Obligatoriska kurser

Forskarutbildningen består av en fakultetsgemensam del och en individuell del.

Den gemensamma delen utgörs av ett forskarutbildningsprogram i medicinsk vetenskap som omfattar 25 hp. För doktorsexamen krävs poänggivande moment om minst 30 hp.

Obligatoriska kurser/moment

Fakultetsgemsamma forskarutbildningsprogrammet 25 hp, gäller för samtliga doktorander:

  • Presentation vid minst en nationell/internationell konferens (1,5 hp), gäller för samtliga doktorander
  • Kurs i försöksdjurskunskap, om forskning med försöksdjur ingår i avhandlingsprojektet
  • Kurs i Good Clinical Practice (GCP), om klinisk humanforskning ingår i avhandlingsprojektet
  • Kurs i statistik, om statistisk analys ingår i avhandlingsprojektet
  • Kurs i kvalitativ metod, om kvalitativ analys ingår i avhandlingsprojektet

För att uppnå de individuella lärandemålen kan ytterligare ämnesspecifika utbildningsmoment krävas, såsom valbara forskarutbildningskurser, aktivt deltagande i institutionens seminarier och journal clubs, ytterligare presentation vid nationell/internationell konferens, forskningsvistelse vid annat lärosäte samt deltagande i högskolepedagogisk utbildning. Beslut om ämnesspecifika utbildningsmoment sker i samråd mellan doktorand, handledare och examinator och dokumenteras i den individuella studieplanen.

Valbara poänggivande moment kan omfatta:

  • forskarutbildningskurser, interna och externa, ger den poäng som respektive kurs är poängsatt till
  • aktivt deltagande i institutionernas seminarier och journal clubs, vilket totalt kan ge 3,5 hp
  • deltagande i nationella/internationella konferenser med egen presentation ger 1,5 hp per konferens, max 6 hp totalt forskningsvistelse hos forskargrupp vid annat universitet ger 1,5 hp per vecka
  • deltagande i högskolepedagogisk utbildning (UPLs kurser eller motsvarande) ger 1,5 hp per vecka, max 6 hp totalt. Att som doktorand undervisa studenter är däremot inte poänggivande.

Forskarutbildningsprogrammets struktur

Programmets mål är att stödja den individuella progressionen mot examensmålen, erbjuda möjligheter till utbyte över ämnes- och institutionsgränser, och erbjuda en forskarutbildning på lika villkor. Programmet är byggt på tre olika nivåer: kull-, basgrupps- respektive individnivå.

Aktiviteterna på kullnivå består företrädesvis av obligatoriska kurser enligt programmets schema. Syftet med kullnivån är att stödja den individuella progressionen genom att ge en kunskapsbas rörande generisk kunskap och färdigheter och gemensamma perspektiv för alla doktorander.

Basgruppsnivån består av grupper om ca. 8 studenter inom samma kull som följs åt under programmets gång. Basgruppsnivån erbjuder en konkret plattform för ett tvärvetenskapligt utbyte. Syftet är att stödja den individuella progressionen genom tillämpning och fördjupning av kunskap och färdigheter som introduceras i kurser, och där dialog kring doktorandernas vetenskapliga produkter och utmaningar kan ske i samspel med andra doktorander. Basgrupperna träffas utanför kurstid 1-4 gånger per termin enligt ett flexibelt schema. Basgruppsträffarna sker i seminarieform med ett förutbestämt innehåll och med utgångspunkt i de vetenskapliga arbeten som doktoranderna producerar.

Individnivån motsvarar respektive doktorands individuella forskarutbildning som företrädesvis sker på respektive institution, med syftet att ge specialiserad ämnes- och metodkunskap inom forskningsområdet. Inom programmet ingår endast ett poänggivande moment på individnivå i form av ett pre-doc-utbyte. Individnivån är emellertid en viktig utgångspunkt för aktiviteterna på kull- och basgruppsnivå, och är såtillvida formativ för forskarutbildningsprogrammets struktur och innehåll.

Översikt av programmets innehåll

Forskarutbildningsprogrammets innehåll utgår från nationella och lokala lärandemålen. Innehållet kan översiktligt beskrivas utifrån tre sammanflätade pedagogiska teman: hållbar utveckling, tvärvetenskaplig kompetens, och kunskapstranslation.

Stadium I På inledande kurs introduceras doktoranderna till arbetsformerna för programmet och basgruppsarbetet, och innehållsmässigt till vetenskapsfilosofi, hållbar utveckling, vetenskaplig metodik och vetenskaplig kommunikation. Under påföljande basgruppsträffar sker en fördjupning av dessa teman. Stadium I innefattar även en kurs i forskningsetik. Basgruppsträffar fokuserar på presentation och diskussion av doktorandprojekt.

Stadium II fokuserar på olika former av vetenskaplig kommunikation och samspel, som introduceras i kurser i akademiskt skrivande och muntlig presentationsteknik. I dessa kurser kommer även färdigheten i att ge och ta feedback behandlas. Vid basgruppsträffarna kommer doktorander lägga fram artikelmanuskript i sina basgrupper för presentation och diskussion. Inför mittseminarium kommer basgruppsaktiviteterna bestå av övningspresentationer, där doktoranderna även agerar granskare på varandras muntliga presentationer och skriftliga sammanfattningar. Återkopplingen kan i olika grad handla om det specifika vetenskapliga innehållet i texterna respektive generiska synpunkter på den akademiska texten och presentationen.

Doktoranderna genomför också ett s.k. pre-doc-utbyte i en annan vetenskaplig miljö än sin heminstitution. Detta kan förläggas närsomhelst under programmets gång, men med kursfri termin under stadium II för att ge särskilt utrymme för detta moment. Predoc-utbytet kan genomföras antingen genom ett individuellt anordnat utbyte vid annat lärosäte inom eller utanför Sverige, eller utbyte med annan basgruppsmedlems institution motsvarande sammanlagt minst 1 vecka på helfart. Pre-doc-utbytet vid annat lärosäte ger möjlighet till att stödja internationalisering.

Stadium III fokuserar på aktiviteter som är relevanta inför avhandlingens slutförande, disputation och tiden efter disputation genom kurser i ansökningsskrivande respektive kunskapstranslation . Under basgruppsarbetet kommer idéer och tidiga utkast för framtida ansökningar läggas fram och diskuteras, samt förberedelser inför slutförandet av avhandlingen, med fokus på struktur och generellt innehåll i kappa.

Kontaktpersoner

Handläggare, Kansliet för medicin
Anna Gåfvels Karlsson
090 - 786 53 37

Gunilla Mårald
090 - 786 71 78

E-post
foutb@adm.umu.se

Lena Åminne
2024-01-16