Om problem uppstår under forskarutbildningen

Medicinska fakulteten har övergripande ansvar för fakultetens utbildning på forskarnivå. Prefekten vid institutionen där doktoranden är antagen, har huvudansvaret för arbetsmiljön. Huvudhandledaren ansvarar för utbildningen. Referensperson/referensgrupp utgör ytterligare en resurs för doktoranden.

Problem med handledning

Om doktoranden upplever problem vad gäller exempelvis kommunikationen med huvudhandledaren och samtal med referenspersonen eller examinator, inte bidragit till en lösning ska i första hand prefekt och/eller institutionens forskarutbildningsgrupp kontaktas.

Om problemet inte kan lösas på institutionsnivå kontaktas fakultetens studierektor eller Umeå universitets koordinator för doktorandärenden.

Indragning av rätten till handledning

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden i den individuella studieplanen kan rektor besluta att han/hon inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Se Handläggningsordning för indragande av resurser för studerande på forskarnivå vid Umeå universitet.

Avregistrering

Doktorand som beslutat sig för att avbryta sina forskarstudier meddelar detta via blanketten Underlag för avregistrering från utbildning på forskarnivå till fakultetskansliet. Beslutet behöver inte motiveras. Studierektor fattar därefter ett formellt beslut om avregistrering. Institutionen registrerar detta i Ladok.

Oredlighet i forskning

Ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning är reglerat i lagstiftningen (SFS 2019:504). Varje enskild forskare, även doktorander, ansvarar för att förhindra fusk och annan oredlighet i forskningen. Oredlighet i forskning innefattar fabricering, förfalskning eller plagiering vid planering, genomförande eller granskning av forskning, alternativt vid rapportering av forskningsresultat.

  • Fabricering är att registrera eller rapportera påhittade data eller resultat
  • Förfalskning är att manipulera forskningsmaterial, utrustning eller processer eller att ändra eller utelämna data eller resultat i protokoll eller rapportering
  • Plagiat är att återge en annan persons idéer, resultat eller text utan att ange källa, referens eller att ge ett erkännande.

All European Academies (ALLEA), står bakom de rekommendationer och riktlinjer inom "Den europeiska kodexen för forskningens integritet" och listar utöver ovan nämnda punkter ytterligare punkter som omoraliska och oacceptabla beteenden som inte hör ihop med god forskningssed. Till exempel:

  • att manipulera författarskap
  • självplagiat
  • undanhållande av forskningsresultat
  • att överdriva betydelsen och praktiska tillämpbarheten av forskningsresultat

Riktlinjer för vetenskaplig publicering vid Medicinska fakulteten.

Upphovsrätten (Upphovsrättslagen 1960:729) förbjuder förfogande över andras upphovsrättsliga material. För att reproducera en text som är publicerad eller accepterad för publikation, till exempel en artikel som ska ingå i en avhandling, krävs tillstånd från den som äger copyright, vanligtvis tidskriften.

I fråga om andra texter (till exempel manuskript och utkast) där man inte är ensam författare, krävs uttryckligt tillstånd från samtliga författare att använda texten eftersom ett användande innebär ett offentliggörande av den text som används.

I de fall delar av texten är publicerad tidigare måste detta anges då den skickas in för publikation till, exempelvis, en tidskrift, och det medför vanligtvis svårigheter att få den publicerad.

Lena Åminne
2023-01-12