Utseende av valberedning

Nu startar processen med utseende av ledamöter i fakultetsnämnden, dekan och prodekan för perioden 2017-07-01 till 2021-06-30. Första steget är att utse valberedning.

Definitioner

Föreståndare jämställs i detta sammanhang med prefekter i de fall det finns vetenskapligt kompetenta lärare anställda vid enheten.

Vetenskapligt kompetenta lärare: Tillsvidareanställda lektorer, professorer och övriga disputerade lärare.

Kortfattat om utseende av valberedning

Utseendet förrättas i två steg

1. Prefektens nominering: Prefekt nominerar 2 vetenskapligt kompetenta lärare (tillsvidareanställda lektorer, professorer och övriga disputerade lärare ( 1 man och 1 kvinna), från sin egen institution.

Samtliga anställda vid institutionen ska beredas möjlighet att nominera kandidater. De föreslagna kandidaterna ska vara tillfrågade och villiga att åta sig uppdraget.

2. Prefektsammanträde: Beslut om utseende av fakultetens valberedning samt fakultetsnämndens sammansättning avseende antal ledamöter . Prefekterna ska utifrån de nominerade kandidaterna utse 8 (inklusive ordförande) ledamöter till valberedningen.

Prefekterna ska även besluta om antalet vetenskapligt kompetenta lärare i fakultetsnämnden ska vara 4 eller 5 och om antalet externa ledamöter ska vara 1 eller 2 (mer information kommer innan mötet).

Tidplan ht 2016, Medicinska fakulteten

17/10 Utskick till prefekter att initiera utseende av kandidater till valberedningen.

17/10- 15/11 Nominering av kandidater till valberedning på institutionsnivå. Samtliga anställda vid institutionen ska ges möjlighet att nominera kandidater.

17/11 Institutionernas förslag till kandidater ska vara inskickade till kanslichefen.

18/11 (em) En lista över samtliga nominerade kandidater skickas till prefekterna.

22/11 Prefektsammanträde i Professorn kl 15.00 och framåt (kansliet tillhandahåller sekreterarresurs). Om ordinarie prefekt inte kan delta är det viktigt att utse en ersättare.

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna, inkl. dekan och prodekan, vid Umeå universitet, för tiden 2017-07-01--2021-06-30

Lena Åminne
2016-12-15