Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok

Välkommen till Medicinska fakultetens utbildning på forskarnivå. I vänsterspalt hittar du information om fakultetens forskarutbildning - tidigare Doktorandhandboken - med lärandemål, uppföljning av studieplan, kurser på forskarnivå, tips inför disputation mm. Du hittar också de blanketter du behöver under forskarstudierna.

Fakultetsgemensamt forskarutbildningsprogram

Du som antas till utbildning på forskarnivå från 2021-07-01 ingår i ett fakultetsgemensamt forskarutbildningsprogram. Programmets mål är att stödja den individuella progressionen mot examensmålen, erbjuda möjligheter till utbyte över ämnes- och institutionsgränser, samt erbjuda en forskarutbildning på lika villkor.

Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över åtta terminer (totalt fyra år) respektive över tolv terminer (totalt sex år), med programstart varje höst- och vårtermin. Programmet omfattar förutom obligatoriska kurser även poänggivande arbete i basgrupper som följs åt under programmets gång. Basgrupperna träffas digitalt en till fyra gånger/termin enligt ett flexibelt schema. Varje träff beräknas till tre timmar med motsvarande fem timmars förberedelsetid.

Kurser som ingår i forskarutbildningsprogrammet, under vilka veckor och vilken termin de ges för doktorander antagna till det fyra- respektive sex-åriga programmet, sammanfattas i tabellen nedan. Den första kursen termin 1 ges på campus, medan övriga kurser företrädesvis ges digitalt.

För den som avser påbörja forskarutbildningsprogrammet en hösttermin ska ansökan till utbildning på forskarnivå vara fakultetskansliet tillhanda senast den 1 september (samma år som man avser att börja).

För den som avser påbörja forskarutbildningsprogrammet en vårtermin ska ansökan till utbildning på forskarnivå vara fakultetskansliet tillhanda senast den 15 januari (samma år som man avser att börja).

Om inget annat anges avser kursveckorna heltidsstudier (100 procent studietakt).

Kurs Vecka
VT
Vecka
HT
Termin
(4 år)
Termin
(6 år)

Introduktionskurs till forskarstudier: Gemensamma perspektiv på teori, metodologi och praktik i medicinsk
vetenskap, 4 hp*

7-8 39-40 1 1
Etik i forskning, 2 hp 5 37 2 2
Akademiskt skrivande i medicinsk
vetenskap, 5 hp**
6-11 38-43 3 4
Muntlig presentation, 1,5 hp 4 36 4 5
Ansökningar om forskningsanslag, 2,5 hp 6-7 38-39 6 8
Kunskapstranslation, 1,5 hp*** 4 36 7 10
 Basgruppsarbete, 7 hp  1-4 basgruppträffar/termin
 Pre-doc utbyte 1,5 hp (- 6,5 hp)  Flexibel tidssättning

*Kräver ungefär 3 dagars förberedelser innan kursveckorna
**50 % studietakt
***Kräver ungefär 3 dagars förberedelser innan kursvecka. Kursen ges som en 1-dags konferens

Kontaktpersoner

Handläggare, Kansliet för medicin

Anna Gåfvels Karlsson
090 - 786 53 37

Gunilla Mårald
090 - 786 71 78

Studierektor och ordförande i Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF)

Ann Sörlin
090-786 92 38

E-post
foutb@adm.umu.se

Lena Åminne
2024-02-01