VFU vid Arbetsterapeutprogrammet

Välkommen till Arbetsterapeutprogrammets informationssida om auskultation och verksamhetsförlagd utbildning!

Auskultation är studenternas första kontakt med arbetsterapeutisk verksamhet. Den äger rum i termin 1, under studenternas andra kurs på programmet.

Verksamhetsförlagd utbildning:
Arbetsterapeutprogrammet, Umeå Universitet ser teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som en helhet och som varandras förutsättningar. De teoretiska studierna bidrar till att ge struktur åt de kliniska studierna och de kliniska studierna utgör underlag för analys, bearbetning och struktur i teoretiska frågor.

Målet med VFU är att studenten med ökande kunskaper och färdigheter ska uppnå de kompetenskrav som Sveriges Arbetsterapeuter beskriver gäller för en legitimerad arbetsterapeut samt tillägnar sig ett förhållningssätt som överensstämmer med arbetsterapeuternas etiska kod 

Verksamhetsförlagd utbildning på Arbetsterapeutprogrammet, innehåller två obligatoriska kurser:

  • VFU 1 (12 hp) i termin 4 är uppdelad i två perioder, 4 veckor vardera i två olika verksamheter.
  • VFU 2 (15 hp) i termin 6 är förlagd i samma verksamhet i 9 veckor.

Varje kurs på universitetsnivå har en kursplan. Kursplanen innehåller bland annat mål som studenten ska uppnå under kursen, förväntade studieresultat (FSR).

Med utgångspunkt från kursplanens FSR och vägledning för professionell utveckling skall studenten ta aktivt ansvar för sitt lärande. Innehåll och uppgifter under VFU kännetecknas av att arbetsterapeutiska teorier, modeller och aktuell forskning integreras och reflekteras i praxis. Beträffande de uppgifter som studenterna har under VFU-kurserna ska de kunna arbeta självständigt med dessa, men vid behov kan de få stöd av sin kontaktlärare. Det är självklart av stor betydelse om de initialt möts av intresse och engagemang från handledare och andra arbetsterapeuter i verksamheten beträffande arbetet med dessa uppgifter. Att som student få kliniskt verksamma som diskussionspartner är av mycket stort värde.

Juridiskt ansvar
Under den VFU gäller samma lagar för studenter som för övrig personal beträffande sekretess, journalskrivning och ansvar. Handledarens och studentens ansvar är reglerad i Hälso- och sjukvårdslagen. Alla studenter vid universitet och högskolor omfattas även av en personskadeförsäkring, vilken motsvarar en arbetstagares skydd vid arbetsskada.

Finns frågor omkring VFU går det bra att kontakta kursansvarig, se kontaktperson till höger på sidan. Under själva VFU-perioden finns även kontaktlärare på Arbetsterapeutprogrammet som resurs för handledare och student.

Nedan presenteras auskultationen i termin 1 och VFU-kurserna i termin 4 och 6 med kursplaner och uppgifter.

Termin 1


Termin 1
Under kursen Arbetsterapi - Professionen och ämnet, introduceras studenterna i ämnet arbetsterapi och yrket arbetsterapeut. I kursen ingår en auskultation som omfattar 2 dagar. Syftet med auskultationen är att studenterna ska få en bättre och djupare förståelse för vad arbetsterapi innebär. De har innan dessa dagar haft teoretiska föreläsningar om yrkets kompetens och yrkespraxis samt introducerats i Model of Human Occupation (MOHO) och Person-Environment-Occupation (PEO). De har även fått en introduktion i kommunikation och professionellt bemötande, yrkets etik och övergripande om lagstiftning. De är informerade om sekretess och hygienföreskrifter. Innan auskultationen godkänner studenter en sekretessförbindelse i Praxia.

Länk till kursplan: Arbetsterapi - Professionen och ämnet 7,5 hp.

Uppgift: Studenterna har som uppgift under auskultationen, att samtala med handledaren om den kliniska vardagen som arbetsterapeut. Utöver detta ska studenten själv identifiera någon praktisk situation som kan kopplas till MOHO. Efter auskultationen sker ett bedömningstillfälle där studenten presenterar intryck och erfarenheter från sin auskultationsplats och tar del av andra studenters beskrivningar från sina auskultationsplatser. Observationerna kring MOHO utgör en del i studentens rapport om MOHO efterföljande vecka.

Termin 4

Det övergripande målet med Verksamhetsförlagd utbildning 1, är att studenten ska utveckla delar av den kompetens som beskrivs av Sveriges Arbetsterapeuter samt utveckla sitt professionella förhållningssätt och sitt kliniska resonemang.

Förväntade studieresultat (FSR)
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1) Undersöka och beskriva den aktuella verksamhetens arbetsterapi med avseende på organisation, lagstiftning, regelverk och uppdrag

2) I samarbete med klienten och andra involverade samförhandla, motivera och genomföra arbetsterapi som möjliggör aktivitet och delaktighet med hjälp av handledning nivå 2-3 i enlighet med handledares skala för bedömning

3) Samarbeta med andra yrkesgrupper och visa medvetenhet om den egna arbetsterapeutiska kompetensens gränser

4) Skriftligt redogöra för och resonera kring genomförd arbetsterapiprocess

5) Dokumentera arbetsterapi i enlighet med gällande författningar och lokala regelverk

6) Reflektera över personlig utveckling mot arbetsterapeutisk professionalitet och ett etiskt förhållningssätt


Kursintroduktion: Innan studenterna kommer ut till verksamheten har de haft cirka 1½ dags introduktion. Under dessa dagar gås uppgifterna igenom och den teori som uppgifterna bygger på repeteras kort. Även praktiska frågor gås igenom, exempelvis vad som gäller för närvaro/frånvaro, hur mycket tid uppgifterna kan ta, kontakt med kontaktlärare.

Personliga mål: Studenten skriver (utifrån kursens FSR) personliga mål under den första VFU-veckan. Målen ska diskuteras med handledare så att de är realistiska och relevanta för den aktuella verksamheten. De behöver inte skickas in till kontaktlärare.

Kursen innehåller tre uppgifter. Syftet med dessa är att studenten ska få tillfälle att utforska arbetsterapeutiska verksamheter och pröva den kunskap som ingått i tidigare kurser på programmet. Syftet är också att studenten ska utveckla en förmåga till reflektion. I denna kurs handlar reflektionen om att på ett professionellt sätt medvetet använda sig själv (MAS), och över erfarenheter som erhållits under kursen. Alla uppgifter finns mer utförligt beskrivna i studenternas kursguide.

Uppgift 1, Verksamhetens kontext:
Utförs under period 1. Som arbetsterapeut är det viktigt att ha en kunskap om vad som styr en verksamhet med avseende på organisation, lagstiftning, regelverk och uppdrag. Syftet med uppgift 1 är att studenten ska erövra en beredskap för att undersöka en verksamhets kontext. De ska, utifrån ett antal frågor redogöra för organisation, uppdrag och den arbetsterapeutiska verksamhet de befinner sig i. Uppgiften genomförs som en skriftlig rapport. Innehållet ska också presenteras vid kursens avslutande seminarium.

Uppgift 2, Kliniskt resonemang:
Utförs under period 2. I denna uppgift ska studenterna beskriva en arbetsterapiprocess. Syftet med uppgiften är att studenterna ska visa på en integration av arbetsterapeutisk teori i kliniskt arbete. De ska visa på hur de etablerar och upprätthåller ett klientcentrerat arbetssätt och en terapeutisk allians, hur de genomför en utredning av aktivitetsförmåga, sätter mål, genomför intervention och uppföljning. De har blivit informerade om att denna process kan se mycket olika ut inom olika verksamheter, till exempel beträffande hur lång tid processen tar. De har också möjlighet att kombinera ihop erfarenheter från olika klienter till en process. Uppgiften genomförs som en skriftlig rapport.

Uppgift 3, Professionell utveckling:
Utgår från båda perioderna. Syftet med uppgift 3 är att studenterna ska få en grund för ett reflekterande förhållningssätt till den egna professionella utvecklingen, men också till verksamhetens kontext. Uppgiften bygger på att studenterna kontinuerligt för dagboksanteckningar, som en grund för en presentation vid det avslutande seminariet. I uppgift 3 ingår även att identifiera ett fenomen som skulle kunna vara intressant att undersöka vidare i ett examensarbete.

Bedömningsunderlag
Vi planerar att utveckla ett nytt underlag för bedömning av studenters prestation i verksamhetsförlagd utbildning. För närvarande används ett underlag, Kunskaps- och färdighetsutveckling, där studentens förmåga bedöms beträffande yrkesutveckling och behov av handledning i olika aspekter av yrkesutövandet. Nivåerna går från behov av kontinuerlig handledning, till att i huvudsak endast ha behov av reflekterande handledning. I det underlag som ska skickas tillbaka till kursansvarig ingår även ett sammanfattande omdöme som skrivs av handledaren. Student och handledare ska båda skriva under detta omdöme. Det kan skickas in per "vanlig" post eller scannas in och skickas via mejl. Adress till kursansvarig finns till höger på denna sida.

Kunskaps- och färdighetsutveckling

Ett annat bedömningsunderlag som finns med är Personlig Professionell Utveckling (PPU). Det ska i första hand användas som ett diskussionsunderlag för handledare och student. Alla rubriker kan användas, men de som är speciellt aktuella för VFU är Professionellt förhållningssätt och Professionellt resonemang. PPU ska inte skickas in till kursansvarig. Det kan dock vara ett underlag för diskussion även tillsammans med kontaktlärare.

PPU

Avslutande seminarium: Under kursens sista dag har studenterna ett seminarium tillsammans med kontaktlärare. Studenter och kontaktlärare träffas i grupper om cirka 6-8 personer. Studenterna presenterar då uppgift 1 och 3 för varandra. Dessa seminarier innebär ett utbyte av erfarenheter som både studenter och kontaktlärare brukar uppleva som mycket positivt.

Termin 6

Det övergripande målet med Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp är att studenten ska uppnå den kompetens som beskrivs av Sveriges Arbetsterapeuter samt tillägna sig ett förhållningssätt som överensstämmer med arbetsterapeutens etiska kod 


Förväntade studieresultat (FSR)

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Visa ett utvecklat professionellt bemötande och förhållningssätt
2. Självständigt och i samverkan med individer och/eller grupper genomföra arbetsterapeutisk utredning, intervention och uppföljning i syfte att upprätthålla och förbättra aktivitetsförmåga
3. Följa etiska riktlinjer och för verksamheten relevanta författningar
4. Tillämpa pedagogiska strategier för att informera och handleda klient/personal/anhöriga
5. Visa färdigheter i att samverka med andra yrkesgrupper
6. Självständigt kunna dokumentera arbetsterapeutiska åtgärder i enlighet med relevanta författningar
7. Bidra till att utveckla arbetsterapeutisk verksamhet baserat på teori och evidens
8. Kunna analysera etiska dilemman samt kunna värdera och föreslå strategier för att lösa dessa
9. Reflektera över egen förmåga relaterat till utövandet av yrkesrollen som arbetsterapeut

Länk till kursplan: Verksamhetsförlagd utbildning 2 

Kursintroduktion:
Innan studenterna kommer till respektive verksamhet har de haft en dags introduktion till kursen. Vi går då igenom uppgifterna till kursen och repeterar mycket kort den teoretiska kunskap som ligger till grund för uppgifterna.
Personliga mål:
Studenten skriver (utifrån kursens FSR) personliga mål under den första VFU-veckan. Målen ska diskuteras med handledare så att de är realistiska och relevanta för den aktuella verksamheten. De behöver inte skickas in.
Uppgift 1, Verksamhetsutveckling:
Denna uppgift syftar till att studenten ska lära sig ett sätt att planera verksamhetsutveckling. Uppgiften utgår från Nolans förbättringsmodell, och under planeringsarbetet ska studenten även ta hänsyn till social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet. Uppgiften påbörjas under VFU-kursen och slutförs under den allra sista kursen på programmet, Innovation och förändringsarbete i samverkan (Innovationskursen).
Studenten ska under VFU-kursen identifiera och beskriva ett utvecklingsområde inom verksamheten, samt skissa på förslag på sådant som kan utvecklas eller förändras inom området.

Utvecklingsområdet kan gälla något som känns brådskande att utveckla inom verksamheten, eller något mer hypotetiskt där verksamheten är nyfiken på att utforska möjligheter. Förändringen kan vara att införa något nytt eller att bygga vidare på något befintligt, såsom att formalisera en rutin eller evidenssäkra ett arbetssätt som redan används. Även att nedprioritera eller att sluta med något verksamheten gör i nuläget kan vara en typ av utvecklande förändring.

Studenten har ansvar att identifiera utvecklingsområdet, och föreslå förändringsförslag. I det arbetet kan studenten ha stor nytta av att resonera med handledare och även andra arbetsterapeuter i verksamheten kring deras eventuella idéer och förslag. Kontaktlärare vid arbetsterapeutprogrammet kan också finnas med i diskussionen om lämpliga idéer. För att beskriva utvecklingsområdet och skissa på förändringsförslag ska studenten under VFU-kursen besvarar de tre inledande frågorna enligt Nolans förbättringsmodell; Vad vill vi åstadkomma? Vilka förändringar kan leda till förbättring? Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

Arbetet med uppgiften fortsätter under de tre första veckorna i Innovationskursen. Senare under innovationskursen ska studenten presentera resultatet för den verksamhet som uppgiften utgår ifrån.


Uppgift 2, Professionell utveckling:
Denna uppgift handlar om reflektion över den egna professionella utvecklingen samt också reflektion utifrån ett etiskt dilemma. Studenterna får i uppgift att föra dagbok under VFU. Utifrån dagboken ska de sedan skriva en skriftlig rapport, som innehåller en sammanfattning över reflektioner både utifrån professionell utveckling och det etiska dilemmat. Reflektionerna utgör en grund för en muntlig presentation och gemensam diskussion vid det avslutande seminariet.

Bedömningsunderlag
Vi planerar att utveckla ett nytt underlag för bedömning av studenters prestation i verksamhetsförlagd utbildning. För närvarande används ett underlag, Kunskaps- och färdighetsutveckling, där studentens förmåga bedöms beträffande yrkesutveckling och behov av handledning i olika aspekter av yrkesutövandet. Nivåerna går från behov av kontinuerlig handledning, till att i huvudsak endast ha behov av reflekterande handledning. I det underlag som ska skickas tillbaka till kursansvarig ingår även ett sammanfattande omdöme som skrivs av handledaren. Student och handledare ska båda skriva under detta omdöme. Det kan skickas in per "vanlig" post eller scannas in och skickas via mejl. Adress till kursansvarig finns till höger på denna sida.

Ett annat bedömningsunderlag som finns med är Personlig Professionell Utveckling (PPU). Det ska i första hand användas som ett diskussionsunderlag för handledare och student. Alla rubriker kan användas, men de som är speciellt aktuella för VFU är Professionellt förhållningssätt och Professionellt resonemang. PPU ska inte skickas in till kursansvarig. Det kan dock vara ett underlag för diskussion även tillsammans med kontaktlärare.

 


Avslutande seminarium:
Avslutande seminarium: Under kursens sista dagar har studenterna ett seminarium tillsammans med kontaktlärare. Studenter och kontaktlärare träffas i grupper om cirka 6-8 personer. Studenterna presenterar då uppgift 2 för varandra. Uppgift 3 presenteras också, men utgör framförallt ett underlag för gemensamma diskussioner. Dessa seminarier innebär ett utbyte av erfarenheter som både studenter och kontaktlärare brukar uppleva som mycket positivt.

Kontaktperson

VFU 1
Maria Larsson
Telefon: 090-786 90 93
E-post:
maria.larsson01@umu.se

VFU 2
Susanne Sellin
Telefon: 090 – 786 55 49
E-post:
susanne.sellin@umu.se

Postadress:
Arbetsterapi, Biologihuset
Umeå Universitet
901 87 Umeå

Praxia

Det digitala systemstödet, Praxia används för VFU Läs mer här

Handledning och utbildning

Vid institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering ges handledarutbildningen Yrkesmässig handledning, 7.5 hp

Information om handledningsmodeller
Peer learning
Handledning
Tips och trix för handledning

Linda Wahlqvist
2023-12-14