Rutiner för utbetalning av stipendier inom forskaraspirantverksamheten

Rutinerna avser utbetalning av sommarstipendier till studenter som antagits till treårig forskaraspirantverksamhet vid Medicinska fakulteten.

Grundläggande anvisningar och regler för hantering av stipendier har utfärdats av rektor. Där framgår bland annat att stipendier inte får finansieras av anslagsmedel för grundutbildning eller forskning/forskarutbildning som beviljats av regering och riksdag.

I samband med terminsuppehåll ska studenten under forskaraspiranttiden beredas möjlighet till längre sammanhållna stipendieperioder. Handledaren och aspiranten överenskommer själva om vilka perioder som aspiranten är aktiv och kan erhålla stipendium för. Stipendium betalas ut under tiden i verksamheten, maximalt tre år, med 12 300 kr/månad och student i maximalt 8 månader totalt.

Beloppet är skattefritt och därmed inte pensionsgrundande.

Utbetalning av sommarstipendier för forskaraspirantaktiviteten sker enligt följande rutin:

  • Institutionen fyller i blankett Stipendium LA03b och anger vilket projektkonto på institutionen (VH 22) som ska belastats. Blanketten skickas till Anna Olson på kansliet för beslut och vidarebefordran till Löneadministration för utbetalning till studenten.
  • Institutionen meddelar ekonom på fakultetskansliet till vilket projektkonto på institutionen (VH 21) som kompensation för stipendiet ska bokföras. Institutionen kompenseras med 100 procent av utbetalt belopp enligt ovan.

Vid frågor kontakta:

Anna Olson, administratör
anna.olson@umu.se

Lena Åminne
2022-08-17