Rådet för artificiell intelligens och autonoma system, RAI

RAI arbetar för att stärka och utveckla redan befintlig forskning och utbildning inom AI vid Umeå universitet

Rådet är ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för rektor och övrig universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteter och lärarhögskola inom området artificiell intelligens och autonoma system. Rådet ansvar speciellt för:

  • ta fram förslag till rektor på den strategiska inriktningen för universitetsstyrelsens satsning
  • framtagande av förslag till rektor på en universitetsövergripande strategi för AI vid Umeå universitet
  • att ge förslag till rektor på prioriterade områden som ska omfattas av den av universitetsstyrelsen beslutade satsningen eller för andra, till området, tillkomna medel och anslag
  • att ge förslag till rektor på uppföljning av satsningen från universitetsstyrelsen och kriterier för dessa
  • att vara samordnande för aktiviteter inom området vid universitetet samt rådgivande hur dessa kommuniceras inom och utom Umeå universitet

Rådet består av:

  • ansvarig i universitetsledningen för forskning och utbildning på forskarnivå (1), ordförande
  • representant från respektive fakultet (4) föreslagen av dekan. Fyra (4) personliga suppleanter får utses och med närvarorätt vid ordinarie ledamots frånvaro
  • externa ledamöter (2)
  • student (1) utsedd på de sätt studentkårerna gemensamt kommer överens om. Med fördel forskarstuderande

Kontaktinformation

Handläggare 

Anders Steinwall
090-786 69 49

Sara Rambe
2023-01-30