Efter avslutad dispositionstid

Från 2017 gäller att eventuellt kvarstående medel efter dispositionstidens upphörande, ska återbetalas.

Forskningsprojekt som finansieras av medel från Insamlingsstiftelsen tilldelas medel med en viss dispositionstid. Alla sådana forskningsprojekt har inte alltid avslutats av institutionen vid dispositionstidens upphörande vilket normalt ska ske.

Fakultetsnämnden beslutade i juni 2017 att förändra statuterna så att återbetalning av eventuellt kvarstående medel efter dispositionstidens upphörande ska ske. Det innebär tydligare krav på att eventuellt ekonomiskt resultat i forskningsprojekt hanteras som överskott (återbetalning) eller underskott (reglering från institutionen).

Det är projektledarens (huvudmannens) och institutionens ansvar att redovisningen på de projektkonton som skapats för avsett forskningsprojekt, har en rättvisande bild över forskningsprojektet och utifrån den budget som inlämnats vid ansökan. Om ett forskningsprojekt har ett över- eller underskott vid dispositionstidens upphörande, är det institutionens ansvar att reglera detta resultat.

Enligt instruktioner för ansökan krävs att projektledaren är anställd vid Umeå universitet eller vid Norrlands universitetssjukhus. Om projektledaren avslutar sin anställning innan dispositionstidens utgång upphör också dispositionstiden senast när anställningen upphör. Detta gäller inte om projektledaren fortsätter som emeritus eller emerita utan först när emeritus/emerita-uppdrag avslutas, om det sker innan dispositionstidens utgång. Ett beslut om finansiering från Insamlingsstiftelsen gäller enbart projektledaren och kan ej överlåtas till annan sökande eller institution.

Det är projektledarens och institutionens ansvar att meddela Medicinska fakultetens kansli (Anna Olson och Patrick Mauritzon) när huvudmannen avslutar sin anställning eller emeritus/emerita-uppdrag upphör innan dispositionstidens utgång. Om detta inte görs kan forskningsprojektet riskera få förkortad dispositionstid (eftersom fakulteten inte kan skilja på när en anställning upphör resp. övergår i emeritus/emerita-uppdrag).

Då statuterna i juni 2017 reviderades förändrades även dispositionstiderna. Numera är en gemensam dispositionstid över hela forskningsprojektet där medel beviljas i tre år samt ett extra år utöver projekttiden dvs. totalt fyra års dispositionstid. Dispens för förlängd dispositionstid kommer att hanteras ytterst restriktivt. Om projektledaren ändå avser söka dispens, ska ansökan inlämnas till Medicinska fakultetens kansli senast tre månader innan dispositionstidens utgång.

 

Foto: Patrick Mauritzon

Medicinska fakultetens kansli gjorde under november 2017 en kontroll av resultat på fakultetens samtliga forskningsprojekt finansierade från Insamlingsstiftelsen och konstaterade då att många projekt var balanserade vid utgången av dispositionstiden.

Men det finns även flera projekt med överskott (totalt c:a 2,1 mnkr i forskningsprojekt med dispositionstid t.o.m 2016-12-31) samt projekt med underskott. Det är sedan tidigare institutionernas ansvar att projekten har en korrekt redovisning och detta är en uppmaning till alla projektledare och institutioner att särskilt granska dessa projekt då ev. överskott i avslutade projektperioder kommer återföras till Insamlingsstiftelsen efter årsskiftet.

Patrik Danielson
Patrick Mauritzon

Lena Åminne
2018-02-09