Valprocessen vid Medicinska fakulteten

Nominering av suppleant till den externa ledamoten och två gruppsuppleanter till de vetenskapligt kompetenta lärarna i fakultetsnämnden avslutades 31/10. Valberedningen har under november arbetat med att ta fram förslag på suppleanter.

Institutionernas prefekter har kvalitetssäkrat röstlängden för att säkerställa vilka lärare som är behöriga att rösta i valet om gruppsuppleanter till de vetenskapligt kompetenta lärarna i fakultetsnämnden. Dekan har därefter fastställt fakultetens slutliga röstlängd 8/11; totalt har fakulteten 389 röstberättigade lärare.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag på två gruppsuppleanter till de vetenskapligt kompetenta lärarna i fakultetsnämnden är universitetslektor Andre Nyberg, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, och professor Margareta Molin Thorén, Institutionen för odontologi. Valberedningen har meddelat akademisekreteraren sitt förslag på suppleant till den externa ledamoten inför beslut av rektor.

Valinformation

Under v 49 skickas valinstruktioner, lista över valbara kandidater, valsedlar samt val- och ytterkuvert till de röstberättigade via internpost (eller med vanlig postgång för lärare med annan stationeringsort än Umeå).

Valet sker som ett samlat val av en gruppsuppleantkonstellation (en man och en kvinna enligt rektors regel) där den unika kombination av två gruppsuppleanter som har fått flest röster har vunnit.

En röstande har att antingen rösta på valberedningens förslag alternativt rösta på ett eget alternativ utifrån listan med valbara kandidater. Se utskickade valinstruktioner för ytterligare information.

Sista dag poströstning

Sista dag att poströsta är 16/12 och sista dag att rösta personligen på Kansliet för medicin är 18/12 kl. 13.00-16.45.

Rösträkningen sker kl. 17.00 i Professorn, Förvaltningshuset. 19/12 publiceras valresultatet i Aurora samt mailas till kollegiet. Suppleanterna tillträder 1 januari 2020.

 

Läs mer

Rektors regelverk
Fakultetens tid-och aktivitetsplan

Kontaktpersoner

Maria Fällman, valberedningens ordförande: maria.fallman@umu.se
Cecilia Elofsson, fakultetssekreterare: cecilia.elofsson@umu.se (frågor om formalia)
Anna Gåfvels Karlsson, bitr. kanslichef: anna.gafvels-karlsson@umu.se (frågor om formalia)

Lena Åminne
2019-12-02