Avveckling kursplan

När en kurs inte längre ska ges kan den läggas ned i Selma. Här hittar du fakultetens rutiner kring avveckling av kursplan.

Nedläggningen innebär att det inte längre går att skapa kurstillfällen för kursen och följaktligen kan inga nya studenter registreras på kursen (kursplanen försvinner dock inte från kursplanesök). Innan kursen kan läggas ned måste det organ som inrättat kursplanen (Utbildningsstrategiska nämnden alternativt ett programråd) fatta beslut om att avveckla kursplanen.

Ansökan om avveckling av kurs ska innehålla uppgifter om:

  • termin för avvecklingsperiodens start
  • termin för sista examinationstillfälle
  • bakgrund till beslut om avveckling
  • övergångsbestämmelser

Kursens examinator ges i uppdrag att ta fram plan för examination under avvecklingsperioden (om inte något anges i kursplanen finns ingen begränsning på hur länge student kan begära att bli examinerad).

Om kursen ingår i ett eller flera program ska alla berörda kontaktas i god innan  planerad avveckling och alla parter ska ha kommit överens om hur planen för avveckling ska fortgå.

Om kursen vänder sig till studenter vid andra fakulteter ska berörda fakulteter kontaktas i god innan en planerad avveckling och alla parter ska ha kommit överens om hur planen för avveckling ska fortgå.

Efter beslut fattats om avveckling:

  • Kursansvarig institution/programråd ska meddela studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat om avveckling.
  • Kursadministrationen på aktuell institution tar bort kursen i Selma vilket innebär att kursen sparas i kursarkivet, men inget nytt kurstillfälle kan skapas och inga nya studenter kan registreras på kursen.
  • Anna Lundberg på fakultetskansliet ska meddelas för att vidare handläggning i Selma kan ske.
Lena Åminne
2023-12-06