Grundlärare 2020-10-15

Minnesanteckningar, Programrådet för grundlärare och fritids torsdagen den 15 oktober 2020

Deltagande rådsmedlemmar:

Susanne Yttergren
Monika Diehl
Niclas Lindström
Helena Åhman
Anton Holmlund
Karyn Sandström
Olof Johansson

Anna Tegström (Kansliet)
Katarina Markström (Kansliet Projektledare AIL)

1. Katarina Markström informerar om AIL (arbetsintegrerad lärarutbildning)
Många frågor kring huvudmannens ansvar, antagning av studenter och
universitetets ansvar. Gällande antagning så skall en ansökan om alternativ antagning med intervjuer. I nuläget utgår man från nuvarande programordning.
Utreda möjlighet till sommarkurser vilket kortar utbildningen till 5 år.
Flera lyfter att det är viktigt att fastställa kursuppdrag. Viktigt för bemanningen ute på institutionerna. Diskussioner kring VFU:s utformning. Ta del av erfarenheter från VFU inom KPU.

2. Anna Tegström informerar kring att kansliet håller på att skapa ett dokument avseende begränsning av antal omprov när det gäller VFU:n. Vi diskuterade detta en stund och var överens om att ett sådant verkligen skulle underlätta för besökande lärare från universitetet men också kursansvarig lärare och inte minst för vfu-handledare. Anna säger att man tänkt begränsa antalet omprov till att gälla ett andra försök och att det krävs "särskild prövning" för att studenten ska ges ytterligare ett tillfälle. Dokumentet som tas fram måste vara användningsbart och kopplas till både vfu-bedömningsunderlaget och till FSR. Karyn påpekar att man ofta ser studenter utveckla mycket under olika vfu-perioder, men att det också finns de där man tidigt kan se att problemen är stora. Vi var alla överens om att studenterna tidigt i sin utbildning ska uppmärksammas på detta bedömningskriterierna måste vara tydliga, vi var också överens om att det ofta är svårmätbara och ofta personlighetsmässiga aspekter som ligger till grund för tveksamheter hos berörda bedömare.

3. Susanne informerade om att hon och Jonas har skickat ett remissvar till utredningen " Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg". I utredningen lyfts frågor om ett ökat kompetensbehov i fritidshemmen och man vill att fler studenter ska kunna studera till fritidslärare, t ex via Arbetsintegrerad utbildning (AIL) och VAL. I utredningen konstateras också att behörighet till forskarutbildning gått förlorad sedan fritidslärarutbildningen förkortades. Susannes och Jonas remissvar är lika med universitetets remissvar.

4. Monika väckte frågan om praktiknära forskning och examensarbeten. Hon började mad att beskriva ULF (utveckling, lärande och forskning) försöksverksamhet och hur praktiknära forskning ska bli en större del av lärares arbete, vilket i sin tur innebär att lärarutbildningen måste ge studenter verktyg för detta. Ett sätt är att tidigt och i progression ge studenter verktyg för ett att skriva ett examensarbete som kopplas till skolutveckling och forskning. Helena berättade hur de gör i Skellefteå, där tas frågan om examensarbeten alltid upp när förstelärare besöker och samtalar med vfu-studenter. Hon trycker på vikten av personliga möten med vfu-studenter och vill få till stånd en struktur där studenter som "använt" Skellefteås skolor för datainsamling också bör ge återkoppling till skolorna. Anton bekräftar till stor del bilden av att examensarbeten för många studenter framstår som ett "ont måste" för at bli färdig med sin utbildning. Karyn lyfter fram språkstudiers svårigheter, dessa handlar om att det inte finns handledare med skolanknytning och didaktisk kompetens. Susanne menar att fritidslärarstudenter gör arbeten om systematiskt kvalitetsarbete och dessa både till form och innehåll till stor del påminner om examensarbetet. Dessa studenter skriver inte sina arbeten i relation till ett ämne utan uppmuntras att skriva om andra aspekter av yrket. Vi enades om att ta upp frågan om praktiknära forskning igen, förslagsvis på nästa programråd, då Monika har träffat kursansvariga och programrådsordföranden och således har mer på fötterna.

5. Mötet avslutades.

Ansvarig för minnesanteckningarna, Olof Johansson punkt 1 och del av punkt 2. Monika Diehl punkt 2-5.

 

Marie Oskarsson
2020-12-11