Internrevisionen

Internrevisionens uppdrag är att genom granskning och rådgivning bidra till att universitetet bedriver en så bra verksamhet som möjligt. Internrevisionen är direkt underställd universitetsstyrelsen och arbetar oberoende.

Revisionsrapporter

Revisionsprojekt genomförs med olika metoder, exempelvis genom intervjuer, dokumentstudier och enkäter. Resultatet redovisas i en rapport.

Internrevisionen ger alltid intervjuade i granskningen möjlighet att lämna synpunkter på revisionsrapporten innan den presenteras för universitetsstyrelsen. Rektor och universitetsdirektör får också återkoppla på rapportutkastet.

I samband med att internrevisionen rapporterar revisionsprojektet till styrelsen presenterar universitetsledningen ett åtgärdsförslag. Det är därefter styrelsen som beslutar om åtgärder.

Varje år i februari lämnar internrevisionen en årsrapport till styrelsen över det gransknings- och rådgivningsarbete som genomförts under revisionsåret.

 

Du måste logga in för att få tillgång till allt innehåll på denna sida.

 

Hitta oss

Våra lokaler finns i Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4.

Karta

Medarbetare

Revisionschef Susanne Hellqvist

Jonas Hansson
2024-02-28