Frågor och svar

Här finns några vanliga frågor och svar, framför allt om ansökningar.

Sökande

Jag är anställd 5 procent (med doktorsexamen), är jag behörig att söka medel som huvudman från Insamlingsstiftelsen?

Ja, kravet (enligt instruktionerna till ansökan) innebär att du ska ha en anställning vid Umeå universitet eller Norrlands universitetssjukhus!

Kan en seniorprofessor söka medel från Insamlingsstiftelsen?

Sökande ska ha en anställning vid Umeå universitet eller Norrlands universitetssjukhus. Så länge anställningen pågår är sökande behörig för fortsatt finansiering (år 2 och 3). När anställningen upphör avslutas även dispositionstiden!

Om jag har ett projekt som tilldelats medel i 3 år from ifjol, kan jag då söka medel på nytt i år?

Nej, du kan bara ha ett projekt beviljat löpande vilket innebär att du måste vänta tills ditt nu pågående projekt är färdigt!

Vilket ändamål ska jag välja för min ansökan?

Du ska välja ALLA relevanta ändamål i ansökan som gäller för ditt projekt! Du ska även ange om din ansökan avser Medicinsk forskning eller ej!

Kan man inkomma med en sen ansökan alternativt sen komplettering?

Nej, alla ansökningar måste vara kompletta och inkommen senast sista dag för ansökan! Kommer en ansökan sent så bedöms den som ogiltig och behandlas inte! From 2018 års utlysning kan en sen ansökan inte ske pga att vi då övergår till en digital ansökan som stängs ner efter ansökningstiden går ut.

Söker man även medel för samfinansierade doktorander tillsammans med ansökan ur Insamlingsstiftelsen?

Nej, from 2016 års utlysning har detta separerats så man söker enbart medel ur Insamlingsstiftelsen med denna utlysning.

Kan jag söka medel samma år som min institution också ska utse granskare?

Ja!

Vilken typ av anställning måste man ha för att räknas som anställd av Umeå universitet eller Norrlands universitetssjukhus?

Det som krävs är att den sökande har en anställning vid antingen universitetet eller universitetssjukhuset. Tillsvidare eller tidsbegränsat är inte avgörande utan viktigt att det formellt är en anställning.

När ska jag lämna in den vetenskapliga rapporten?

From utlysning för år 2018 ska den vetenskapliga rapporten lämnas in som en slutrapport efter genomfört projekt. Om huvudmannen planerar söka medel efter föregående projektperiod är slutförd måste den vetenskapliga rapporten (slutrapporten) inlämnas innan ny ansökan lämnas.

Kan utbetalning för år 2 eller år 3 ske redan under januari månad till mitt projektkonto?

Nej, beslutsprocessen för varje år innefattar alla beslut, dvs både tidigare beviljade projektmedel för år 2 och år 3 samt nya projekt (år 1). Nivån som beviljas år 1 garanterar därför inte att samma belopp kommer utbetalas år 2 eller år 3. Denna beslutsprocess pågår ungefär tom april/maj. Först efter att beslutsprocessen är färdig meddelas vilket belopp som kan rekvireras för år 2 eller år 3.

Om forskare som beviljats medel avslutar sin anställning under året, kan vi då behålla dessa medel som är outnyttjade på institutionen?

Forskaren har dispositionsrätt till beviljade medel längst tom anställningens sista dag. Beslutet är personligt och kan ej överlåtas. Ev kvarstående medel vid anställningens upphörande skall betalas tillbaka.

Är det endast huvudsökandes publikationer som ska anges eller ska även medsökandes publikationer anges i ansökan?

Endast huvudsökandes publikationer ska anges. Om man har en medsökande alternativt samarbetar med annan forskare som är essentiell i forskningsprogrammet kan man lägga in publikationen från medsökande som referens!

Hur ska den vetenskapliga rapporten skrivas (ev mall) och vad ska den innehålla?

Det finns ingen särskild mall för den vetenskapliga rapporten. Den bör innehålla en beskrivning över vad de donerade medlen använts till och vilka forskningsresultat som åstadkommits i forskningsprojektet. Den vetenskapliga rapporten kan komma att publiceras, i delar eller i sin helhet, inte minst som återkoppling gentemot donatorer i hur vi använt deras donerade medel!

Hur får den sökande information om beviljande eller avslag samt vilket dispositionstid som gäller för beviljade medel?

Så snart beredningsgruppen avlämnat ett slutligt förslag beslutas tilldelning av Fakultetsnämnden och beslut skickas till varje sökande från kansliet för medicin. På detta beslut framgår dels från vilken stiftelse som den sökande erhåller medel, belopp och dispositionstid. Alternativt meddelas ett avslag på ansökan. Beslutet skickas med post till den sökande och till den sökandes institution (administration).

Granskare

Måste granskaren vara anställd vid Umu eller räcker det med adjungering eller affiliering?

Kravet på granskaren är att denne ska vara minst docentkompetent och ha anknytning till Medicinska fakulteten vilket innebär att det går bra med antingen adjungering eller affiliering!

Innebär en universitetsöverläkartjänst (anställd av regionen) per automatik en adjungering eller affiliering?

Nej, en adjungering eller affiliering beslutas av dekan/rektor individuellt efter separat anhållan från regionen eller universitetet!

Kan granskaren vara senior professor?

Kravet på granskaren är att denne ska vara minst docentkompetent och ha anknytning till Medicinska fakulteten vilket innebär att det går bra med seniora professorer!

Kan granskaren vara icke svensktalande?

Ja, en viss andel av ansökningarna sker ofta på engelska varför det inte är ett krav att granskaren ska vara svensktalande. I instruktionerna för ansökan anges även att ansökan bör skrivas på engelska!

Kan många ansökningar och tid beräknas för varje granskare?

Antalet ansökningar varierar årligen ungefär mellan 50-100 stycken. Ang tid är det mycket svårt att svara på särskilt som vi nu (år 2020) ändrat beredningen i syfte att minska belastningen per granskare! Om det inkommer 60 ansökningar borde det innebära ca 12-15 ansökningar per granskare som ska bedömas. Inför beredningsgruppsmötet har alla läst igenom alla ansökningar som tas upp på beredningsgruppsmötet (dvs efter triagering gjorts) så att alla kan delta i diskussion och beslut.

Under vilken tidsperiod pågår detta uppdrag för granskaren?

Med reservation för årliga svängningar utlyser vi normalt dessa medel vid årsskiftet varför granskningsuppdraget pågår under c:a 5-8 veckor någon gång under våren (februari till juni). Under denna tidsperiod sker granskning av de ansökningar som resp granskare ska granska samt deltagande i de möten som anordnas i beredningsgruppen (normalt 2 stycken)!

Lena Åminne
2020-03-18