SYV 200615

Närvarande
Ron Mahieu (ordf.) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Ulrika Engfors Holmbom Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Joanna Elg Studentrepresentant
Magnus Blomgren Statsvetenskapliga institutionen
Christina Sander Nordin (adj.) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Thomas Mejtoft Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Tomas Raattamaa (adj.) Handelshögskolan (Nationalekonomi)
Torbjörn Lindmark (adj.) Pedagogiska institutionen
Fredrik Anderson utbildningsledare SYV Lärarhögskolan
Jeanette Haglund (adj.) (avnämare-representant) Chef för SYV-verksamhet Umeå kommun (till punkt 5).

Ärende Anmärkning

1. Föregående minnesanteckningar.

Ordförande sammanfattar föregående mötets minnesanteckningar och beskriver nuläget. Praktiksituationen för SYV-studenter, praktikavtal för SYV-programmet, övergången till Canvas, terminöversikt (V21), rådets sammansättning, och arbete i COVID-19 tider var några punkter.

2. Rapport från ordförande.

• Programutvärderingen har lagts ut på studenternas kursplattform i Cambro (T6). Påminnelse går ut idag.
• Ordförande har informerat om SYV-programmet på arbetsmarknadens mässa vid Region Västerbotten. 100 deltagare.
• Ordförande har haft föredrag inför det regionala samverkansrådet angående "praktikavtal för syv-studenter." Alla representanter var positiva och det ska ses över av lärarhögskolan.
• Vi har haft avstämningsdialog med Lärarhögskolan, LH (Maria Löfgren och Fredrik Andersson). Alla åtgärdar löper på, dock med viss fördröjning. Vi diskuterade också praktikavtalet för SYV. LH kommer att arbeta med det (kontaktperson Fredrik Andersson, LH).
Jeanette Haglund frågade om kontaktperson på LH när det gäller syv-praktik. Fredrik Andersson meddelar att det är Fredrika Moliis.

 

3. Rapport från studenterna.

• Studentrepresentant Joanna Elg ställer frågan om höstens praktikkurs. Vad gäller när en student känner sig inte frisk (med tanke på COVID-19)? Kursen kommer att planeras som vanligt och vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. När studenten är frånvarande längre period p.g.a. sjukdom så ska studenter sjukskriva sig, kontakta CSN och ansöka om studieuppehåll, precis som vanligt. Studenten har rätt att missa tre dagar under praktikperioden.

• Vidare funderar Joanna vad som händer med resor och boende i samband med praktiken. Det gäller avstånd och kostnader när annan praktiklösning finns med tanke på COVID-19 läget. Kostnadsersättning finns för en del merkostnader. Vi får ser vad som händer under HT20.
• Studenterna önskar att campus-kurserna blir faktiskt campusförlagda. Institutionerna på programmet försöker, så mycket det går, att organisera campuskurserna som vanligt. Representanter från Stats, TUV och Peddan meddelar att en del dock kommer att ske digitalt. Läget är fortfarande osäkert när det gäller smittorisken och läget under hösten. Vi följer FHM och rektors beslut.
• Det finns önskemål att studenterna från syv-programmet och ämneslärarprogrammet kan ha ett gemensamt inslag i någon kurs. Det är ju så att de faktiskt kommer att arbeta med samma elever ute på skolarna. Ron Mahieu bekräftar att det har funnits tankar inom lärarlaget. Torbjörn Lindmark berättar om ett projekt som Skolverket tidigare hade. I projektet skulle syvare samarbeta med lärarna i skolorna. Jeanette Haglund meddelar att det finns projekt i kommunen som arbetar på liknande sätt. SSA (Samverkan Skola Arbetliv) är ett pågående projekt i Umeå kommun.

4. Rapport från lärarna.

• Magnus Blomgren tar upp frågan om kursen examensarbete, som avslutas nu. Studenter och lärare upplever en frustration att det inte finns tydliga instruktioner för alla medverkande institutioner. Nu görs olika tolkningar om vad som gäller, speciellt mot slutet av kursen. TUV är kursansvarig institution och Ron Mahieu meddelarar att vi måste förbättra kommunikationen mellan medverkande institutioner. Vi måste följa kursplanen, det ska finnas en tydlig studieguide och lärarna måste sy-ihop kursen bättre, så att alla vet vad som gäller. Vi tar upp det i lärarlagen inför kommande kurser.
• Ulrika Engfors Holmbom meddelar att lärarna (och studenterna) har varit duktiga när det gäller omställningen och anpassningen av undervisning under vårterminen. COVID-19 har dock skapat mycket merarbete. Hur och vad gör vi HT20?
Lärarna från de olika institutioner berättar om situationen.
Magnus Blomgren och Torbjörn Lindmark meddelar att kursansvariga har fått mer timmar p.g.a. merarbetet. På Thomas Mejtoft och Tomas Raattamaas respektive institutioner har resurstilldelning ökat för utrustning och tekniska lösningar för att underlätta undervisning och planering när de arbetar digitalt med kurserna. För det mesta är det brist på arbetskraft som är det största hinder. Pengar finns, men inte folk.
Ron Mahieu meddelar att problematiken kring merarbete har diskuterats på SACO-S senaste årsmöte (27 maj) och frågan kommer tas upp med universitetsledningen.

5. Rapport från administrationen (TUV/LH).

• Christina Sander Nordin berättar att terminöversikten nu finns på nätet:
https://www.umu.se/student/mina-studier/studie--och-yrkesvagledarprogrammet/terminsoversiktsyv-distans-ht-2020/

6. Höstens händelser och datum för SYV-rådsmöten.

• Verksamhetsplan och programanalys görs under september/oktober. Sen blir det återkoppling i ett dialogmöte med LH:s ledning. Fortsatt arbete med kursplaner.
• Tänkta datum för höstens SYV-rådsmöten:
28 september, 9 november och 14 december.
Alla måndagar kl. 15:00 – 16:30. Förmodligen Zoom-möten.

7. Övriga frågor.

• Inga övriga frågor.
Trevlig sommar!

Ron Mahieu
Minnesantecknare

 

 

Marie Oskarsson
2020-11-12