 

Marie Oskarsson
2020-12-11