Fakultetsnämndens sammansättning, former för val

Här kan ni läsa mer om Fakultetsnämndens sammansättning för tiden 2021-07-01-2025-06- 30 och formerna för val.

Kategori Antal Utses av
Dekan/prodekan 2 Rektor
Vetenskapligt kompetenta lärare 6 Fakultetens vetenskapligt kompetenta lärare = Valförsamlingen
Extern ledamot 1 Rektor
Student 3 Medicinska studentkåren
Totalt antal ledamöter 12  

Samtliga anställda vid fakulteten ska beredas möjlighet att inkomma med förslag/nominera ledamöter. Nomineringen kommer att ske från 2020-12-04—2020-12-18.
Mer information om nominering

Former för val av vetenskapligt kompetenta lärare

Dekan har 2020-11-06 beslutat att Medicinska fakulteten ska tillämpa listval vid valet till fakultetsnämnd för tiden 2021-07-01—2025-06-30. Beslutet har föregåtts av samråd med fakultetsnämnden 2020-10-28 samt yttrande från prefekt-sammanträdet 2020-10-13). Båda instanserna har var för sig enhälligt förordat listval.

Dekan har även beslutat att valet till fakultetsnämnd för tiden 2021-07-01—2025-06-30 ska genomföras genom poströstning.

Information om valet via fakultetens webbsidor (intranät aurora) samt via riktade mejl till röstberättigade lärare. Valsedlar och valkuvert kommer att distribueras via internpost och till lärare med tjänstgöringsort Skellefteå, Sunderbyn, Sundsvall, Örnsköldsvik samt Östersund med ordinarie post senast 24 april 2021.

Sista dag att rösta

Sista dag för poströstning är 2020-05-18 kl 15.00.

Kontaktpersoner

Lars Nyberg, valberedningens ordförande, lars.nyberg@umu.se
Ann Sörlin, vice ordförande valberedningen, ann.sorlin@umu.se
Ann-Christin Edlund, kanslichef, sekreterare, ann-christin.edlund@umu.se

Lena Åminne
2020-12-03