Insatser för att stärka forskning och utbildning

Universitetsstyrelsen har beslutat om en strategisk satsning inom åtta utvalda områden 2021-2025. Insatserna utgår från visionen och ska stödja utveckling inom utbildning och forskning samt stärka universitets roll nationell och internationellt.

Den här sidan beskriver vilka insatser som pågår inom respektive område samt ekonomisk omfattning (miljoner kronor, avrundat).

Områden och insatser 2021—2025

Stärkt pedagogisk utveckling, stöd och tillgänglighet

Mottagande verksamhet: Humanistisk fakultet, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen

Insatser inom området:

 • hybridverkstad för flexibelt lärande inkl. stöd
 • tillgänglighet (för studenter på samtliga nivåer, dvs inkl. forskarstuderande)
 • insatser för att stärka studenters akademiska skrivande
 • utvecklade examinationsformer

Satsningens omfattning 2021—2025: 26 miljoner kronor

Satsning på arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling

Mottagande verksamhet: Universitetsgemensamt (Arcum)

Insatser inom området:

 • inrättande av en fakultetsövergripande arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling

Satsningens omfattning 2021—2025: 33 miljoner kronor

Förstärkning av utbildning

Mottagande verksamhet: Samtliga fakulteter, Lärarhögskolan

Insatser inom området:

 • översyn av ersättningsnivåer för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
 • satsningar på yrkesutbildningar med kostsam verksamhetsförlagd utbildning
 • satsningar på utbildningar i nära anslutning till starka forskningsmiljöer

Satsningens omfattning 2021—2025: 60 miljoner kronor

Stärkt kompetensförsörjning

Mottagande verksamhet: Samtliga fakulteter

Insatser inom området:

 • direkta satsningar på anställning av personal genom forskarutbildning och meriteringsanställningar såsom doktorander, postdoktorer och biträdande lektorer utifrån respektive fakultets behov
 • insatser för att utveckla och effektivisera rekryteringsprocesser

Satsningens omfattning 2021—2025: 60 miljoner kronor

Satsning på digitalisering

Mottagande verksamhet: Universitetsförvaltningen, Universitetsgemensamt

Insatser inom området:

 • identitets- och behörighetssystem
 • Office 365 – digitala verktyg
 • Mentimeter
 • licenshantering
 • e-arkiv
 • forskningsdatahantering (inkl. utbildning, stöd m.m.)
 • utökat stöd till institutioner/enheter gällande Dataskyddsförordningen (GDPR) samt juriststöd
 • utveckla beslutstödssystem
 • införande av ärendehanteringssystem
 • studentarbeten med integritetskänsliga uppgifter

Satsningens omfattning 2021—2025: 63 miljoner kronor

Satsning på infrastruktur

Mottagande verksamhet: Universitetsförvaltningen, Universitetsgemensamt

Insatser inom området:

 • stöd till lokala forskningsinfrastrukturer med potential för att bli nationellt prioriterade
 • teknik undervisningslokaler
 • laborativ forskning inom sjukhusområdet lokalinvestering (delfinansiering)

Satsningens omfattning 2021—2025: 25 miljoner kronor

Stärka synlighet och varumärke

Mottagande verksamhet: Universitetsförvaltningen, Universitetsgemensamt (för senare fördelning)

Insatser inom området:

 • engelsk översättning och språkgranskning samt internationell studentrekrytering
 • Emmanuelle Charpentiers gästprofessur inom bioteknologisk forskning
 • konferensserie "Umeå University conference series"
 • ett hållbart campus
 • utveckling av studentapplikation

Satsningens omfattning 2021—2025: 14 miljoner kronor

Andra insatser

Mottagande verksamhet: Samtliga fakulteter, Universitetsförvaltningen, Universitetsgemensamt

Insatser inom området:

 • ekonom/utredare 50%
 • förstärkt forskningsstöd med fokus på utökat stöd för EU-finansiering
 • stöd vid ansökan till EUI (European Universities Initiative)
 • karriärtjänster (postdok och biträdande lektorer)
 • Umu-gemensamma forskningssatsningar 
 • forskningsanalys

Satsningens omfattning 2021—2025: 35 miljoner kronor

 

Vad är satsningens bakgrund?

Universitetsstyrelsen har beslutat att fastställa inriktning och omfattning för satsningen Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning. Beslutet omfattar 315 miljoner kronor och sträcker sig över perioden 2021—2025, fördelade på åtta av universitetsstyrelsen fastställda områden. Satsningen finansieras ur universitetets myndighetskapital.

Universitetsstyrelsen beslutade samtidigt att uppdra till rektor att besluta om den närmare fördelningen och användningen av medel inom respektive område. Rektor har efter dialog med och förslag från verksamheten beslutat om fördelning och användning av medel inom satsningen. Delbeslut 1 omfattade 176 miljoner kronor och delbeslut 2 omfattade 139 miljoner kronor.

Beslut

Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning - delbeslut 1, rektor, 2021-05-18
Dnr FS 1.1-386-21

Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning – delbeslut 2, rektor, 2021-09-07
Dnr FS 1.1-386-21

Kontaktuppgifter

Per Ragnarsson
Biträdande universitetsdirektör
090-786 55 86
per.ragnarsson@umu.se

Annika Renström
Ekonom
090-786 64 59
annika.renstrom@umu.se

Anna Lundström
2023-08-17