SYV råd 200420

Närvarande
Ron Mahieu (ordf.) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Annica Brännlund Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Joanna Elg Studentrepresentant
Lina Vänglund Studentrepresentant
Christina Sander Nordin (adj.) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Thomas Mejtoft Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Tomas Raattamaa (adj.) Handelshögskolan (Nationalekonomi)
Torbjörn Lindmark (adj.) Pedagogiska institutionen (från punkt 6)

Ärende Anmärkning
1. Föregående minnesanteckningar.

Ordförande sammanfattar föregående mötets minnesanteckningar och beskriver nuläget.
• Inga nyheter än kring praktikavtal mellan Lärarhögskolan och det regionala samverkansrådet.
• Studenternas önskemål om PBF och praktiknära exempel har diskuterats med SYV-lärarlaget på TUV och lärarna kommer ta hänsyn till det i kommande kurser.
• Kursplanen "Utbildning och arbetsmarknad" är under bearbetning (Statsvetenskap). Lika så kursplanen till "Introduktion till samhällsekonomi" (National ekonomi). Beräknas vara klar innan sommaren.

2. Rapport från ordförande.

• Ordförande har deltagit i LH:s styrelsemöte 7/4 och föredragit punkten om SYV-programmet. Bland annat diskuterades sammansättning av ledamöter i SYV-rådet. SYV-rådsordförande har presenterat önskemål att öka antalet ledamöter med representant från alla i programmet verksamma institutioner (Pedagogiska institutionen och National ekonomi är i nuläget inte med). Beslut om det ligger i framtiden.
• SYV-lärarlaget på TUV har haft Zoom-möte kring kursplanerevidering (1/4). Den tänkte planeringsdagen blev inställd p.g.a. Covid-19, men arbetet fortskrider. Inom kort kommer TUV och Pedagogiska institutionen tillsammans bearbeta de kursplanerna där institutionerna samarbetar.

• I slutet av maj ska programutvärderingen skickas till studenterna som går termin 6.

3. Rapport från studenterna.

• Studenterna tar upp frågor kring Praktiken. Dels den första praktiken (VT20), dels den andra, större VFU kurs som har varit (HT19). Joanna Elg meddelar att flera studenter vill veta vad som gäller för deras första praktik under HT20. Vilka rättigheter har studenterna?
Annica Brännlund är kursansvarig lärare och berättade om den kommande praktikkurs. Rättigheten att byta handledare och praktikplats är ytterst begränsade, men att studenterna måste meddela kursansvarig lärare ifall det uppstår problem. Sen ligger praktikplaceringen hos LH och där måste frågan tas upp. Rådet var överens om att det måste finnas god kommunikation mellan kursansvarig institution, studenten och handledaren på praktikplatsen så att alla vet vad som förväntas. Ordförande bekräftar och understryker att kommunikation är viktig och att ett fungerande praktikkontrakt för SYV-programmet därför behövs.
• Lina Vänglund, som går sista terminen, har hört att examensceremonin i år är inställd och hon tycker det är synd. Joanna Elg är som studentrepresentant också aktiv i organisationen kring årets ceremoni och bekräftar att den är inställd p.g.a. Covid-19. En alternativ, digital ceremoni planeras.

4. Rapport från lärarna.

• Lärarna meddelar att alla kurser rullar på. Trots betydande merarbete som Covid-19 har skapat fungerar allt över förväntan. Studenterna har kanske haft enklare än en del lärare att anpassa sig till den nya situationen. Vi har fått en framstående kompetensutveckling när det gäller digitalisering av våra kurser och anpassning till det rådande läget. En del av IT-lösningarna kommer att stanna kvar eftersom det finns även fördelar.

5. Rapport från administrationen (TUV/LH).

• Christina Sander Nordin berättar att det planerade arbetet fortskrider. Det viktigaste nu är att fastställa brytpunkter i för kommande terminer (se nästa punkt på ärendelistan). För övrigt bekräftar Christina att det går bra att arbeta på distans. Trots en del extra arbete och omställningar hemma fungerar det. Arbetet blir effektivt.

6. Terminöversiken och brytpunkter. Punkten har diskuterats i tidigare SYV-råd men brytpunkter måste fastställas.

• SYV-rådet diskuterar terminöversikten och brytpunkter mellan kurser. Tomas Raattamaa (National ekonomi) berättar att institutionen accepterar liggande förslag för VT21 och att den planerade tentamen för kursen läggs på tisdag alt. måndag v.7. De övriga institutionerna accepterar förslaget. Christina Sander Nordin påminner att berörda institutioner ska vara noggranna med införandet av rätt datum för brytpunkter i SELMA.

7. Kursplanerevidering och gemensam kursplanemall.

• Arbetet pågår på olika institutioner kring Kursplanerevidering. Statsvetenskap och National ekonomi har kursplaner under omarbetning och de beräknas klara denna vårtermin. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) och Pedagogiska institutionen (PED) startar snart. Ron Mahieu, TUV och Torbjörn Lindmark, PED ansvarar för arbetet.
• kursplanemall och vilken information som ska finnas med diskuteras. Rådet eftersträvar att ha liknande struktur och upplägg i programmets kurser. Christina Sander Nordin påminner om en formulering som ska vara med i varje kursplan from 2019-01-01: "Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten".
Se sid 14–15 i "Regler för kursplaner och litteraturlistor..."

 

8. Vårens händelser och datum för nästa SYV-rådsmöte.

• Utöver pågående kursrevideringen berättar Ron Mahieu om vårens arbete i relation till årshjulet. En programutvärdering i form av enkät ska ut till T6- studenter innan de avslutar sin utbildning. Det måste ske i maj, och Ron kontaktar LH.
• Nästa möte är preliminärt 15 juni men ett antal ledamöter uppger att datumet inte passar.

9. Övriga frågor.

• Lärplattform Canvas introduceras på Umeå universitet och ska ersätta befintliga plattformar som Cambro och Moodle. Rådet anser att de nya studenterna i termin 1 (ht20) ska börja med Canvas. De senare terminer kan fortsätta ett tag till med Cambro men alla kurser ska dock vara lagt över till Canvas senast våren 2022.

Ron Mahieu
Minnesantecknare  

 

 

Marie Oskarsson
2020-11-12