Införande av lärplattformen Canvas

Den 4 maj 2020 öppnade Canvas för alla användare vid Umeå universitet. Canvas är den nya lärplattformen som ska ersätta Cambro och Moodle.

 

Foto:

Den 29 oktober 2019 beslutade rektor att godkänna projektplanen för införande av Canvas som ny lärplattform vid universitetet. Beslutet innebar att Sunets nationella upphandling av lärplattform avropades och införandet av Canvas som lärplattform vid Umeå universitet kunde starta.

Aktuellt i projektet

Programsajter lanserade (uppdaterat 2021-05-06)

Nu är funktionen Programsajter lanserad i Canvas. Programsajter är en yta i Canvas för kommunikation, information och samarbete med studenter inom ett särskilt utbildningsprogram. Genom integration mot Ladok slipper du lägga till och ta bort studentgrupper på sajten manuellt.

Manual för att skapa en programsajt

Kursvärdering i Canvas (uppdaterat 2021-05-03)

I Canvas finns inget inbyggt kursvärderingsverktyg på samma sätt som vi är vana från tidigare lärplattformar, istället finns nu en integration med enkätsystemet Survey & Report. Under hösten 2020 och våren 2021 har ett intensivt arbete med införandet av systemet pågått. Survey & Report är nu lanserat som en ny webbtjänst för enkäter och datainsamling och kommer även användas för kursvärderingar i Canvas. Integrationen är utvecklad av systemleverantören och Umeå universitet är ett av de första lärosätena som nyttjar den, ytterligare funktionalitet kommer att tillkomma senare.

Det är nu möjligt för dig som lärare på en kurs i Canvas att skapa och förbereda kursvärderingar.

Användarguide för kursvärderingar

Vi rekommenderar att du deltar i en verkstad för kursvärderingar i Canvas innan du börjar arbeta med verktyget. I en verkstad lär du dig mer om hur du kan skapa en enkät och utforma egna frågor för kursvärderingar.

Se alla våra Canvas-verkstäder

Boka en student för handledning i Canvas (uppdaterat 2021-02-08)

Canvasprojektet erbjuder möjligheten att kostnadsfritt boka handledning och support med våra amanuenser under vårterminen 2021. Studenterna har arbetat under hela 2020 med manualer för Canvas och är nu redo att hjälpa dig med din befintliga eller blivande kurs Canvas.

Läs mer om handledning i Canvas och hur du bokar en tid

Externa applikationer i Canvas (uppdaterat 2021-04-19)

I Canvas finns möjligheten att integrera externa applikationer som pedagogiska verktyg inom olika användningsområden, så kallade LTI-appar. Projektet har mottagit ett flertal förfrågningar om sådana integrationer. För att integration mot Canvas ska vara möjligt behöver varje applikation utredas och vara godkända ur ett säkerhetsmässig, tekniskt, avtalsmässigt och juridiskt perspektiv. Det är därmed en fråga som kräver samarbete från flera olika parter vid lärosätet. Ett förarbete kring detta har pågått sedan höstterminen 2020. Eftersom anskaffning av molntjänster är en komplexare och större fråga än endast integration mot Canvas driver universitetsjuristerna och ITS ett arbete under vårterminen 2021 för att upprätta en rutin vid universitetet.

Samtidigt påverkar den så kallade Schrems 2-domen hur vi som myndighet får använda systemlösningar som bygger på amerikanska molntjänster. Universitetsjuristerna har därför gått ut med rekommendationen att tillsvidare vänta med nya initiativ som bygger på amerikanska molntjänster, vilket majoriteten av apparna i Canvas gör.

Läs mer om överföring av personuppgifter utanför EU.

Utbildning

Projektet erbjuder ett flertal olika utbildningar i Canvas.

Datum och tider för utbildningar hittar du på sidan  Utbildning.

Ungefärlig tidplan

  • November 2019: Projektet startar och Sunets upphandling av lärplattform avropas.
  • November 2019-februari 2020: Arbete med tekniskt införande och anpassningar av systemet startar. Fakulteter och institutioner kommer att få information om projektplan och tidplan, stöd- och supportstrukturen sätts och supportfunktionen får utbildning i Canvas.
  • Årsskiftet 2019/2020: Rekrytering av Canvas-coacher, en per fakultet, som ska stötta sin fakultet i införandet av Canvas under projekttiden.
  • Februari 2020: De första pilotgrupperna får tillgång till Canvas.
  • Maj/juni 2020: Utbildningar i Canvas startar på bred front och digitala guider och manualer lanseras.
  • 4 maj 2020: Canvas öppnar för alla användare vid Umeå universitet.
  • HT 2021: Sista terminen för kurser i Cambro och Moodle.
  • Från och med VT 2022 kommer alla kurser att ges i Canvas.

Cambro och Moodle

Cambro och Moodle kommer fungera som vanligt fram till årsskiftet 2021 då möjligheten att skapa nya kurser i dessa lärplattformar stängs. Efter hösten 2021 kan ingen undervisning bedrivas i de gamla lärplattformarna men det kommer fortfarande gå att logga in och hämta ut material. Hur gammalt material ska hanteras och arkiveras ur dessa plattformar kommer utredas under 2021 som en del av Canvasprojektet.

Läs mer om avvecklingen av Cambro och Moodle.

Kursmallar

I Canvas finns det kursmallar som är fria att nyttja för samtliga lärare vid universitetet. Mallarna hittar du under "Canvas Commons". Kursmallarna innehåller pedagogiska rekommendationer och frågeställningar samt flexibilitet i designval vad gäller kursens startsida och olika designelement. Mallarna är tänkta att vara ett stöd för dig som lärare med syftet att förenkla, inspirera och visa på olika möjligheter med Canvas som lärplattform.

Här hittar du kursmallarna i Canvas.

Bakgrund

I dagsläget har Umeå universitet två centralt finansierade lärplattformar, Moodle och Cambro (Sakai) för vilka UPL är systemägare. I princip samtliga kurser och program vid Umeå universitet använder en av dessa två plattformar. Detta gör att både Cambro och Moodle är verksamhetskritiska system för stor del av kärnverksamheten vi Umeå universitet.

Cambro, som infördes på Umeå universitet 2007, har i dag cirka 30 000 aktiva studenter årligen, medan Moodle, som varit i central drift sedan 2015, har cirka 3 000 studenter aktiva i plattformen på årsbasis.

Utvecklingen av Cambro (Sakai) har sedan några år avstannat och bygger på en föråldrad teknisk struktur. Umeå universitet är det enda lärosäte i Sverige som ännu har kvar plattformen i drift. Moodle uppdateras i något bättre takt internationellt, men även den har försvinnande få användare inom högre utbildning i Norden. Inget av systemen svarar i dag upp mot myndighetsansvar gällande GDPR-anpassning, tillgänglighetsaspekter och arkiveringskrav.

Det har visat sig vara sårbart och kostsamt att som lärosäte själva stå för all teknisk drift, uppgradering och underhåll. Egen drift tenderar dessutom att bli personberoende. Effekter av detta är exempelvis inställda uppgraderingar, långa handläggningstider och avbrott i tjänst.

Under våren 2019 intensifierade UPL, i samarbete med ITS, arbetet med ett lärplattformsbyte. En kommitté bestående av pedagogiskt skickliga lärare, jurister, arkivarier och studenter tillsattes för att utvärdera huruvida Sunets nationella upphandlingsunderlag gällande lärplattform skulle avropas för vårt lärosäte. Arbetet resulterade i en rekommendation för Umeå universitet att avropa Sunets upphandlade lärplattform (Canvas).

Rektor beslutade den 27 juni 2019 att Canvas ska bli Umeå universitets nya lärplattform. Inköp av denna lärplattform sker genom att avropa Canvas via Sunets nationella upphandling av lärplattform.

Logga in i canvas

Canvascoacher

Canvascoacherna för projektet är:

Jon Svensson, Humanistisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet.
Peter Vinnervik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och Medicinsk fakultet.

Nyhetsbrev Canvas

Ta del av den senaste informationen om Canvas. Prenumerera på nyhetsbrevet Canvasaktuellt.

Prenumerera på Canvasaktuellt.

De senaste nyhetsbreven

Canvasaktuellt nr 19

Canvasaktuellt nr 18

Canvasaktuellt nr 17

Canvasaktuellt nr 16

Canvasaktuellt nr 15

Kontakt

Julia Lundmark Weinz, UPL

E-post: julia.lundmark@umu.se

Hanna Karlsson
2021-09-09