Sakkunniga

Förslag och utseende av sakkunniga

Efter ansökningstidens utgång ska berörd prefekt eller föreståndare lämna förslag till sakkunniga. Personer som föreslås ska vara tillfrågade.

Förslag till sakkunniga skickas till fakultetssamordnare Åsa P Isaksson på särskild blankett. Blankett - förslag till sakkunniga

Arvoden till sakkunniga och fakultetsopponent

Dekanen fattar beslut om sakkunniga vid dekanens beslutsmöte. Följande gäller för förslag och utseende av sakkunniga vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten:

Sakkunniga vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

– Utlysta tillsvidareanställningar
– Anställningar ett år eller mer
– Anställningar med tidigare förenklat sakkunnigförfarande

Professor (inbegripet adjungerad professor)

Minst två externa sakkunniga.
Sakkunniga ska vara professorer.
Både kvinna och man ska vara representerade.
Sakkunniga ska vara från olika lärosäten.

Universitetslektor

Två externa sakkunniga. Vid synnerliga skäl kan endast en extern sakkunnig utses.
Lägst docentnivå.
Både kvinna och man ska vara representerade.
Sakkunniga ska vara från olika lärosäten.

Biträdande universitetslektor

Två externa sakkunniga. Vid synnerliga skäl kan endast en extern sakkunnig utses.
Lägst docentnivå.
Både kvinna och man ska vara representerade.
Sakkunniga ska vara från olika lärosäten.

Forskare

Minst en extern sakkunniga.
Lägst docentnivå.
Om fler än en sakkunnig ska kvinna och man vara representerade.
Om fler än en sakkunnig ska de vara från olika lärosäten.

Docent

En extern sakkunnig.
Sakkunnig ska vara professor.

 

Undantag

Vid anställning av professor kan undantag från sakkunnigbedömning beslutas, om det är uppenbart obehövligt för prövning av skickligheten. Dekan kan även i övrigt besluta att sakkunnigprövning är uppenbart obehövligt i särskilda fall, t ex om en sökandes skicklighet nyligen har prövas i ett annat sammanhang. Särskild anhållan med motivering till undantag från sakkunnigförfarande ska bifogas blanketten.


Jävsförhållande

Jäv föreligger när en sakkunnig kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet, exempelvis släkt- eller vänskap eller tidigare nära samarbete genom sampublicering, 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900).

 

Ansökan om förenklat sakkunnigförfarande

Ett förenklat sakkunnigförfarande, eller avsteg från kravet på sakkunnigförfarande, får tillämpas vid tidsbegränsade anställningar för att undvika negativa konsekvenser för verksamheten.

En anställning med ett förenklat sakkunnigförfarande får inte förlängas. Ett uteslutande av sakkunnigförfarandet kan tillämpas vid anställning av lärare upp till sex månader. Anställning utan sakkunnigförfarande får inte förlängas.

Anställning med ett förenklat eller uteslutande av sakkunnigförfarande får kombineras upp till högst 12 månader. Anställningstid över 12 månader måste prövas enligt ordinarie sakkunnigförfarande.

Ansökningsblankett och regler för förenklat sakkunnigförfarande

 

KONTAKTPERSON

Fakultetssamordnare

Åsa P Isaksson
090-786 68 63

 

Åsa P Isaksson
2022-04-12