Specråd 201117

Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen

Minnesanteckningar

Datum: 2020 11 17 kl. 8.30 – 10.30
Mötet genomfördes via Zoom

Närvarande: Gudrun Svedberg, ordförande, TUV
Ingmarie Mellenius, Språkstudier
Anneli Nielsen, TUV
Mathias Norqvist, NMD
Lotta Vingsle, NMD
Maria Levlin, Språkstudier
Erika Isberg, Ped. Inst

Ärenden:

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnande mötet

2. Fastställande av dagordning och mötessekreterare
• Dagordningen fastställdes.
• EI utsågs till mötessekreterare.

3. Föregående minnesanteckningar
• Behörighetskrav termin 3 förs in i kursplanen för Metodkursen
• Lärarlyft, speciallärare erbjuds tidigast från och med ht 2022 enl LH. Olika tider för antagning av ordinarie och lärarlyft samt dimensionering anges som skäl.
• Frågan om rutiner kring tillgodoräknanden kvarstår
• Frågan om hur fältstudier kan genomföras med hänsyn till Covid 19 diskuterades liksom beredskap för alternativa uppgifter.

4. Avslutningsceremoni
Avslutning via Zoom 21/1 planeras innefattande programutvärdering (i respektive program/specialisering), presentation av examensarbeten samt tal (gemensamt). ML sammanställer programförslag

5. Programanalys
Programanalysen diskuteras kort inför dialog med LH.

6. Information och dialog
Rådet diskuterar hur undervisande lärare i högre grad kan informeras och involveras i rådets arbete. Rådet enades om att ett första steg är att inbjuda undervisande lärare till dialog under arbetet med programanalyser samt att vi uppmanar samtliga att läsa rådets minnesanteckningar. Dessutom planerar vi att anordna programutvecklingsdagar.
.
7. Terminstider, kursbryt HT2021
AN skickar ut ett förslag till berörda samt sammanställer synpunkter.

8. Nätverksmöte
Nästkommande nationella nätverksmöte sker via Zoom den 14/12. Högskolan Kristionastad står som värd.

9. Programsajt i Canvas
Vid övergång till Canvas finns möjlighet att skapa en gemensam programsajt. Rådet finner förslaget intressant och GS återkommer med ytterligare information.

10. Information, rapporter, remisser
- Remissvar inlämnat, Remisser: UKÄ:s granskning av Umu:s kvalitetssäkringsarbete.
- Remiss för ändrad rutin av hantering av kursplaner. Synpunkter lämnas till GS som sammanställer remissvar.
- Kollegial granskning. Externa granskare är Nina Klang, Uppsala universitet samt Daniel Östlund, högskolan Kristianstad. Påbörjas jan 2021.
- Enkät från UB utskickad liksom inbjudan till kvalitetskonferens om lärarutbildning.

11. Kursplaner
Inga nya kursplaner behandlades

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor

13. Nästa möte äger rum onsdag den 16/12 kl. 13.00 – 15.00 via Zoom

14. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Minnesantecknare Justerare

Erica Isberg Gudrun Svedberg

 

Marie Oskarsson
2020-11-19