Forskning

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bedriver forskning på alla elva institutioner.

Forskningskommittén

Forskningskommittén handlägger på fakultetsnämndens uppdrag forskningsrelaterade frågor, till exempel fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid. Kommittén sammanträder vanligtvis fyra gånger per termin.

Forskningsinfrastruktur

Fakultetens forskningsinfrastruktur delas upp i regional och nationell utrustning samt medeldyr utrustning.

Fakultets rörliga resurs för forskning – FFT
Den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har ett unikt system för tilldelning av forskningstid till sina tillsvidareanställda lärare, benämnt FFT. Våra lektorer och professorer kan ansöka om upp till 75 procent fri forskningstid för perioder av upp till fem år. Systemet ger mycket bra förutsättningar för våra lärare att bedriva forskning av god kvalitet och skapar goda möjligheter till långsiktiga och djärva forsknings strategier.

Fakulteten premierar forskare med goda publiceringsmeriter, som erhåller externa forskningsanslag, och som tar ansvar för doktorander och postdoktorer. Utlysning av FFT äger rum en gång per år och ansökan sker på den av fakultetsnämnden fastställda ansökningsblanketten.

Biträdande universitetslektorat

Fakulteten har strategiskt valt att erbjuda ett antal brett utlysta meriteringsanställningar (biträdande universitetslektorat) vars syfte är att attrahera unga forskare som är beredda att ta sig an framtidens utmaningar. Anställningen erbjuder mycket goda forsknings- och utbildningsförutsättningar.

De antagna kandidaterna erhåller en flerårig anställning med tillhörande generösa startpaket. Inom anställningen garanteras en stor andel fri forskning som ger goda möjligheter för de antagna att fördjupa och etablera sig inom sina forskningsområden och att meritera sig inom fakultetens utbildningsverksamhet. Anställningen ger även goda möjligheter till befordran till universitetslektor. Utlysning sker vartannat år med start från 2020.

Institutionernas forskning:

Läs om forskning vid fakultetens elva institutioner samt centrumbildningar

2024-01-19