Handledning

Alla doktorander har, enligt rektors beslut, rätt till minst 100 timmars handledning/år vid heltidsstudier.

Huvudhandledaren ansvarar för att den forskning som doktoranden bedriver följer gällande etiska riktlinjer och för att det finns en fungerande tids- och finansieringsplan för avhandlingsprojektet.

Huvudhandledaren ska:

  • tillsammans med doktoranden utforma en individuell studieplan och tillfråga en referensperson
  • tillsammans med examinator skapa förutsättningar för att doktoranden uppnår de individuella mål som anges i studieplanen samt de nationella examensmålen
  • skapa förutsättningar för adekvata resurser för avhandlingsprojektet
  • tillse att doktoranden kan delta i forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser
  • säkerställa att doktoranden får handledning under minst 100 klocktimmar per år
  • tillse att avhandlingsarbetet framskrider så att arbetet slutförs inom stipulerad tid
  • säkerställa att avhandlingen uppfyller de krav som kan ställas på en akademisk avhandling med avseende på såväl kvalitet som omfattning
  • tillsammans med prefekten föreslå fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnd

Utbildning för handledare

För att utses till huvudhandledare ska man ha genomfört UPL:s kurs "Forskarhandledning i praktiken" eller motsvarande. Därefter krävs vidareutbildning genom halvdagskurs för forskarhandledare. (FN 2020-05-12)

Forskarhandledning i praktiken, UPL

Fakultetens halvdagskurs för forskarhandledare vårterminen 2024: 14 mars och 8 maj. Anmälan till gunilla.marald@umu.se. 

Lena Åminne
2024-01-16