Antagning till forskarutbildning

Antagning av forskarstuderande till forskarutbildningen sker kontinuerligt under terminstid. Alla doktorandplatser ska utannonseras och sökas i konkurrens.

Doktorsutbildning

Du kan i första hand ansöka till en doktorsutbildning, det vill säga en forskarutbildning om 240 hp i ett fastställt forskarutbildningsämne. För examen krävs dels godkända doktorandkurser, och dels en godkänd doktorsavhandling om minst 120 hp.

Licentiatutbildning

Om du får dina forskarstudier finansierade av ett företag helt eller delvis kan du även ansöka till licentiatutbildning, ett slutmål i forskarutbildningen om minst 120 hp. För examen krävs dels godkända doktorandkurser, dels godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 hp.

Enligt propositionen "Den öppna högskolan" (2001/02:15), är det angeläget att det inte skapas en tvåstegsmodell, det vill säga att studenter som har för avsikt att avlägga en doktorsexamen regelmässigt antas till studier för licentiatexamen för att sedan eventuellt tillåtas gå vidare till studier för en doktorsexamen. Licentiatutbildningen riktar sig därför huvudsakligen till personer som är yrkesverksamma och som vill kompetensutveckla sig med en forskarutbildning.

Möjlighet finns även att avlägga licentiatexamen, som ett delmål i doktorsutbildningen.

Fäll ihop

Antagningskrav

Kraven för att kunna antas till forskarutbildningen regleras i Högskoleförordningen. (HF 7 kap 39§). Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

1. avlagt en examen på avancerad nivå
eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå
eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

De flesta ämnen har även krav på särskild behörighet vilket finns specificerat i allmänna studieplanen för forskarutbildningen i ämnet (vanligen 90 hp i ämnet). Om det finns särskilda skäl, får fakultetsnämnden för en enskild sökande ge dispens från kravet på grundläggande behörighet.

Till forskarutbildningen får endast antas forskarstuderande som:

  • Uppfyller kraven på grundläggande och särskild behörighet
  • Bedöms ha förmågan att genomföra utbildningen
  • Kan garanteras försörjning under hela studietiden

Det är fakulteten som formellt antar till utbildning på forskarnivå, men den praktiska beredningen vad gäller doktorandantagningen är delegerad till institutionen. Antagning till forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål görs av fakultetsnämnden.

En doktorand får endast antas till utbildning på forskarnivå om tillräckliga resurser vad gäller handledning, ekonomi och övriga goda studieförhållanden kan erbjudas. Antalet doktorander som kan antas vid en institution kan begränsas av tillgången till arbetsplatser och försörjningsmöjligheter, även om studieplan och handledarkrav är uppfyllda.

I första hand gäller doktorandanställning som försörjningsform för antagna doktorander. I undantagsfall kan doktorander finansieras via stipendier. Vid antagningen ska institutionen kunna garantera finansiering för hela studietiden.

Efter att du fått en doktorandplats ska du fylla i en särskild blankett "Ansökan om antagning till forskarutbildning". Till denna ansökningsblankett bifogar du din individuella studie- och finansieringsplan som ska sammanställas tillsammans med din handledare. Blanketten och planerna ska lämnas in till din studieadministratör med ansvar för forskarutbildning.

Institutionen ansvarar för registrering av antagningsuppgifterna i det administrativa dataregistret Ladok, och därefter får den forskarstuderande information från studentkåren. Antagningsuppgifterna innehåller bland annat information om handledare, ämne och inriktning.

Frankie Ekerholm
2021-11-04