Det strategiska rådet för lika villkor, LIV

Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Strategiska rådet för Lika villkor (LIV)

Vid Umeå universitet finns ett strategiskt råd för lika villkor (LIV) som är ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteter och lärarhögskola. Rådet ska utgöra ett fakultetsövergripande strategiskt stöd för universitetsledningen. Studenternas kårordförande sitter med som ledamöter i rådet.

Rådet består av

  • ansvarig i universitetsledningen för lika villkorsfrågor, ordförande
  • personalchef, vice ordförande
  • ansvarig i resp. fakultetsledning/Lärarhögskolan för området
  • överbibliotekarien
  • studenter, varav en med fördel är forskarstuderande (2–3)
  • samordnare för lika villkor, personalenheten (2) som även bistår med handläggar- och sekreterarstöd 
Sara Rambe
2021-04-23