Former för val av vetenskapligt kompetenta lärare

Formerna för val av de vetenskapligt kompetenta lärarna i Medicinska fakultetsnämnden 2017-2021 samt beslutad röstlängd.

Rektor har fastställt regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden 2017-07-01--2021-06-30.

16 december 2016 tog dekanen beslut om tidplan för valproceduren.

En valberedning har tillsatts i enlighet med rektors regler. Valberedningen ska senast 12 april 2017 leverera sitt slutliga förslag, till kansliet för vidare hantering. Samråd med rektor rörande förslag till dekan, prodekan och extern ledamot sker 11 april 2017.

Röstlängder per institution/arbetsenhet har tagits fram i enlighet med regelverket och processats med prefekterna. Totalt har fakulteten 432 röstberättigade lärare.

Beslut

Dekanen beslutar att valet av de vetenskapligt kompetenta lärarna, en (1) gruppsuppleant och två (2) vilande gruppsuppleanter, sker via poströstning. Information om valet sker via riktade mejl till röstberättigade lärare. Valsedlar och valkuvert kommer att distribueras via internpost senast 17 april 2017.

Sista dag att rösta

Sista dag för poströstning är 25 april, men möjligheten att personligen rösta på fakultetskansliet finns fram till 27 april kl. 16.45.

Rösträkningen sker i kansliets regi i Professorn den 27 april kl. 17.00. Rösträkningen är offentlig.

Lena Åminne
2017-03-23