Examinator, referensgrupp, referensperson

För varje doktorand utses en examinator. Referensgruppen utgörs av minst två av handledarna samt en referensperson som ska utses i god tid före doktorandens första årliga uppföljning.

Professor kan alltid utses som examinator inom sitt ämnesområde. Docent kan utses till examinator i sitt ämnesområde om hen handlett minst en doktorand till disputation. Prefekt anhåller hos studierektor om utseende av nya examinatorer. Oavlönad docent och professor emerita/emeritus kan enligt högskoleförordningen inte utses till examinator eftersom de inte uppfyller lärarkriteriet. Uppdrag som examinator ska vara skilt från handledaruppdraget. Aktuell förteckning över utsedda examinatorer finns hos fakultetskansliets handläggare. Varje institution har dessutom en förteckning över sina examinatorer.

Examinatorn utarbetar tillsammans med handledaren och doktoranden den litteraturkurs som den studerande ska tillgodogöra sig samt planerar vilka forskarutbildningskurser och andra poänggivande moment som den studerande ska genomgå.

Byte av examinator sker i samråd med prefekt och beslut fattas av fakultetens studierektor. Ansökan om ändring (blankett "Ändring av uppgifter i ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå") skickas till fakultetens kansli. Forskarutbildningsadministratören registrerar beslutet i Ladok.

Examinatorn ska:

  • intyga att den sökande till utbildning på forskarnivå uppfyller kraven för såväl grundläggande som särskild behörighet i ämnet/ämnesinriktningen
  • tillsammans med handledare och doktorand diskutera vad de nationella examensmålen innebär för den enskilda doktoranden samt hur dessa ska uppnås
  • ta en aktiv del i den årliga uppföljningen av doktoranden samt ingå i referensgruppen
  • avgöra vilka kurser/moment som får registreras som en del av doktorandens forskarstudier och poängsätta kurser/moment om inte antal poäng redan är angivet
  • ska delta vid doktorandens mittseminarium
  • säkerställa att doktoranden har tillgodogjort sig den litteraturkurs som den individuella studieplanen föreskriver och därigenom skaffat sig djup och bredd inom ämnesinriktningen

Referensgrupp/referensperson

Doktorander ska ha tillgång till en referensgrupp. I normalfallet ska minst två av handledarna och ytterligare minst en vetenskapligt meriterad lärare utan anknytning till doktorandens avhandlingsprojekt (referensperson) ingå i referensgruppen. Referensgruppen ska träffa doktoranden vid ett formaliserat möte i samband med uppföljningen av den individuella studieplanen, det vill säga minst en gång per år.

Referenspersonen ska vara någon som doktoranden har stort förtroende för och som doktoranden själv väljer, med eventuellt stöd av handledare. Referenspersonen får inte vara inblandad i doktorandens forskningsprojekt.  Forskarutbildningsgruppen dokumenterar referenspersonens namn i doktorandens handlingar på institutionen.

Den individuella studieplanen ska revideras under utbildningens gång och följas upp minst en gång per år. Ansvariga för uppföljningen är doktorand och handledare. Datum för uppföljning ska registreras i Ladok. Ange om uppföljning genomförts i form av ett mittseminarium. Referensgruppen ska delta vid ett formaliserat möte i samband med uppföljningen av den individuella studieplanen. Särskilda rutiner tillämpas för uppföljning genom mittseminarium efter år 2 (se nedan).

Kontaktpersoner

Handläggare, Kansliet för medicin
Anna Gåfvels Karlsson
090 - 786 53 37

Gunilla Mårald
090 - 786 71 78

E-post
foutb@adm.umu.se

Lena Åminne
2024-01-16