Personalenheten

Personalenheten ansvarar för att samordna och utveckla Umeå universitets arbetsgivarpolitiska arbete och att säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar.


Personalenhetens övergripande målsättning är att Umeå universitet ska vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och blivande medarbetare. Vi arbetar strategiskt för att utveckla samtliga områden inom personalområdet och ansvarar för att se över universitetsgemensamma styrdokument, processer och systemstöd.

 

Foto:


Personalenheten är organiserad i fem olika områden med ansvar för olika personalfrågor samt en ledningsgrupp.

Kompetensförsörjning och ledarutveckling

Inom området har vi ett övergripande ansvar för stöd inom kompetensförsörjningsområdet i till exempel nationell och internationell rekrytering, introduktion, kompetens- och karriärutveckling, stöd vid förändrings- och utvecklingsarbete samt chefs- och ledarutveckling.

 

Löneadministration

Lönechef Malin Degerman

Löneadministrationen ansvarar för utbetalning av löner och ersättningar till anställda och studenter. Vi ger konsultativt stöd inom det löneadministrativa lagområdet, kollektivavtalen och universitetets tillämpning av styrdokument. Vi ansvarar även för systemadministration av Primula/PASS och utbildningar för HR-stöd i system och regelverk samt ekonomiska avstämningar av löneskulder och löneutbetalningar.

Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor

Områdeschef Jeanette Lövqvist

Inom området har vi ett övergripande ansvar för att stödja universitetets ledning, chefer och HR-stöd i det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet. Syftet med våra insatser är att bidra till en god och hållbar social och organisatorisk arbetsmiljö på lika villkor för medarbetare och studenter.

Arbetsgivarfrågor - arbetsrätt, förhandling och omställning

Personalchef Lars Nordlander

Inom området driver vi utveckling av arbetsgivarpolitiska frågor i syfte att skapa förutsättningar för en samordnad arbetsgivarfunktion. Vårt arbete ska bidra till att Umeå universitet uppfattas som en attraktiv arbetsplats för både nuvarande och blivande medarbetare. I arbetsgivarfrågorna ingår stöd inom arbetsrätt, avtals- och löneförhandlingar och omställning. Vi ansvarar för att utveckla universitetsgemensamma styrdokument och processer inom vårt område.

HR-stöd till förvaltning och gemensamma funktioner

Personalchef Lars Nordlander

Inom området ansvarar vi för att ge ett konsultativt HR-stöd till chefer inom universitetsförvaltningen och gemensamma funktioner i alla HR-frågor. I området ingår handläggning av ärenden i förvaltningens samverkansgrupp, FSG.

Personalenhetens stab

Personalchef Lars Nordlander

Personalenhetens stab ansvarar för att stötta verksamheten med bland annat administration, kommunikation och utveckling.

Semester under juli månad

Medarbetare vid Personalenheten har semester under juli månad.
Vid akuta frågor kontakta Lars Nordlander på mobilnummer 076-790 60 06. Frågor som är relaterade till lön eller ledigheter besvaras av loneadm@umu.se

kontakt

 

Foto:

Lars Nordlander
Personalchef vid personalenheten
lars.nordlander@umu.se
📞090-786 61 93

Besöksadress: Universitetstorget 16
Plan 4, Förvaltningshuset

Medarbetare: Personalkatalogen

Vem är min lönespecialist?

för dig som chef eller HR-stöd

HR-guiden vänder sig till dig som är chef, arbetar som HR-stöd eller har andra uppdrag där HR-frågor är viktiga. 

HR-guiden

Moa Eirell
2024-03-07