Antagning

Du som är intresserad av utbildning på forskarnivå kan vända dig till prefekten vid en institution eller till forskare på institutionen för att få information om pågående forskningsprojekt. Beslut om antagning till forskarutbildning tas av fakultetens studierektor.

Studieplaner på tre nivåer

  1. Den allmänna studieplanen (se högerspalten) ger dig vägledning om bl.a. syfte, mål, behörighet och förkunskapskrav samt utbildningens uppläggning och innehåll.

  2. I studieplan för ämnesinriktning inom medicinsk vetenskap finns ämnesspecifik information. Efterfrågas på din institution.

  3. En individuell studieplan (ISP) för dig som doktorand upprättas i samband med ditt antagningsseminarium.

Regel för utbildning på forskarnivå Umeå universitet

Antagningsordning Umeå universitet

Blankett för ansökan om antagning finns på sidan Blanketter/Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå

Blankett ansökan om tillgodoräknande innan antagning

Blankett för anhållan om dispens från grundläggande behörighet

Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå

När en högskola avser att anta en eller flera doktorander skall högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon information behöver dock inte lämnas

  1. Vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
  2. Vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller
  3. Om det finns liknande särskilda skäl.

(Högskoleförordningen (7 kap 37 §)

Utlysning sker på universitetets webbplats efter beslut av prefekt (minimum). Ansökningstiden för lediga platser ska enligt Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet vara minst tre veckor. Antagningsärendet tas först upp i institutionens forskarutbildningsgrupp för bedömning av behörighet, projektplan och tid- och finansieringsplan. Prefekten tillstyrker därefter antagning innan originalhandlingarna skickas till Kansliet för medicin för granskning och beslut.

Ansökan om antagning görs på blanketten Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå. Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå fattas av fakultetens studierektor. Institutionen ansvarar för att antagningsuppgifterna registreras i Ladok.

Antagningskrav

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen (enligt Högskoleförordningen).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§). Inom läkar- och tandläkarprogrammet motsvarar åtta terminers studier grundläggande behörighet.

Om det finns särskilda skäl kan studierektor medge dispens från kravet på grundläggande behörighet. Anhållan om undantag från krav på grundläggande behörighet görs på särskild blankett. Anhållan görs av tilltänkt huvudhandledare och beslut ska fattas av fakultetens studierektor innan ansökan om antagning skickas in.

Utdrag ur Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medicinsk vetenskap:

3.2. Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

  • nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
  • nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp

Den särskilda behörigheten ska vara uppfylld före antagning. Institutionen ska kontrollera att såväl behörighetsvillkoren i den allmänna studieplanen som i studieplanen för den aktuella ämnesinriktningen är uppfyllda.

För studerande med utländsk högskoleexamen görs en individuell behörighetsbedömning vid institutionen. Universitets- och högskolerådet kan hjälpa till med bedömning av utländska examina. Behörighetsbedömningen ska godkännas av prefekten. Intyg som bekräftar godkänd behörighetsprövning samt vidimerade kopior av betyg bifogas ansökan.

Till utbildning på forskarnivå ska i första hand antas sökande som anställs som doktorand. Sökande med annan studiefinansiering får antas om prefekt och studierektor bedömer att finansieringen är säkrad under hela utbildningen och om den sökande med denna finansiering kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom högst åtta år.

Doktorand som är antagen vid Umeå universitet och bedriver sina forskarstudier vid annat lärosäte eller inom ramen för anställning hos annan arbetsgivare bör vistas vid Umeå universitet minst 30 veckor under den totala forskarutbildningstiden för att säkerställa att denne tar del av och bidrar till den akademiska miljön vid universitetet. Beslut från Forskningsnämnden 2014-05-19, §46.

Handledare

I samband med att studerande antas till utbildning på forskarnivå ska minst två handledare utses, en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Delat huvudhandledarskap accepteras inte. Lärare/forskare vid Medicinska fakulteten som är docent eller som av en extern sakkunnig bedömts ha lägst motsvarande kompetens kan utses till huvudhandledare. Icke docentkompetent forskare kan utses som huvudhandledare under förutsättning att en biträdande handledare med lägst docentkompetens utses.

Huvudhandledaren ska vara anställd vid eller anknuten till Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Som anknuten till Medicinska fakulteten, Umeå universitet räknas anställning inom Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten eller Region Västernorrland. (Beslut FUT 20150421) Vid eventuella frågor kontakta fakultetens studierektor. Universitetets regelverk kräver att minst en av handledarna ska ha tillsvidareanställning som lärare vid den institution där doktoranden är antagen. En huvudhandledare får ha högst fem doktorander samtidigt (Beslut FON 2016-03-23). Jämn könsfördelning bör eftersträvas vid val av handledare.

Huvudhandledare ska ha genomgått en av fakulteten godkänd handledarkurs, som inte är äldre än fem år vid antagning av ny doktorand. Huvudhandledare, som gick kursen för mer än fem år sedan ska delta i fakultetens halvdagsutbildning kring regelverk för utbildning på forskarnivå. Denna halvdagsutbildning omfattas också av femårsregeln. Detta gäller vid antagning av ny doktorand.

Biträdande handledare ska ha avlagt doktorsexamen och kan väljas bland institutionens egna forskare eller från en annan institution. Det är en fördel om den biträdande handledaren har en kompetens som kompletterar huvudhandledarens.

Professor emerita/emeritus och senior professor kan utses som biträdande handledare men inte som huvudhandledare. I fall då professor emerita/emeritus eller senior professor kvarstår som huvudhandledare ska prefekten intyga att biträdande handledare är informerade om att man kan anmodas att ta över rollen som huvudhandledare om så krävs.

Om huvudhandledaren under längre tid inte kan vara tillgänglig ska ny huvudhandledare utses efter samråd med doktoranden. Doktorand har även rätt att byta handledare. Doktorand har dock ingen rätt att byta ämne/ämnesinriktning. Byte av handledare sker i samråd med prefekt och beslut fattas av fakultetens studierektor. Ansökan om ändring (blankett Ändring av uppgifter i ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå) skickas till Medicinska fakultetens kansli. Forskarutbildningsadministratören registrerar beslutet i Ladok.

Lärare/forskare kan inte utses som handledare till nära släkting såsom make/maka/sambo eller barn. Släktskapsjäv får inte förekomma mellan de handledare som ingår i doktorandens handledargrupp.

Enligt Umeå universitets antagningsordning för utbildning på forskarnivå bör en jämn könsfördelning eftersträvas vid valet av tillträdande handledare och referensgrupp.

Doktorand knuten till fler än en institution

Om en doktorand är knuten till flera institutioner ska detta anges i ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå. I dessa fall kan även avhandlingen utgå från flera institutioner. Doktoranden kan dock enbart vara registrerad vid huvudinstitutionen och examen endast tas ut i ett forskarutbildningsämne/en ämnesinriktning.

 

Kontaktpersoner

Handläggare, Kansliet för medicin

Anna Gåfvels Karlsson
090 - 786 53 37

Gunilla Mårald
090 - 786 71 78

Studierektor och ordförande i Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF)

Ann Sörlin
090-786 92 38

E-post
foutb@adm.umu.se

Lena Åminne
2024-02-27