SYV råd 201012

Närvarande
Ron Mahieu (ordf.) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Ulrika Engfors Holmbom Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Annica Brännlund Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Therese Goossen Studentrepresentant
Magnus Blomgren Statsvetenskapliga institutionen
Christina Sander Nordin (adj.) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Thomas Mejtoft Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Tomas Raattamaa (adj.) Handelshögskolan (Nationalekonomi)
Torbjörn Lindmark Pedagogiska institutionen
Fredrik Anderson Lärarhögskolan, utbildningsledare SYV

Ärende Anmärkning
1. Föregående minnesanteckningar

• Ordförande sammanfattar föregående mötets minnesanteckningar och beskriver nuläget. Det första SYV-rådsmöte för hösten, som var tänkt hållas 25/9, blev senarelagt till dagens datum p.g.a. hög arbetsbelastning.

2. Rapport från lärarna

• Lärarna berättar framförallt om situationen med COVID-19 och hur det påverkar undervisningen och kurserna. Undervisningen sker på lite olika sätt, ibland är den campusförlagd men för det mesta så bedrivs undervisningen digitalt. Framförallt för våra förstaårsstudenter försöker vi ha campusinslag där det är möjligt.
Brist på passande lokaler är största problemet och många lokaler är redan bokade, långt i förväg.
Flera kurser har startat i Canvas och det finns en del nya rutiner kring programmet. De flesta lärare (och även studenterna) är dock positiva till den nya lär-plattformen.

3. Rapport från studenterna

• Studenterna, genom studentrepresentant Therese Goossen, har en lista med punkter med frågor och funderingar. Bland annat har studenterna frågor om rätten till opartisk prövning. Normalt sätt har vi vid ett flertal skriftliga prov haft salstenta som examinationsform, men nu har vissa prov ersatts med hemtentamen. Ron Mahieu förklarar att i kursplaner kan de stå "skriftliga prov." Det betyder att kursansvarig lärare kan bestämma i vilken form examination sker. Dessutom har lärare, under rådande omständigheter med pandemin, friheten att göra anpassningar. Anonymitet kan inte alltid garanteras. Utifrån lärarnas professionella uppdrag måste vi ha som utgångspunkt att lärarna är opartiska.

Studenterna anser att det finns ett behov av tydlighet och rutiner för studenter med beviljat studiestöd. Ska studenten i behov av stöd själv höra av sig till kursansvarig inför varje kurs?
Christina Sander Nordin förklarar att det ska vara så, det står tydligt i regelverket. Rådet diskuterar detta och Magnus Blomgren tycker att överlämning mellan kurserna borde vara bättre och att det saknas en person med övergripande ansvar för studenter med behov av stöd. Vilka rutiner ska det finna på en institution? På TUV, till exempel, finns ingen studievägledare för SYV-programmet. På Nationalekonomi finns en studierektor som borde ta hand om dessa frågor. Det kan dock vara svårt att koordinera, anser Tomas Raattamaa.

Therese Goossen meddelar vidare att studenter är missnöjda med de ändringar som görs i schema, med kort varsel. Lärarna är medvetna om problemet men har ibland varit tvungna att göra sena ändringar p.g.a. COVID-19. Studenterna tycker också att det finns brister i instruktioner för uppgifter och det finns ett missnöje gällande feedback. Tydligare information efterlyses. Inte minst när det gäller höstens praktik (T-3 studenterna). Rådet anser att det är viktigt att studenterna tar upp frågor, men en del av dessa behöver lösas inom kurserna, mellan studenterna och lärarna/kursansvarig. Alla punkter kan inte tas upp i rådet. Rådet anser att tydlighet är viktig när det gäller informationshantering.

4. Rapport från administrationen,TUV och LH

• Fredrik Andersson, utbildningsledare vid LH, berättar om situationen kring praktik för SYV-programmet. Det har varit svårt att få ut alla studenterna till praktiken. Lars Knutsson på LH:s kansli är samordnare för SYV-praktiken har haft diskussioner med skolorna och det har inte varit lätt att hitta lösningar. En del SYV-handledare har digitalhandledning med sina elever och det kanske kan vara ett alternativ för studenterna också. Det blir en allmän diskussion om SYV-praktiken, som är nästa punkt.

5. Höstens hantering av praktiken

Ulrika Engfors Holmbom säger att det var även problem med praktiken ifjol, så det är inte bara COVID-19 som vi kan skylla på. Annica Brännlund anger att problemet nu framförallt finns vid grundskolans praktik, för T3 studenterna.
Vi kan vänta oss likande situationer vid VT21 när T6-studenterna ska ha sin praktik på gymnasieskolor. Har vi en beredskap inför nästa praktikperiod?

Annica berättar vidare att hon haft dialog med flera SYV-handledare och informerat alla handledare via mejl där hon bland annat informerade om den osäkerhet som finns gällande hur pandemin kan utvecklas men att det finns några målsättningar kring hur vi kan lösa möjliga problem som kan uppstå under praktikperioden. Utgångsläget är att studenten ska genomföra sin praktik ute i verksamheten. Vidare, att studenten under sin praktik i alla lägen ska förhålla sig till de riktlinjer som FHM satt upp. Utifrån den uppkomna situationen kan arbete från hemmet tillåtas under vissa förutsättningar, dock uteslutande i undantagsfall.
Vi återkommer om praktiksituationen vid nästa möte.

6. Överbryggare VT21

• Christina Sander Nordin berättar om terminöversikten för överbryggare VT21 och att hon har haft kontakt med de berörda institutionerna.

Rådet diskuterar läget och är överens om brytpunkterna, så terminöversikten kan publiceras på nätet.

7. Utredning från Gunnar Schedin, ang. SYV-överbryggare 

• Ron Mahieu presenterar kort några punkter ur Gunnar Schedins utredning om överbryggarna. Rapportens innehåll diskuteras. I stora drag är rådet positivt mot utredningens förslag och tycker att det är genomförbart. Även att kursen ska ligga på avancerad nivå. Det finns dock funderingar om det ska vara en kurs med flera moduler eller ett kurspaket. Vi måste diskutera utbudet av kursen och innehållet. Kursplanerna måste ses över.

8. Mittutvärderingen, programutvärdering och programanalysen 2020

• Ron Mahieu meddelar att han arbetar med programanalysen. Återkommer vid nästa möte.

9. Övriga frågor

• Inga övriga frågor

10. Nästa möten: 9/11 och 14/12

Ron Mahieu, minnesantecknare 

Marie Oskarsson
2020-11-12