Lärandemål

Varje doktorand ska tillsammans med sin examinator skriva individuella lärandemål som en del av den individuella studieplanen.

Individuella lärandemål visar vad du som doktorand ska lära dig under forskarutbildningen och hur de ska uppnås. Basen för dessa är nationella examensmål som alla doktorander ska ha uppnått vid forskarutbildningens slut.

Individuella lärandemål formuleras utifrån respektive doktorands bakgrund och projekt. Individuella lärandemål skrivs för varje område i de nationella examensmålen:

  • Kunskap och förståelse
  • Färdighet och förmåga
  • Värderingsförmåga och förhållningssätt

Det ska finnas lärandemål även för forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap och de finns i den allmänna studieplanen som du hittar till höger på denna sida.

Rutiner för uppföljning av individuell studieplan

Fakultetens studierektor för utbildning på forskarnivå ansvarar för att följa upp doktorandernas framsteg.

Detta sker genom en uppföljning av den individuella studieplanen som är din och handledarens viktigaste instrument.

Lena Åminne
2018-08-22