SYV råd 200217

Närvarande
Ron Mahieu (ordf.), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Ulrika Engfors Holmbom, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Joanna Elg, Studentrepresentant
Lina Vänglund, Studentrepresentant
Christina Westergren (adj.), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Tomas Mejtoft, TFE
Magnus Blomgren, Statsvetenskap

Ärende Anmärkning

1. Föregående minnesanteckningar.

Ordförande går igenom föregående minnesanteckningar. Jeanette Haglunds besök (vägledningschef Umeå kommun) uppskattades. Rådet diskuterar möjligheten att ha med henne som avnämarrepresentant vid särskilda tillfällen.

2. Rapport från ordförande om bl. a. mittutvärderingen, med mera.

Mittutvärderingen ligger ute som en enkät på Cambro till de studenter som kommit halvvägs i utbildningen och som har börjat termin 4. Enkäten stängs 18/2.

Ordförande har varit i kontakt med Lärarhögskolan angående ett praktikkontrakt för att säkerställa praktikplatser för våra programstudenter. Lärarhögskolan kommer att ta upp frågan i det Regionalt samverkansrådet.

3. Rapport från studenterna.

Studenterna lyfter återigen frågan om att skapa kursråd. De vill gärna att vi ger möjlighet så att studenterna under kursens gång kan träffas för att diskutera pågående kurs. Kursrådet kan sedan ha en dialog med kursansvarig för att dela synpunkter. På Statsvetenskapliga institutionen finns sådana råd inom olika kurser. SYV-rådet ställer sig positivt till studenternas förslag och studenternas önskemål ska förmedlas till lärarna i programmet.

Ett antal studenter i programmet har önskemål att PBL introduceras i programmet. Studenterna vill gärna arbeta med praktiknära exempel. Ordförande berättar att till exempel Case som metod används i olika program och kurser. Vi ska diskutera det i lärarlagen.

4. Rapport från lärarna.

Vårterminens kurser rullar på.
Magnus Blomgren meddelar att de arbetar med omarbetning av kursen "Utbildning och arbetsmarknad" (6ST001).
Kursplanen kommer att påverkas marginellt. Han informerar SYV-rådet också att en annan lärare kommer att ersätta honom vid ett antal kurser i programmet.

Ron Mahieu berättar att TUV:s lärarlag i SYV-programmet kommer att ha en kursplanedag i början av april. Dagen är en del av det pågående arbetet med kursplanerevidering i samband med den nya programstrukturen.

Annika Brännlund berättar om våra kurser för överbryggare. Terminen är igång och 34 studenter är registrerade.

5. Rapport från administrationen (TUV/LH).

Christina Westergren berättar om DIVA-blanketten som kommer att användas vid TUV vid kommande examensarbeten. Blanketten är en digital-PDF. På TUV arbetar en kollega med att få blanketten redo för digital underskrift.

6. Terminöversiken och brytpunkter. Förslag för både campus och distans V21 (se bifogade PDF).

SYV-rådet diskuterar terminöversikten och brytpunkter mellan kurser. Christina Westergren har varit i kontakt med Nationalekonomi men inte fått respons än. Rådet uppmanas att granska föreslagna brytpunkter och återkommer om det finns fel.

Annika Brännlund tar upp frågan om våra distanskurser som har 15- eller fler hp. I vissa kurser finns bara få träffar (vid kursstart och kustavslut) och det upplevs som en lång period. Lärarlaget ska se över möjligheten att ha, till exempel, extra digitala träffar. Campus studenter tycker det är fel att deras kurser och schema anpassas så ofta till distanskurserna.

7. Kursplanerevidering nya strukturen, tidsplanen.

Arbetet pågår på olika institutioner.

8. Vårens händelser och datum för SYV-rådsmöten (20 april, 15 juni).

Ron Mahieu berättar om vårens arbete i relation till årshjulet. Magnus Blomgren meddelar att han inte kommer att vara med vid vårt nästa möte men skickar ersättare.

9. Övriga frågor.

SYV-rådet diskuterar möjligheten till att följa våra Alumni-studenter, till exempel via enkäter. Ordförande ska lyfta frågan till Lärarhögskolan.

Ron Mahieu
Minnesantecknare 

 Marie Oskarsson
2020-11-12