Internationalisering

Här finns information om internationalisering, både inom utbildning och forskning, som riktar sig till dig som arbetar vid Medicinska fakulteten.

Utbildningar vid Medicinska fakulteten kännetecknas av ett internt och globalt kulturutbyte och syftar till att höja alla studenters och lärares professionalism, konkurrenskraft och kunskap om mångfald.

Utbildningsåtgärderna inkluderar hållbara aktiviteter för kulturutbyte antingen genom mobilitet eller genom global interaktiv kommunikation och nätverksbildning.

ReadySetGo

En Canvas-kurs för utresande utbytesstudenter inom medicinsk utbildning har av fakulteten tagits fram, tillsammans med Nätverket för Internationalisering inom Medicinsk Utbildning i Sverige (NIMUS). Nätverket involverar alla medicinska fakultet i Sverige och verkar för att främja internationalisering inom området.

I kursen får studenter värdefull kunskap inför deras kommande utbyten, inom både kulturell kompetens och praktisk förberedelse, allt för att de ska bli bra ambassadörer för Umu. Efter avslutad kurs kan ett intyg skrivas ut.

UN rekommenderar starkt att alla utresande studenter vid fakulteten går kursen innan utbytesstudierna påbörjas. Åtkomst till kursen är öppen för all personal och studenter genom länken nedan.

ReadySetGo

Resebidrag

Studenter vid fakulteten kan ansöka om resebidrag för utbytesstudier. Bidraget kan användas för att delvis täcka kostnader i samband med utbytet, exempelvis för resor, vaccinationer och visumansökan. Ansökan om bidrag görs till respektive programråd, som uppmanas att budgetera för detta.

Detta resebidrag är avsett för studenter som inte har möjlighet att söka stipendier som erbjuds inom andra mobilitetsprogram, som t ex Nordplus, Erasmus+ eller North2North.

Resebidrag vid utlandsstudier: Riktlinjer för programråden

Student UT - försäkring

Studenter som åker på utbytesstudier eller praktik utomlands som en del av sin utbildning vid Umu omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. För att försäkringen ska gälla så behöver det finnas ett avtal mellan sändande och mottagande part. Finns inget existerande utbytesavtal, exempelvis vid praktik eller klinisk placering utomlands, så behöver ett avtal upprättas. En mall har tagits fram för att underlätta detta, och den kan med fördel signeras digitalt av båda parter.

Kontakta den internationella kontaktpersonen på din institution eller programråd för mer information och för att få tillgång till försäkringsintyg.

Student UT

Mall för avtal: Cooperation Agreement

Stipendier

Vid Umeå universitet finns flera utbytesprogram som erbjuder stipendier till studenter som reser via dess avtal. Dessa hanteras av International Office, IO, eller institutionen (Nordplus).

International Office har även länkar till externa stipendier som studenter kan söka på egen hand.

IFMSA Sverige är en fristående organisation som erbjuder utbytesstudier och stipendier.

Externa stipendier finns det en uppsjö av och det är svårt att göra en sammanställning som håller över tid. Hänvisa därför studenterna att själva leta efter aktuella stipendier.

Fakultetens råd/grupper inom internationalisering

Rådet för internationalisering av utbildningarna, RIU

RIU verkar, på uppdrag av utbildningsstrategiska nämnden (UN), för breddad internationalisering inom fakulteten med fokus på utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Rådet är rådgivande både mot UN men även mot programråden i frågor som rör internationalisering, och arbetar kontinuerligt för att ta fram konkreta förslag på åtgärder för att fakulteten ska uppnå sina mål inom området.

Rådet består av representanter från Medicinska fakultetens alla programråd och från Umeå Medicinska Studentkår. Mer om RIU

Fakultetens internationaliseringsgrupp, MIG

MIG består av ansvariga ledamöter för internationalisering i FN, FON, UN och RUF samt en representant från RIU. Gruppen samverkar för internationaliseringsperspektiv inom respektive organ samt för att säkerställa att internationalisering genomsyrar alla delar av fakulteten.  Mer om MIG

Workshop

Teaching in English at Faculty of Medicine

Karyn Sandström, universitetslektor vid Institutionen för språkstudier, har utvecklat ett utbildningspaket för dig som vill utveckla din förmåga att undervisa på engelska och hjälp för dig att göra en övergång från undervisning på svenska till engelska.

Teaching in English at Faculty of Medicine

Lena Åminne
2023-10-03