Digital salstentamen

Projektet omfattar att digitalisera processen för salstentamina vid Umeå universitet samt införande av ett IT-stöd för det ändamålet. Inspera Assessment är det upphandlade systemet för digital salstentamen.

Från och med hösten 2019 har Sunet gjort en nationell upphandling för en etablering av tjänsten Digital tentamen. En upphandling som Inspera Assessment vann.

 

Sunets upphandling

Arbetet med den nationella upphandlingen av tjänst som har letts av Sunet och Vetenskapsrådet, avslutades innan årsskiftet 2020. Inspera Assessment vann upphandlingen och i januari 2021 tecknade Umeå universitet avtal för leverans av tjänst.

Umeå universitet fanns representerade i Sunets projekt genom deltagande i styrgrupp och referensgrupp.

Lansering av system för digital salstentamen

Under vårterminen 2021 har projektet arbetat med systemintegrationer, översyn av regelverk och rutiner samt utbildning och tjänsten lanserades vid starten av höstterminen 2021.

Hur kan jag börja använda Inspera för digital salstentamen?

Efter att du genomgått en obligatorisk grundutbildning kan du logga in och börja skapa tentamensuppgifter i Inspera. För att kunna skapa en digital salstentamen behöver även en kursadministratör genomgå en obligatorisk grundutbildning.

Därefter kan ett aktivitetstillfälle skapas i Ladok och en beställning på tentamensskrivning skickas till tentamensservice.

Läs mer om hur du bokar en tentamensskrivning.

Notera att det endast är tentamensservice tentavakter som är utbildade att bemanna en digital salstentamen vid Umeå universitet.

Utbildning och stöd för digital salstentamen

Obligatorisk grundutbildning

I en digital resurs/kurs i Canvas kan du genomgå dina obligatoriska utbildningsmoment samt inhämta den kunskap som behövs för genomförandet av en digital salstentamen. Utbildningsmaterialet är anpassat efter den roll eller behörighet du ska ha som användare i Inspera. Det finns bland annat utbildningspaket för provkonstruktörer/författare, bedömare, kursadministratörer och tentamensvakter.

Länk till digital resurs i Canvas

Gå med i kursen och sedan kan du följa instruktionerna för att slutföra de obligatoriska utbildningsmomenten för respektive användarroll. Efter slutförd utbildning kan du ansöka om ett användarkonto som normalt aktiveras inom ett par arbetsdagar.

Stöd och support

Varje onsdag 9.00–10.00 finns det möjlighet för dig att delta i digitala frågestunder via Zoom för att ställa frågor om funktionalitet i Inspera, provkonstruktion, genomförande och bedömning. Observera att frågestunden är stängd under lov och andra ledigheter.

Länk till frågestund i Zoom (onsdagar 9.00-10.00)

Bakgrund

I april 2017 lämnade Utbildningsstrategiska rådets referensgrupp för digital salstentamen ifrån sig en skrivelse till Rektor med förslag till beslut gällande digital salstentamen vid Umeå universitet. I Umeå universitets verksamhetsplan 2018 står följande:

"Under ett par års tid har försök genomförts och utvärdering visar att det finns en stark vilja hos både studenter och lärare att övergå till digital salstentamen. För att Umeå universitet ska kunna gå över till digital hantering av salstentamen en krävs en väl underbyggd upphandling av adekvat system. Inköp av lånedatorer och en plan för hanteringen av dessa. Vidare behövs ett införandeprojekt med utbildningsinsatser för lärare, administratörer och tentamensvakter, samt eventuella justeringar av östra paviljongen."

Under 2018 utsågs testpiloter i projektet, 13 lärare med representation från universitetets samtliga fakulteter. Testverksamheten, som skulle leda till behovs- och kravinsamling inför kommande upphandling samt utveckling av utbildningsmaterial, löpte fram till februari 2019. Till och med oktober 2018 genomfördes fem testtentor för cirka 240 studenter. I juni 2019 togs ett beslut om att avbryta lokal upphandling av digital salstentamen. Beslutet baserades på rektorsbeslutet att Canvas blir Umeå universitets nya lärplattform samt besked om att ett nationellt upphandlingsarbete skulle starta.

Nationell etablering av tjänsten Digital tentamen

I juni 2019 togs ett beslut om att avbryta lokal upphandling av digital salstentamen vid Umeå universitet. Beslutet baserades på rektorsbeslutet att Canvas blir Umeå universitets nya lärplattform samt besked om att ett nationellt upphandlingsarbete skulle starta.

Under höstterminen 2019 initierade IT-Chefernas forum (ITCF) projektet Kravbild digital tentamen med syfte att ta fram en kravbild som ska kunna ligga till grund för en gemensam upphandling av tjänst för digital tentamen. Projektets arbetsgrupp bestod av representanter från 12 lärosäten inklusive Umeå universitet. Med utgångspunkt i redan genomförda upphandlingar formulerades en ny nationell kravbild och i december färdigställdes projektets slutrapport.

I januari 2020 beslutade ITCF att lämna över ärendet om upphandling av tjänst till Sunet som bara veckor senare meddelade att ett projektdirektiv fastställts.

Projektdirektiv Digital tentamen

Projektledning

Projektet bedrivs inom Universitetspedagogik och lärandestöd, i samarbete med Universitetsservice, IT-enheten, Lokalförsörjningsenheten, fakulteterna samt andra berörda parter. Projektledare är Hans-Erik Sjöström. Projektet beräknas löpa fram till slutet av 2022.

 

Utbildning och stöd

Obligatorisk grundutbildning - Inspera

Observera att du måste ha genomgått grundutbildningen för att kunna ansöka om ett användarkonto för Inspera.

Digital frågestund i Zoom

Varje onsdag kl 9.00-10.00, från och med den 15 september, kan du besöka en digital frågestund i Zoom för att få hjälp och stöd i Inspera.

Inloggning Inspera

Här loggar du in i Inspera: https://umu.inspera.com/admin

Observera att du kan logga in i Inspera med Umu-id när du har ansökt om användarkonto och fått din ansökan beviljad.

KONTAKT

Projektledare: Hans-Erik Sjöström,
Universitetspedagogik och lärandestöd

E-post: hans-erik.sjostrom@umu.se

Telefon: 090 786 98 46

projektdokument

Hanna Karlsson
2022-01-25