Nominering till fakultetsnämnden

Välkommen att nominera prodekan, vetenskapligt kompetenta ledamöter samt extern ledamot till fakultetsnämnden vid Medicinska fakulteten. Sista dag för nominering är 18 december 2020.

Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndens ledamöter löper ut den 30 juni 2021. Den nya mandatperioden gäller från och med den 1 juli 2021 till och med den 30 juni 2025.

Utseende av dekan har valberedningen beslutat ska ske genom ett förenklat utseendeförfarande i enlighet med rektors beslut gällande Regler för val till fakultetsnämnder, inklusive utseende av dekan och prodekan, för tiden 2021-07-01—2025-06-30. Förenklat utseendeförfarande avser ett omförordnande av nuvarande dekan Patrik Danielson för en andra mandatperiod, vilket dekan har, efter att prefekter, valberedning och rektor har uttryckt stort förtroende för honom, ställt sig positiv till. Rektor beslutar om utseende av dekan.

När det gäller utseende av prodekan har nuvarande prodekan Marie Bixo avböjt omförordnande för en ny period. Det innebär att för utseende av prodekan kommer ordinarie utseendeförfarande att tillämpas för beredning av förslag och beslut om förslag av prodekan. Rektor beslutar om utseende av prodekan.

Du som är anställd vid Medicinska fakulteten har möjlighet att till valberedningen inkomma med förslag på prodekan, sex (6) vetenskapligt kompetenta ledamöter (inkl suppleanter) samt en extern ledamot (inkl suppleant).

  • De personer som nomineras till prodekan ska vara tillsvidareanställda professorer eller universitetslektorer vid Umeå universitet.
  • De personer som nomineras till ledamöter i fakultetsnämnden ska vara vetenskapligt kompetenta lärare med tillsvidareanställning motsvarande minst 50 procent av heltid inom fakulteten. Med vetenskapligt kompetent aves den som avlagt doktorsexamen och med lärare avses den som har anställning som lärare enligt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.
  • Den person som nomineras till extern ledamot i fakultetsnämnden ska ha bred erfarenhet från akademi och/eller näringsliv och samhälle.

Notera att prefekter, ställföreträdande prefekter, biträdande prefekter samt föreståndare, ställföreträdande föreståndare och biträdande föreståndare för arbetsenheter och centrum kan inte samtidigt inneha uppdrag som ledamot i fakultetsnämnd.

Nomineringsformulär

Nomineringsformulär

Nomineringen kommer att ske från 2020-12-04—2020-12-18. För mer information, se nomineringsformuläret.

Valberedning ska efter nomineringsperioden tillfråga samtliga nominerade kandidater om de står till förfogande som ledamot i fakultetsnämnden.

Rösträtt vid valet 2021 har den som är tillsvidareanställd vetenskapligt kompetent lärare med en anställning motsvarande minst 50 % av heltid inom fakulteten. Med vetenskapligt kompetent avses den som avlagt doktorsexamen och med lärare avses den som har anställning som lärare enligt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Kravet för att vara valbar som vetenskapligt kompetent ledamot är att personen ska vara tillsvidareanställd vetenskapligt kompetent lärare med en anställning motsvarande minst 50 % av heltid inom fakulteten. Med vetenskapligt kompetent avses den som avlagt doktorsexamen.

Val av vetenskapligt kompetenta ledamöter till fakultetsnämnden kommer att ske våren 2021.

Har du frågor kring nominering och valet är du välkommen att kontakta valberedningen.

För valberedningen:
Lars Nyberg, ordförande

Valberedning

Stefan Björklund, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Margareta Blomdahl Thorén, Institutionen för odontologi
Jörgen Jönsson, Institutionen för molekylärbiologi
Fredrik Karlsson, Institutionen för klinisk vetenskap
Britt-Marie Lindgren, Institutionen för omvårdnad
Christina Ljungberg, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Lars Nyberg, ordförande valberedningen, Institutionen för strålningsvetenskaper
Ann Sörlin, vice ordförande valberedningen, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Brita Winsa, Region Västerbotten*
Tine Riklund, Umeå Medicinska Studentkår*

Lena Åminne
2020-12-03