Specråd 200909

Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen

Minnesanteckningar

Datum: 2020 09 09, kl. 09.00-11.00
Mötet genomfördes via Zoom

Närvarande: Gudrun Svedberg, ordförande, TUV
Ingmarie Mellenius, Språkstudier
Anneli Nielsen, TUV
Åsa Löfqvist, Ped. Inst. (adjungerad)
Mathias Norqvist, NMD
Lotta Vingsle, NMD
Maria Levlin, Språkstudier
Erika Isberg, Ped. Inst

Ärenden:

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnande mötet

2. Fastställande av dagordning och mötessekreterare
• Dagordningen fastställdes.
• AN utsågs till mötessekreterare.

3. Föregående protokoll
• Antal campusdagar på antagning.se diskuterades för att bli så rättvisande som möjligt
• Behörighetskrav. På fråga från LH vidhåller rådet att fullgjorda poäng från hela termin 1 samt 20 hp från termin 2 krävs för termin 3.
• Kursplaneändringar blir en stående punkt på dagordningen.

4. Distans- och fjärrundervisning
Ht 1 ges på distans.
Ht 2 inleds på distans
Ht 3 ges på distans (avslutas ev på campus)

5. Uppdragsbeskrivning, kollegial granskning
Rådet föreslår ändringar i uppdragsbeskrivningen samt anser att ytterligare tid bör tillskjutas för de som ska utföra granskningen.

6. Möjlighet att åska medel för utvecklingsinsatser
Rådet föreslår att vi skriver samman en ansökan för att arbeta med programutveckling efter granskningen.GS ansvarar för detta.
.

7. Studeranderepresentation i rådet
Nya studenter har muntligt blivit inbjudna för att representera studenterna i rådet. Ingen har hört av sig. GS lägga ut en inbjudan på cambro. Alternativ till studentinflytande diskuteras.

8. Information, rapporter
Tomas Lilja är ny studie- och yrkesvägledare för LH. Bör inbjudas till rådet.
Tema för 2021 är Livslångt lärande. Detta är något som vi arbetar med och intresserade är välkomna delta vid ett rådsmöte.

9. Övriga frågor:
Rådet anser att det måste finnas tydliga rutiner vid LH om hur reservantagningar ska ske.

10. Nästa möte äger rum den 9/9 kl. 09.00 – 11.00 via Zoom

9. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Minnesantecknare Justerare

Anneli Nielsen Gudrun Svedberg

 

Marie Oskarsson
2020-11-19