Disputation

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation då doktoranden avslutar sin utbildning.

Det är många moment som ingår i planeringen av genomförande av disputation. Huvudhandledaren ansvarar för att på ett tidigt stadium göra en plan inför disputationen.

Kappaseminarium

Ett kappaseminarium har som syfte att få ett kollegialt utlåtande om kappans vetenskapliga kvalitet och omfång. Kappaseminariet utgör ett tillfälle för doktoranden att få träna på att ytterligare diskutera syntes, resultat och språklig kvalitet. Kappaseminariet genomförs när doktoranden har ett fullständigt kappautkast, men före det att avhandlingen går i tryck.

Fakulteten rekommenderar institutionerna att kappaseminarium införs som ett obligatoriskt inslag i utbildning på forskarnivå.

Fördisputation

Fördisputation kan genomföras för att erbjuda doktoranden ett tillfälle att träna på sin muntliga presentation och sin argumentationsteknik.

Avhandling och disputation

En doktorsexamen vid Medicinska fakulteten ska vara baserad på en vetenskaplig avhandling vilken grundas på ett forskningsarbete som ökar kunskapen inom det aktuella området.

Sammanläggningsavhandlingar är det vanligaste alternativet vid fakulteten. Kappan (ramberättelsen) ska vara ett självständigt arbete som visar att doktoranden uppnått en hög vetenskaplig kompetens. Kappan ska vara en syntes av de arbeten som ingår i avhandlingen i form av en integrerad översikt samt diskussion, en text där doktoranden knyter samman bidragen, diskuterar och drar slutsatser kring helheten. Resultat, som inte presenterats i något delarbete, men är av relevans för avhandlingen, kan också tas upp i kappan. De nya resultaten ska då presenteras på ett sådant sätt att de kan granskas på samma sätt som publicerade resultat.

 1. En sammanläggningsavhandling utgörs i normalfallet av 3-5 vetenskapliga arbeten, varav minst 2 ska vara accepterade för publicering i internationella tidskrifter med peer-reviewsystem.
 2. Minst en av de accepterade studierna (den studie doktoranden är försteförfattare på) ska vara en originalstudie.
 3. Ett ingående delarbete kan vara en annan typ av publikation så som systematiska översikter/meta-analys, studieprotokoll etc.
 4. Doktoranden ska vara försteförfattare på minst 1 accepterat vetenskapligt arbete.

Huvudregeln är att de arbeten som ingår i en avhandling inte ska användas i andra avhandlingar. Vid eventuella sampublikationer med annan doktorand ska berörd doktorand ha bidragit med en väsentlig del som är tydligt urskiljbar. Om ett arbete ska ingå i flera avhandlingar ska huvudhandledaren och doktoranden lämna en redogörelse för doktorandens andel i detta delarbete.

Doktorsavhandlingen ska ha sitt ursprung från Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vilket innebär att samtliga delarbeten som ingår i sammanläggningsavhandlingen ska ha en affiliering till Umeå universitet. Merparten av de arbeten som ingår ska vara framtagna efter antagning till utbildning på forskarnivå.

För doktorander som önskar disputera efter mindre än 36 månaders forskarutbildning ska huvudhandledare och examinator skriftligen motivera skälen därtill och specificera hur de nationella examensmålen enligt HF har uppfyllts samt visa att målen enligt individuell studieplan är uppnådda.

Undantag från vissa krav för disputation kan, efter en individuell bedömning, beviljas för doktorand som påbörjat sina forskarstudier vid annat lärosäte och som antas vid Medicinska fakulteten i samband med att huvudhandledaren anställs vid Umeå universitet.

Monografi

En doktorsavhandling kan också läggas fram i form av en monografi. En monografi är ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt arbete som inte innehåller tidigare publicerat material. Om doktoranden avser att skriva en monografiavhandling ska det anges i den individuella studieplanen vid antagning till utbildningen.

Forskningsplanen för en monografiavhandling ska innehålla frågeställningar och projektplanering som möjliggör en senare bedömning av avhandlingskvaliteten. Omfattningen på en monografi bör vara 200-250 sidor.

Monografin måste föreligga i slutlig manuskriptform innan förhandsgranskning inför anhållan om disputation kan ske. Anhållan om förhandsgranskning av en monografiavhandling ska lämnas in senast 20 veckor före planerat disputationsdatum. Till anhållan bifogas manuskriptet av monografiavhandlingen tillsammans med förslag på två sakkunniga granskare, varav minst en ska vara från ett annat lärosäte. En av granskarna kan komma från Umeå universitet, dock inte från doktorandens egen institution.

Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) utser sakkunniga som granskar arbetet och lämnar ett utlåtande om avhandlingens kvalitet och omfattning. Doktoranden ges möjlighet att svara på utlåtandet. RUF uttalar sig därefter om huruvida avhandlingen rekommenderas för att försvaras vid en offentlig disputation.

Förhandsgranskning av sammanläggningsavhandling

Om en sammanläggningsavhandling inte uppfyller Medicinska fakultetens krav kan doktorand och huvudhandledare anhålla hos Rådet för utbildning på forskarnivå om förhandsgranskning av ingående delarbeten. En förhandsgranskning görs om bara ett av delarbetena är accepterat eller om doktoranden saknar ett försteförfattarskap men har två accepterade/publicerade arbeten.

Doktorand och huvudhandledare anhåller hos fakultetskansliet, senast 20 veckor före planerad disputation, om förhandsgranskning med blanketten "Anhållan om disputation". Bilagor ska bifogas.

Om huvudhandledaren inte önskar kontakta opponent och betygsnämnd innan genomförd förhandsgranskning kan dessa uppgifter utelämnas i anhållan om förhandsgranskning. I sådant fall måste en ny anhållan om disputation lämnas in efter godkänd förhandsgranskning.

Preliminärbokning av dag och tid för disputation

Då avhandlingen uppfyller de formella kraven för disputation ska doktorand i samråd med huvudhandledare preliminärboka datum och klockslag för disputation. Detta görs hos fakultetskansliet (foutb@adm.umu.se). Preliminärbokning ska göras i mycket god tid och då särskilt om disputationen ska ske i början eller i slutet av terminen. Endast ett datum får preliminärbokas.

Universitetet har till uppgift att informera omvärlden om aktuell forskning och utbildning. Antal disputationer per dag är begränsat för att möjliggöra för offentligheten, media, kollegor och anställda att kunna delta i samtliga disputationer om de så önskar. I möjligaste mån förläggs endast två disputationer per dag och då vid skilda tider. Dubblering av disputationer (vid samma tidpunkt) sker i undantagsfall och bara om avhandlingarnas ämnesområden är skilda. Disputationen bör äga rum under terminstid.

När dag och tid preliminärbokats ska man snarast förvissa sig om att dagen passar de personer som kommer att delta; opponent, betygsnämndsledamöter, ordförande vid disputationen och handledare samt att det finns lämplig lokal att tillgå. Lokalbokning ombesörjes av institutionen.

Anhållan om disputation

Anhållan om att försvara en avhandling görs av doktorand med blankett "Anhållan om disputation" som mejlas fakultetskansliet, foutb@adm.umu.se. Anhållan ska ha inkommit minst 12 veckor före disputationsdatum. För disputationer som ska äga rum i september månad och i första hälften av oktober ska anhållan ha inkommit senast den 1 juni. Prefekt och huvudhandledare ansvarar för riktigheten i inlämnat underlag.

Anhållan skrivs på engelska, på den engelska blanketten, om opponent eller någon betygsnämndsledamot är icke-svensktalande.

Disputation kan ske med digitala inslag. Riktlinjer för detta finns i dokumentet "Beslut om riktlinjer gällande tid och plats för disputationer vid Medicinska fakulteten, Dnr FS 1.1-2659-21".

Jäv

Innan anhållan om disputation skickas in ska huvudhandledare och prefekt försäkra sig om att opponent och ledamöter i betygsnämnd är villiga att åta sig uppdraget, att bokad dag och tid passar, samt att jäv inte föreligger.

Jäv kan uppstå om en person är partisk eller om det finns en särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet.

Exempelvis kan jäv uppstå genom sampublicering eller samarbete under de senaste fem åren, handledare/doktorandrelation under de senaste tio åren samt övriga bindningar som parförhållande och nära släktskap. Professionellt jäv omfattar även person i chefsställning som prefekt/verksamhetschef.

Vid frågor kontaktas fakultetens studierektor för utbildning på forskarnivå.

Ordförande

Till ordförande utses en disputerad lärare vid Umeå universitet. Doktorandens examinator kan utses till ordförande, men inte doktorandens handledare.

Fakultetsopponent

Till fakultetsopponent utses en vetenskapligt meriterad person med i normalfallet minst docentkompetens. Opponenten ska inte vara verksam vid Umeå universitet.

Huvudhandledaren ska ge opponenten adekvat information om de krav och förväntningar som fakulteten ställer på en opponent. Särskilt utförlig information kan behövas för opponent från annat land. Huvudhandledaren ombesörjer även att opponent och betygsnämnd får ta del av de arbeten som ingår i avhandlingen snarast möjligt samt den färdiga avhandlingen senast tre veckor före disputationen.

I de fall supplement till något av de i avhandlingen ingående delarbetena endast publicerats elektroniskt ska dessa skrivas ut och biläggas avhandlingen vid utskick till opponent och betygsnämnd.

Arvodet till fakultetsopponenten utbetalas från institutionen.

Betygsnämnd

De krav och riktlinjer som gäller för betygsnämndens sammansättning och åtagande framgår av högskoleförordningen. Förslag på betygsnämnd görs av prefekt efter samråd med huvudhandledare och examinator.

Ledamot från svenskt lärosäte ska vara docent eller professor. För ledamöter från utländskt lärosäte prövas motsvarande kompetens av studierektor i samband med anhållan om disputation.

Betygsnämndens sammansättning

 • Nämnden ska bestå av tre eller fem ledamöter.
 • Jäv får inte föreligga mellan respondenten/handledarna och betygsnämndsledamot. Om prefekt är huvudhandledare får inte någon av ledamöterna komma från dennes institution.
 • Om särskilda skäl föreligger kan disputerad men icke-docentkompetent person utses att ingå i en betygsnämnd bestående av fem ledamöter. Detta ska motiveras skriftligt i samband med anhållan.
 • Av betygsnämndens tre eller fem ledamöter ska minst en ledamot komma från ett annat lärosäte än Umeå universitet.
 • Högst en (två ledamöter vid en betygsnämnd med fem ledamöter) får komma från doktorandens institution. Minst en ledamot ska komma från Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.
 • Huvudhandledare, biträdande handledare eller examinator kan inte ingå i betygsnämnden
 • Betygsnämnden ska i normalfallet innehålla både män och kvinnor. Avvikelser från detta ska motiveras i anhållan om disputation.
 • Enligt universitetets regelverk ska i normalfallet en suppleant utses.
 • Rekommendationen är att man i en betygsnämnd med tre ledamöter har två externa ledamöter, en intern ledamot (från Medicinska fakulteten) och en intern suppleant av det kön som är underrepresenterat i den ordinarie nämnden.

Dekanbeslut om tid och plats

Doktorand anhåller skriftligen hos dekanen om tid och plats för disputationen. Anhållan ska ha inkommit till fakultetskansliet minst åtta veckor före disputationsdatum.

Blanketten (Anhållan om tid och plats för disputation) finns på Aurora och den mejlas till disputera@diarie.umu.se.

När anhållan tillstyrkts mejlas beslut till doktoranden, UB samt fakultetens kommunikatörer. Om ändring av avhandlingstitel görs ska en ny anhållan om tid och plats mejlas till Registrator.

Nyhet om din avhandling

Underlag för en populärvetenskaplig nyhet om din avhandling. Läs mer här

Disputationsakten

Disputationsakten kan ske på svenska eller engelska. Akten inleds vanligtvis med att ordföranden presenterar respondenten, titeln på avhandlingen, fakultetsopponenten, betygsnämndens ledamöter samt ger en kort beskrivning av disputationsakten. Ordföranden ger först ordet till respondenten som då ges möjlighet att informera om eventuella rättelser i avhandlingen.

Ordföranden ger därefter ordet till opponenten som övergripande beskriver forskningsområdet och sätter in avhandlingens resultat i ett större sammanhang. I nästa steg presenterar respondenten sitt avhandlingsarbete.

Granskningen av avhandlingen kan variera i form och omfattning men bör i huvudsak vara en dialog mellan opponent och respondent. Efter opponentens granskning ska betygsnämnden och auditoriet beredas tillfälle att ställa frågor och framföra synpunkter. Kritiska synpunkter från betygsnämnden ska framföras under disputationsakten.

Det finns ingen tidsgräns för en disputation. Ordföranden kan besluta om paus i disputationen om denna drar ut på tiden. När ingen ytterligare fråga finns från opponent, betygsnämnd eller auditoriet avslutar ordföranden disputationsakten.

Betygsnämndens uppdrag

Betygsnämndens uppdrag är att granska och bedöma avhandlingen samt försvaret av densamma. De nationella examensmål för utbildning på forskarnivå som beskrivs i högskoleförordningen, ska ligga till grund för denna bedömning och därför bör en del av betygsnämndens frågor syfta till att få svar på hur de nationella examensmålen har uppnåtts ifall detta inte har blivit klarlagt under opponentens del av disputationen.

Följande punkter ska bedömas:

 • klarhet i beskrivet syfte och beskrivna frågeställningar
 • om adekvata metoder använts
 • relevans, originalitet och nyhetsvärde
 • om adekvat tolkning och diskussion av de vetenskapliga resultaten har genomförts
 • om de nationella examensmålen är uppfyllda

Om ledamot har frågor beträffande avhandlingen ska respondenten beredas möjlighet att besvara dessa i samband med disputationen. En aktiv medverkan av betygsnämndens ledamöter i den efterföljande diskussionen förutsätts.

Betygssättning av avhandling och disputation innebär myndighetsutövning, och därför ska externa ledamöter i betygsnämnden inte arvoderas.

Ändring av betygsnämndens sammansättning

 • Den som påtar sig uppgiften som ledamot av betygsnämnd måste ha försäkrat sig om att inga hinder för uppdraget föreligger.
 • Om hinder uppkommer ska ledamot kontakta huvudhandledaren som skickar nytt förslag på betygsnämndsledamot till fakultetskansliet. Dekan utser då ny ledamot.
 • Om ledamot i betygsnämnden lämnar återbud strax före disputationen ska huvudhandledaren omgående kontakta dekan för utseende av ny betygsledamot, i första hand utsedd suppleant.
 • Om ledamot i betygsnämnden inte infinner sig vid disputationens början har ordförande vid disputationsakten fullmakt att utse lämplig ersättare bland auditoriets akademiska företrädare.

Enligt HF kan en disputation inte genomföras om det inte finns minst en extern ledamot närvarande.

Betygsnämndens sammanträde

 • Betygsnämnden sammanträder direkt efter disputationen.
 • Ordförande för disputationsakten, opponent och handledare har rätt att närvara vid och delta i betygsnämndens överläggningar, men inte att delta i dess beslut. Fakulteten rekommenderar att handledare inte närvarar när beslutet tas.
 • Betygsnämnden utser ordförande för beslutsmötet inom gruppen.
 • Avhandling och försvar får ett gemensamt betyg, godkänd eller underkänd. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till både innehållet i och det offentliga försvaret av doktorsavhandlingen. Som betygsnämndens beslut om betyg ska gälla den mening som de flesta enar sig om. Om betygsnämnden är oenig i sitt beslut om betyget ska detta alltid motiveras och en eventuell reservation kan lämnas. Om avhandlingen bedöms underkänd ska detta alltid motiveras.
 • Betygsnämndens ordförande ansvarar för att snarast möjligt meddela beslutet samt överlämna betygsprotokollet till institutionens administratör för utbildning på forskarnivå. Institutionen ansvarar för att betygsnämndens protokoll skickas till Registrator.

Avhandlingen

Copyright

För att undvika juridiska problem med copyright bör tryckningstillstånd införskaffas från respektive delarbetes förlag. Detta brukar anges där ingående arbeten listas. Redan publicerade figurer och tabeller ska inte användas i kappan. Läs mer om upphovsrätt på universitetsbibliotekets webbplats och Umeå universitets internwebb.

ISSN och ISBN

Varje avhandling ska tilldelas ett ISSN-nummer, ett serienummer samt ISBN-nummer.

Avhandlingar som utgår från f.d Medicinska fakulteten i Umeå ingår i serien UMEÅ UNIVERSITY MEDICAL DISSERTATION New Series, ISSN 0346-6612 och de som utgår från f.d. Odontologiska fakulteten i Umeå ingår i serien UMEÅ UNIVERSITY ODONTOLOGICAL DISSERTATIONS, ISSN 0345-7532. Varje avhandling har ett individuellt nummer i respektive serie, vilket lämnas ut av fakultetskansliet, foutb@adm.umu.se. ISBN beställs från Universitetsbiblioteket (UB)

Formgivning och tryck

Du hittar en guide för utformning av din avhandling, inklusive spikblad, på universitetets internwebb. Där hittar du även annan information rörande färdigställandet av din avhandling. Kontakta tryckeriet i god tid.

Upplaga

Avhandlingens upplaga planeras så att den täcker:

 • tre exemplar av avhandlingen ska lämnas till universitetsbiblioteket senast på spikningsdatumet
 • ett exemplar för eventuell spikningsceremoni
 • exemplar till opponent, betygsnämnd och disputationens ordförande (fem till sju ex)
 • institutionsexemplar för spridning till andra institutioner/forskare (antal avgörs i samråd med prefekt)
 • doktorandens eget behov (antal avgörs i samråd med prefekt)

Här hittar du avhandlingsmallen

Information från Universitetsbiblioteket till dig som doktorand

Avhandlingar som ges ut av Umeå universitet ska registreras i DiVA och publiceras elektroniskt om inte upphovsrättsliga hinder finns. Ansökan om embargo ställs till fakultetskansliet.

Inför din disputation ska du offentliggöra din avhandling genom en process som kallas spikning. Den formella spikningen av din doktorsavhandling sker i och med den elektroniska publiceringen i DiVA. Doktorsavhandlingar ska spikas minst tre veckor innan disputation. Förkortad spikningstid kan medges endast om särskilda skäl föreligger. Ansökan om förkortad spikningstid görs i förekommande fall på blanketten Anhållan om tid och plats för disputation. På ditt spikningsdatum ska du lämna in tre fysiska exemplar av din avhandling till biblioteket, vart och ett försett med spikblad.

När biblioteket får beslut om din disputation från fakultetskansliet bokar UB din spikning och skickar dig mer information om spikningen. Om du vill ha spikningsceremoni bokar du den, minst en vecka i förväg, via ett formulär på UB:s webbsida.

Information från fakultetens kommunikatörer till dig som doktorand

Universitetet har som en av sina uppgifter att populärvetenskapligt och i olika kanaler kommunicera den forskning som bedrivs. Nya avhandlingar kan ha ett nyhetsvärde internt inom universitetet och/eller externt gentemot omvärlden.

En kommunikatör vid fakulteten kommer att kontakta dig i samband med att disputationsdatum beslutas, med en begäran om att du ska skicka in en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen. Detta för att man ska kunna bedöma nyhetsvärdet och göra en nyhetstext om din avhandling. En nyhet kommer sedan att publiceras på universitetets webb och i vissa fall, beroende på innehållets nyhetsvärde, som pressmeddelande.

Du bör skicka in underlaget så snart som möjligt efter att kommunikatören har kontaktat dig, minst tre veckor före disputationen. Du behöver inte vänta till spikningstillfället, utan det går att senare komplettera med information om länk till avhandlingen i DiVA. Det behövs en högupplöst porträttbild av dig med neutral bakgrund. Om du saknar en bra bild, går det att beställa fotografering hos Kommunikationsenheten.

En högupplöst bild kan komma att behövas även före disputationen, så det är klokt att inte vänta med att ta den.

Nyhet om din avhandling

Förhållningsregler inför och vid disputation

För att opponent och betygsnämnd ska kunna känna sig fria att granska och kritisera såväl avhandling som försvar, är det av största vikt att formerna kring denna procedur är tydligt reglerade.

 • Alla kontakter med opponent och betygsnämnd ska skötas av handledaren, och inte av den blivande respondenten.
 • Såväl opponent som externa, tillresande betygsnämndsledamöter kan bjudas på middag kvällen före en disputation. Fakulteten anser det vara av vikt att vi tar hand om tillresta externa gäster. Vid sådana tillfällen är det lämpligt att institutionens prefekt, doktorandens examinator eller en annan kollega vid institutionen står för värdskapet tillsammans med handledaren. Respondenten bör däremot inte delta.
 • Om det finns behov att avdramatisera den kommande disputationsakten kan doktorand och opponent träffas tillsammans med representant för institutionen vid lunch eller kaffe.
 • Opponenten kan bjudas in till eventuell efterföljande fest. Inbjudan ska då ombesörjas av handledaren. Efter genomförd disputation kan betygsnämndsledamöter bjudas in om så önskas.

Förhållningsreglerna har tagits fram av Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) vid Medicinska fakulteten i samråd med dekan för Medicinska fakulteten.

Doktorsexamen

För att ta ut en doktorsexamen vid Medicinska fakulteten krävs att doktoranden har antagits till utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet, har uppfyllt fastställda kurskrav, att avhandlingen har sitt ursprung från Medicinska fakulteten vid Umeå universitet och har försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Examensenheten utfärdar examensbevis efter att doktoranden ansökt om detta.

Enligt beslut av Rektor 2007-08-28 kan

 • den som disputerar vid Medicinska fakulteten i normalfallet erhålla titeln Medicine doktor
 • den som disputerat vid Medicinska fakulteten och har en odontologisk yrkesexamen eller generell examen på grund- eller avancerad nivå inom odontologiskt huvudområde eller motsvarande utländsk examen få välja examensbeteckning Medicine doktor eller Odontologie doktor
 • den som disputerar vid Medicinska fakulteten och har avlagd civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen, teknologie masterexamen, teknologie kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen få välja examensbeteckning Medicine doktor eller Teknologie doktor
 • den som disputerar vid Medicinska fakulteten och har en naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk yrkesexamen alternativt en generell examen på grund- eller avancerad nivå inom naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde eller motsvarande utländsk examen få välja examensbeteckning Medicine doktor eller Filosofie doktor

Doktorsexamen räknas från datum på examensbeviset, inte från disputationsdagen.

Doktoranden måste själv ansöka om sin licentiat- eller doktorsexamen via den här länken. Doktoranden loggar in med sitt Umu-id och klickar på fliken "Examen och bevis".

Doktorspromotion

Den som avlagt doktorsexamen vid Umeå universitet kan promoveras. Umeå universitet anordnar för närvarande promotion av doktorer varje år.

Notera att disputation behöver genomföras senast i början av maj för att garanteras deltagande i promotionen samma år. Den som inte har möjlighet att delta i promotionen det år disputation skett kan delta nästkommande år.

Ytterligare information finns på Umeå universitets webbplats

Disputationsbidrag

Institutioner vid Medicinska fakulteten erhåller ett disputationsbidrag om 50 000 kronor för doktorander som disputerat vid fakulteten. Utbetalning av bidraget sker till doktorandens huvudinstiution efter genomförd disputation.

Disputationsbidraget ska användas till tryckning av avhandling, eventuell översättning/språkgranskning, opponent (arvode, resa, hotell), betygsnämnd samt resa och hotell för extern betygsnämndsledamot. Om det återstår medel då dessa kostnader betalats beslutar prefekt om vad de återstående medlen får användas till. (Regler för disputationsbidrag vid Medicinska fakulteten FS 1.1-384-22)

Relaterad information

När dekan har utsett opponent, betygsnämnd och ordförande skickar fakultetskansliet ett dekanbeslut som bekräftar detta till handledare, doktorand, institution, opponent, betygsnämnd samt ordförande.

Opponent, betygsnämnd och ordförande får också information om disputationsakten samt kopia av doktorandens anhållan om disputation.

Instruktioner för betygsnämnd vid disputation

Instruktioner för opponent vid disputation

Instruktioner för ordförande vid disputation

Lena Åminne
2024-04-05