Specråd 201216

Minnesanteckningar

Datum: 2020 12 16, kl. 13.00-15.00
Mötet genomfördes via Zoom

Närvarande: Gudrun Svedberg, ordförande, TUV
Ingmarie Mellenius, Språkstudier
Anneli Nielsen, TUV
Mathias Norqvist, NMD
Lotta Vingsle, NMD
Maria Levlin, Språkstudier
Erika Isberg, Pedagogiska institutionen
Anna Tegström (adjungerad punkt 9)
Tomas Lilja (adjungerad punkt 9)
Ärenden:

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnande mötet

2. Fastställande av dagordning och mötessekreterare
• Dagordningen fastställdes.
• MN utsågs till mötessekreterare.

3. Föregående minnesanteckningar
• Lärarlyft. LH meddelar Skolverket att Umu inte har möjlighet att ge speciallärarutbildning som lärarlyft med start 2021. LH är positiva till att erbjuda lärarlyftsplatser 2022. Inom dimensioneringen av antalet platser eller ökad dimensionering, olika antagningstider samt bemanning är frågor att undersöka.
• Information och dialog med programmens lärare har diskuterats under ett par rådsmöten. Rådet ska:
- uppmana programmens lärare att läsa minnesanteckningar
- adjungera när dagordningen särskilt berör någon lärare
- adjungera under arbetet med programanalyser (oktober)
- anordna programutvecklingsdag/ar tills. med berörda lärare
- information till lärare läggs i ny programsajt på Canvas ht 21
- ordförande gör ett utskick till kursansvariga ang ovanstående
• Terminstider och kursbryt
- Förslag till terminstider ht 2021 har förankrats hos kursansvariga
- Skrivelse har skickats till LH:s föreståndare angående undantag från fastställd läsårsindelning
- En "kursträff" finns ej definierad i regelverk
- Viktigt att vi hänvisar studenter till studentwebben angående termins- och kurstider .

4. Dialog med LH utifrån programanalys
Rådet ger förslag på komplettering av uppföljnings- och åtgärdsplanen gällande 1) programutveckling utifrån programanalys, kursutvärderingar och kollegial granskning, 2) kartläggning av behovet av ökad bemanning inom spec.

5. Handledning
Hur målen för handledning behandla i kurser som samläses och inom specialiseringar diskuteras. Progressionen bör ses över i samband med kursutv.

6. Programavslutning
Programmet innehåller programutvärdering, presentation av tre examensarbeten samt tal och kommer att genomföras digitalt.
.

7. Ny programsajt på Canvas
Sajten utvecklas under vt 21 och i samband med att nya studenter startar ht 21 blir den en viktig plattform för programgemensam information.

8. Nätverksmöte
Rapport från det nationella nätverksmötet mellan lärosäten som ger specialpedagog-, speciallärarprogrammen. Nätverket föreslår att ett nyff förbund bildas för att främja samverkan och bli en starkare aktör i samhällsdebatten. Rådet ställer sig positivt till att gå vidare med ett medlemskap i ett nytt förbund och undersöka förutsättningarna. Under nätverksmötet lyftes även utredning om ändringar i skollagen gällande benämningar som "utvecklingsstörning" (till if) och ev "särskolan". Svårigheter att erhålla studentinflytande och studeranderepresentation tycks genomgående. Arvodering av representanter i rådet och programdialog-drop-in är exempel på strategier. Nästa nätverksmöte arrangeras av Örebro universitet.

9. Överintag/reserv, årshjul
Anna Tegström och Tomas Lilja presenterar ett årshjul där deras aktiviteter angående dialog med alla institutionen om planeringstal och överintag, antagningsprocessen, reservintag mm framgår. Rådet diskuterar processen.
Studentärenden hänvisas till SYV:s onlinebokning.

10. Information, rapporter och remisser
- Remiss – hållbar utveckling
- Skrivelse till LH – undantag från fastställd läsårsindelning
- Skrivelse till LH – Förbund för Sveriges Speciallärar- och Specialpedagogutbildningar
- Revidering av utbildningsplaner – se utskick
- Kollegial granskning
Januari 2021 till april 2021, planering, granskning och författande av rapport
Maj 2021, presentation av rapport för Lärarhögskolans ledning samt programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammet.
- Korta reportage om studenter och yrkesverksamma på webben. Förslag till Marie Oskarsson.

11. Kursplaner
Stående punkt. Inga nya kursplaner lyfts.

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

13. Nästa möte
28 jan 2021, kl 8.30 – 10.30

14. Mötet avslutas

Minnesantecknare Justerare

Mathias Norqvist Gudrun Svedberg

 

Marie Oskarsson
2020-12-17