Val till fakultetsnämnd för tiden 1 juli 2021—30 juni 2025

Nominering av prodekan, vetenskapligt kompetenta lärare och extern ledamot till fakultetsnämnden kommer att pågå mellan 4 december till och med 18 december 2020, kl 24.00. Valberedningen fortsätter därefter att arbeta med förslag till ledamöter i fakultetsnämnden.

En valberedning har utsetts vid prefektsammanträde 2020-10-27, i enlighet med Regler för val till fakultetsnämnder, inklusive utseende av dekan och prodekan, för tiden 2021-07-01—2025-06-30. Valberedningen ska genomföra fri nominering av ledamöter, vilken kommer att genomföras under perioden 2020-12-04—2020-12-18. Vid behov kan valberedningen komplettera inkomna förslag med valberedningens egna förslag.

Valberedningen ska tillfråga samtliga nominerade kandidater om de står till förfogande som ledamot i fakultetsnämnden. Valberedningen ska till rektor föreslå personer att utses till dekan och prodekan, dessa utses av rektor. Det kan bli aktuellt med olika beredningsprocesser – ordinarie utseendeförfarande och/eller förenklat utseendeförfarande – vid utseende av dekan och prodekan. Förenklad utseendeprocess ska tillämpas vid eventuellt omförordnande.

Valberedningen ska senast den 10 mars 2021 offentliggöra förslag till dekan och prodekan vid ordinarie utseendeförfarande. Valberedningen ska senast tre veckor före sista valdag offentliggöra förslag till fakultetsnämnd samt extern ledamot.

Avstämningsdag för rösträtt i valet av vetenskapligt kompetenta ledamöter och suppleanter är 1 mars 2021. Rösträtt har den som är tillsvidareanställd vetenskapligt kompetent lärare med en anställning motsvarande minst 50 procent av heltid inom fakulteten. Dessa personer utgör fakultetens valförsamling. Med vetenskapligt kompetent avses den som avlagt doktorsexamen.

Valberedningen ska till Kansliet för medicin lämna en förteckning över samtliga nominerade som står till förfogande som vetenskapligt kompetent ledamot eller suppleant i fakultetsnämnden. Den förteckningen över valbara kandidater ska bifogas röstsedeln.

Valberedningen ska nominera förslag på sex (6) vetenskapligt kompetenta lärare som förslag till ledamöter i fakultetsnämnden samt tre suppleanter. Vetenskapligt kompetenta ledamöter utses genom val av fakultetens valförsamling.

Senast den 18 maj 2021 ska val av vetenskapligt kompetenta ledamöter vara genomfört. Valet kommer att ske genom poströstning och i form av listval. Med listval avses en konstellation av ledamöter och suppleanter, där den unika kombination (så kallad lista) av ledamöter och suppleanter (inklusive unik rangordning av suppleanter) som har fått flest röster blir den som konstellation som valts.

Valberedningen ska till rektor lämna förslag på en ledamot att utses till extern ledamot samt en suppleant till denne. Rektor beslutar senast den 18 maj om utseende av extern ledamot inklusive suppleant.

1 juli 2021 tillträder ny fakultetsnämnd för Medicinska fakulteten.

Läs mer

Regler för val till fakultetsnämnder, inklusive utseende av dekan och prodekan, för tiden 2021-07-01—2025-06-30.

Kontaktpersoner

Lars Nyberg, ordförande valberedningen, lars.nyberg@umu.se
Ann Sörlin, vice ordförande valberedningen, ann.sorlin@umu.se
Ann-Christin Edlund, kanslichef, sekreterare, ann-christin.edlund@umu.se

Lena Åminne
2020-12-03