Tidigare studieplaner

Utbildningsplan med dnr FS414-1421-15

I utbildning på forskarnivå ingår poänggivande moment om minst 30 högskolepoäng (hp) för doktorsexamen. Dessa uppnås genom obligatoriska forskarutbildningskurser (se sidan x och andra poänggivande aktiviteter:

 • övriga forskarutbildningskurser, interna och externa, ger den poäng som respektive kurs är poängsatt till
 • aktivt deltagande i institutionernas seminarier och journal clubs, vilket totalt kan ge 12 hp (motsvarar 1 seminarium per vecka under terminstid under hela utbildningen)
 • deltagande i nationella/internationella konferenser med egen presentation ger 1,5 hp per konferens, max 6 hp totalt
 • forskningsvistelse hos forskargrupp vid annat universitet ger 1,5 hp per vecka, max 6 hp totalt
 • deltagande i högskolepedagogisk utbildning (UPLs kurser eller motsvarande) ger 1,5 hp per vecka, max 6 hp totalt. Att som doktorand undervisa studenter är däremot inte poänggivande.

De forskarutbildningskurser doktoranden ska genomgå specificeras i den individuella studieplanen (enligt ovan). Kurser vid andra fakulteter vid Umeå universitet och vid andra universitet inom eller utom landet kan ingå i utbildningen. Minst 15 hp av de 30 hp som är fakultetens poängkrav måste vara kurser. Det är viktigt att redan vid antagning planera in tid för att gå kurserna. Examinator avgör vilka kurser som kan räknas in den individuella studieplanen.

Forskarutbildningskurser och andra poänggivande moment för antagna mellan 31 augusti 2015 och 30 juni 2021

Utbildning på forskarnivå omfattar 240 hp varav minst 30 hp uppnås genom obligatoriska forskarutbildningskurser och andra poänggivande moment. Obligatoriska kurser/moment är:

 • Introduction to doctoral studies (webbaserad kurs), 1 hp
 • Introduktionskurs till forskarstudier: Vetenskapsteori, kunskapsteori och forskningsmetoder, 3 hp
 • Etik i forskningen, 3 hp
 • En egen presentation vid nationell/internationell konferens, 1,5 hp

Utöver ovanstående kan följande kurser vara obligatoriska:

 • Nationell kurs i försöksdjurskunskap är obligatorisk om försöksdjur ingår i något av doktorandens delprojekt
 • Kurs i Good Clinical Practice (GCP), 4,5 hp, är obligatorisk för de doktorander som bedriver klinisk forskning som involverar patientkontakt
 • Grundkurs i statistik på forskarnivå är obligatorisk om inte statistik ingått i grundutbildningen.

Vilka övriga kurser och moment som kan godkännas inom utbildning på forskarnivå fastställs av examinator. Doktoranden ska dessutom under sin utbildning delta i seminarie- och journal club-verksamhet.

Lena Åminne
2022-08-18