VFU vid Fysioterapeutprogrammet

Välkommen till Fysioterapeutprogrammets informationssida om auskultation och verksamhetsförlagd utbildning!

Auskultation är studenternas första kontakt med fysioterapeutisk verksamhet. Den äger rum i termin 1, under studenternas första kurs på programmet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Fysioterapeutprogrammet, Umeå Universitet ser teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som en helhet och som varandras förutsättningar. De teoretiska studierna bidrar till att ge struktur åt de kliniska studierna och de kliniska studierna utgör underlag för analys, bearbetning och struktur i teoretiska frågor.

Verksamhetsförlagd auskultation och praktik förekommer i tre av programmets kurser.
Termin ett – auskultation parvis en dag i varierande verksamheter
Termin fyra – VFU sex veckor inom akuta och rehabiliterande verksamheter
Termin sex – VFU åtta veckor inom primärvård

Juridiskt ansvar
Under den VFU gäller samma lagar för studenter som för övrig personal beträffande sekretess, journalskrivning och ansvar. Handledarens och studentens ansvar är reglerad i Hälso- och sjukvårdslagen. Alla studenter vid universitet och högskolor omfattas även av en personskadeförsäkring, vilken motsvarar en arbetstagares skydd vid arbetsskada. 

Nedan presenteras auskultationen i termin 1 och VFU-kurserna i termin 4 och 6.

Termin 1

Under kursen Fysioterapi – anatomi och fysiologi 15 hp ingår en auskultationsdag inom fysioterapeutisk verksamhet. Auskultationen sker inom pendlingsavstånd till Umeå. Under dagen ska studenten få en bild av sitt framtida yrke som fysioterapeut, genom att följa, samtala med och observera en framtida kollega.


Länk till kursplan: Fysioterapi – anatomi och fysiologi 15 hp
Information till mottagande verksamhet

 

Termin 4

Kursen består av fem delmoduler. Övergripande handlar kursen om fysioterapi och fysioterapeutens roll i ett multidisciplinärt team vid rehabilitering i ett livsperspektiv för personer inom habilitering, neurologi, geriatrik och med multisjukdom. Utifrån analys av funktionstillstånd och funktionshinder hos personer i olika åldersgrupper planeras genomförande och utvärdering av fysioterapeutiska insatser som en del i teamarbetet. Kursen behandlar även förebyggande insatser på individ och gruppnivå. Dessutom ingår vetenskaplig metodik, klinisk reflektion, professionell utveckling samt verksamhetsförlagd utbildning.

Modul 3: Verksamhetsförlagd utbildning, 10,5 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningen syftar till att tillämpa och befästa den tidigare genomgångna teoretiska utbildningen. Första veckan bedrivs som förberedelse på Campus. Utbildningen anvisar platser inom kommuner eller Regioner i Västerbotten, Västernorrland eller Jämtland.

Länk till kursplan: Fysioterapi inom habilitering, geriatrisk och neurologisk rehabilitering samt verksamhetsförlags utbildning 30 hp

Nedan hittar ni länkar till bedömningsformulär, bedömningskriterier och intyg.

Bedömningsformulär VFU i termin 4
Bedömningskriterier VFU i termin 4
Intyg genomförd VFU i termin 4
Formulär vid risk för underkännande i termin 4
Studiehandledning

 

Termin 6

Från och med vårterminen 2023 lanseras en ny utbildningsplan för studenterna i termin sex. Nedanstående kursplan gäller de studenter som gör VFU i termin sex under 2022.

Studenten utvecklar under kursen förmågan till problemlösning, undersökning och åtgärder, terapeutiskt förhållningssätt, dokumentation, samverkan och patientsäkerhet. Kliniskt resonerande och reflektion är centralt i kursen. Teoretiska kunskaper och erfarenheter integreras med nya erfarenheter i praktiskt arbete genom ett utvecklingsinriktat lärande i fysioterapeutisk verksamhet.


Förväntade studieresultat (FSR)

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• Självständigt undersöka, bedöma patienter, både ur ett preventivt och rehabiliterande perspektiv och tillämpa relevanta insatser och behandlingsmetoder samt dokumentera och utvärdera åtgärder i samband med ohälsa utifrån olika grad av komplexitet.
• Diskutera, motivera och värdera aktuella åtgärder utifrån evidens och/eller beprövad erfarenhet
• Individ- och situationsanpassa information och handledning av patienter, anhöriga och personal samt marknadsföra sin fysioterapeutiska kunskap och beskriva den egna pedagogiska grundsynen.
• Visa på ett utvecklat professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, anhöriga och personal samt samverka med olika aktörer på ett konstruktivt sätt.
• Följa lagar, rutiner och etiska regler som styr vårdarbetet samt kunna analysera etiska dilemman och utifrån dessa föreslå och värdera olika strategier.
• Analysera behov av, tillämpa och värdera insatserna av ett säkerhetstänkande relaterat till patienter och personal i skadeförebyggande syfte.

Länk till kursplan: Verksamhetsförlagd utbildning i fysioterapi, III, 12 hp

I studiehandledning hittar ni information om kursen, dess uppläggning, studentuppgifter samt rutiner kring bedömning. Nedan hittar ni även länkar till bedömningsformulär, bedömningskriterier och intyg.

Studiehandledning
Bedömningsformulär VFU i termin 6
Bedömningskriterier VFU i termin 6
Intyg
Intyg vid risk för underkännande

Kontaktuppgifter

VFU samordnare & ansvarig termin 1
Carin From
Telefon: 090-786 98 80
carin.from@umu.se

Ansvarig termin 4
Nina Lindelöf
Telefon: 090-786 50 02
nina.lindelof@umu.se

Ansvarig termin 6
Beatrice Pettersson
Telefon: 090-786 52 24
beatrice.pettersson@umu.se

Postadress: 
Namn
Fysioterapi, Biologihuset
Umeå Universitet
901 87 Umeå

Praxia

Det digitala systemstödet Praxia används för VFU
Läs mer här

Tidrapportering i Praxia

HANDLEDNING OCH UTBILDNING

Linda Wahlqvist
2022-10-14