Tid- och aktivitetsplan ht 16-vt 17

Tid- och aktivitetsplanen ht 16-vt 17 för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnden, dekan och prodekan.

2016

22/11 Prefektsammanträdet beslutar om valberedning och antalet interna
respektive externa ledamöter i fakultetsnämnden

16/12 Dekanbeslut om tidplan för val av de vetenskapligt kompetenta lärarna
(efter samråd med ordföranden för valberedningen)

16/12 Uppdatering av webb med vilka som sitter i valberedningen (redan
klart) samt tidplan

2017

t.o.m. 17/3 Fri nominering till dekan, prodekan och fakultetsnämndens
vetenskapligt kompetenta lärare och extern ledamot. Valberedningen ska
ge samtliga medarbetare och studenter möjlighet att nominera
kandidater via formulär på webben

1/3 Kansliet tar fram röstlängd inför samråd med prefekter

17/3 Dekanbeslut - Formerna för val av de vetenskapligt kompetenta lärarna
+ fastställd röstlängd

11/4 Valberedningens samråd med rektor rörande förslag till dekan, prodekan, vetenskapligt kompetenta lärare och extern ledamot
Möte med rektor och prorektor bokat kl 16.30-17.15

12/4 Slutgiltigt protokoll från valberedningen med valberedningens förslag till
dekan, prodekan, vetenskapligt kompetenta lärare och extern ledamot
samt redovisning av samtliga inkomna nomineringar

13/4 Print och Media trycker valsedlarna

17/4 Information om valet till alla röstberättigade med riktade mail och
utskick av valsedlar och valkuvert via internpost. Allmän information på Aurora

25/4 Sista dag att poströsta

27/4 Valdag, sista dag att rösta personligen på fakultetskansliet
Deadline kl 16.45

27/4 Rösträkning kl 17.00 i Professorn

28/4 Valresultatet publiceras

5/5 Sista dag för valberedningen att skicka sitt förslag på dekan, prodekan
och extern ledamot till rektor via akademisekreteraren

16/5 Rektor beslutar om dekan, prodekan och extern ledamot

1/7 Fakultetsnämndens ledamöter, dekan och prodekan tillträder

Lena Åminne
2016-12-16